بررسی وضعیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در زمان گزینش داوطلبین استخدام در ارتش جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد آموزه‌های فرهنگ اسلامی)

نویسندگان

1 هیأت علمی و مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 عضو هیدت علمی دانشگاه تهران

3 مربی و مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لزوم ایجاد دگرگونی در نظام اداری کشور و دستیابی به نظام مطلوب صحیح و کارآمد در جهت سرعت بخشیدن به حل و فصل امور، آسان‌سازی در اجرای برنامه‌های توسعه و ... همواره مورد تاکید مقامات و مسئولین کشور بوده است؛ بر همین اساس برنامه تحول در نظام اداری حول محور«ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری» به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و در سازمان‌ها به معرض اجرا گذاشته شده است. تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان رضایت داوطلبین استخدام دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران از فرایند جذب و گزینش بر اساس طرح تکریم ارباب رجوع، با نگرشی بر آموزه های دینی انجام شده است. بدین منظور 7 فرضیه بر اساس مطالعه ادبیات تحقیق و بر مبنای مولفه‌‌های تصویب‌نامه طرح تکریم ارباب رجوع استخراج و مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل داوطلبین استخدامی دوره 4 ساله 1390 الی 1393 دانشگاه‌های افسری آجا می‌باشد. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه صورت گرفته و جهت آزمون فرضیه‌ها از آزمون‌های فیشر و توکی و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که  تفاوت بین میانگین پاسخ ها از سال 90 تا 91 و نیز 91 تا 92 معنادار بوده، در حالی که این تفاوت از سال 92 تا سال 93 معنادار نمی باشد. در نتیجه علی رغم عدم بهبود از سال 92 تا 93 ، کلیه موضوعات مطروحه در فرضیه ها از سال 90 تا 92 بهبود یافته اند.

                 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of Implementation of the Respect Plan for Recruiting Personnel at the Time of Selection of Recruitment Vacancies in the Army of the Islamic Republic of Iran (with the Approach of Islamic Culture)

چکیده [English]

After the victory of the Islamic Revolution, the necessity of changing the administrative system of the country and achieving a proper and efficient system for speeding the settlement of issues, facilitating the implementation of development plans and ... has always been emphasized by the authorities and officials; Accordingly, the program for the evolution of the administrative system around the "promotion and preservation of people's dignity in the administrative system" has been approved by the honorable ministers of the ministries and has been put into practice in the organizations. This study aims to measure the satisfaction of volunteers with recruitment of Army universities of the Islamic Republic of Iran based on the client's reverence plan and a view to religious teachings. For this purpose, seven hypotheses were selected based on the study of the research literature and based on the elements of the approval of client's reverence plan. The statistical population of the study consisted of recruitment volunteers in a four-year period (2011-2014). The data were collected through a questionnaire. To test the hypotheses, Fisher and Tukey tests were used and for analyzing the data, the SPSS software was used.
The findings of the study showed that the difference between the mean of responses from 2011 to 2012 and 2012 to 2013 were significant, while the difference between 2013 and 2014 was not. As a result, despite the lack of improvement from 2013 to 2014, all the issues raised in the hypotheses have improved from 2011 to 2013.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Army of the Islamic Republic of Iran (AJA)
 • honoring customers
 • dignity
 • Administration
 • accountability
 • منابع

