دوره و شماره: دوره 12، شماره 36، شهریور 1395 

مقاله پژوهشی

تبیین نقش برنامه ریزی راهبردی در توسعه فناوری دفاعی آینده

صفحه 141-163

حسن امیری؛ رضا رحمتی؛ محمدعلی رنجبر