  • آقاداود، سیدرسول (1372)وظایف روابط‌عمومی در درون سازمان، ماهنامه پیام روابط‌عمومی وزارت جهادسازندگی، ش 7، ص 7
  • آقاداود، سیدرسول (1380) سرمایه اجتماعی و روابط‌عمومی، فصلنامه هنر هشتم (فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی روابط‌عمومی)، سال 6، شماره 4، زمستان، ص 46
  • آقاداود، سیدرسول (1381) افکار عمومی، ماهنامه افرا، خبرنامه انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان، شماره 4
  •  آقاداود، سیدرسول (1381) سرپرستی اثربخش در کارخانه‌های صنعتی"، اصفهان: انتشارات غزل، صص 75-76
  • حریری، نجلا و مرال حق‌جو (1391) وضعیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا. با تأکید بر آموزه‌های فرهنگ اسلامی، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی ا طلاعات، شماره 95
  • جهانگیری، علی (1382) دولت مشتری مدار، مجله مدیریت توسعه، شماره 60 و 61
  • حسینی مقدم، سیدعلی و مسلم جمشیدی، مهدیه‌السادات یزدی‌خواه، احمد سوری (1391)،" بررسی رابطة میزان رضایتمندی با نحوة رفتار کارکنان کلانتری‌ها"، فصلنامة پژوهش‌های انتظام اجتماعی/ سال چهارم/ شماره سوم/پاییز
  • خاکی، غلامرضا (1391)، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، تهران: نشر فوژان
  • دانایی فرد، حسن (1388) چالش‌های مدیرت دولتی در ایران، تهران، انتشارات سمت
  •  زارعی، محمد حسین (1381) از حقوق و کرامت انسانی تا طرح تکریم شورایعالی اداری"، مجله فرآیند مدیریت و توسعه، تابستان و پاییز-شماره 56 و 57، از 22 تا 29
  • رحیمی، سعید (1381) مبانی مدیریت دولتی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
  • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1381)، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی،"طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری کشور، مصوبه ش 18540/13/ط مورخ 10/2/81
  • سکاران، اوما (1381) روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صاحبی و محمود شیرازی، چاپ دوم، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
  • سیدی تبار، اعظم سادات (1385) تکریم ارباب رجوع از منظر آیات و روایات"مجله شمیم یاس-شهریور، شماره 42
  • سهرابی، ابوالفضل و محمد ندری، غلامرضا جندقی، سید حسین اخوان (1390)، آسیب شناسی طرح تکریم ارباب رجوع در سازمانهای دولتی، مجله دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، تیر، شماره 1-47
  • عبدالله زاده، سید محمد (1382) مجله دانش مدیریت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، شماره بهار
  • فرج الله، رهنورد (1384)، معماری سازمان دولت: گامی بنیادین در تکریم ارباب رجوع، مدیریت: تحول اداری: تابستان، شماره 49 از 109 تا 120
  • فیتز سیمونز، جیمز ای و مونا جی فیتز سیمونز (1387)، مدیریت خدمات (2001) ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی؛ چاپ دوم
  • قاسم‌زاده میرکلائی، ابراهیم و سعید امیرنژاد، سید غلامرضا رضوی (1392) بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در استخرهای سرپوشیده خصوصی و دولتی،نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال، دوره اول، شماره اول، صص 58 – 49
  • قراملکی، فرامرز (1392) رهیافت استراتژیک به اخلاق حرفه‌ای در مدیریت شهری: بنیان تحقق تکریم ارباب رجوع، www. gharamaleki.ir/files/arti/FI13920221-150545.pdf
  • قره‌چه، منیژه (1381)، مشتری گرایی در نظام بانکی، مجله پیام مدیریت، سال دوم، شماره 2
  • کاوسی، سید محمدرضا. سقائی، عباس (1384) روش‌های اندازه‌گیری رضایت مشتری. تهران: انتشارات سبزان
  •  گرمساری، سید مهدی (1386) مجله محسنین، قم، انتشارات صدرالحسین، بهار 86
  • گرگ آل. استوارت. کنث جی. براون (1393) مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل، مترجمین: اعرابی، سید محمد و فیاضی، مرجان، انتشارات مهکامه، چاپ پنجم
  • موسوی، سید محمد (1368) اهمیت و نقش روابط عمومی در توسعه سازمان، سازمان جهاد سازندگی استان اصفهان،
  • محمدی، اسماعیل (1388)، مشتری‌مداری و تکریم ارباب رجوع تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا. چاپ هفتم
  • میرغفوری، سید حبیب اله و میثم شفیعی رودپشتی و حبیب زارع احمدآبادی (1387) سنجش میزان اثربخشی تکریم از ارباب رجوع در بخش عمومی با رویکرد تحلیل شکاف، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال پانزدهم، شماره 32
  •  مسعودی، علی (1382)، رضایت مشتری ضامن بقاء در بازار رقابت، مجله تدبیر، شماره 122
  • مهرابیان، فردین و امیر اشکان نصیری پور و سید جمال الدین طیبی (1385) طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان‌های آموزشی رشت، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره پانزدهم، شماره 57
  • معمارزاده، غلامرضا و مهرزاد سرفرازی (1389) بررسی عوامل مؤثر عملکردی کارکنان و مدیران بر رضایت ارباب رجوع، پژوهشنامه علوم اجتماعی، پاییز، شماره 5، صص از 9 تا 56
  • محمد طالقانی، پروانه سموئی (1388)، ارزیابی اثرات اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در میزان وفاداری مشتریان بانکی، مجله مدیریت توسعه و تحول 3، 61 - 69
  •  مهرانفر، ابراهیم (1393) تبیین جایگاه و خواستگاه تکریم ارباب رجوع در اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، http://www.dadesfahan.ir
  • مظاهری، آیت‌الله حسین (1382) اخلاق در اداره، به کوشش جواد خالقی، قم، نشر بوستان کتاب قم
  • نادری، عزت ا... و سیف نراقی، مریم (1368) روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران، انتشارات بدر
  • نایب‌زاده، شهناز و محمدمجید فتاحی (1388)،  ارزیابی کیفیت خدمات در دفاتر پلیس+10 با استفاده از روش سروکوال، مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره 7، صص 116- 136
  • هیوز، آون (1388). مدیریت دولتی نوین، ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده و سهراب خلیلی شورینی، تهران، انتشارات مروارید،.