مطالعه فرهنگ سازمانی در سازمانهای نظامی براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری

نویسنده

دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

در عصر کنونی سازمانهای نظامی بیش از پیش با تغییرات و دگرگونی های متنوع محیطی مواجه هستند و واکنش مناسب به این تغییرات اساس اقتدار و پویایی آنها است. به­زعم اندیشمندان مدیریت، فرهنگ سازمانی بستر هرگونه تغییر و تحول در سازمان به حساب می آید و فرهنگ سازگار با اهداف تحول، نقش کلیدی در موفقیت برنامه های تغییر ایفا می کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی در یکی از سازمانهای نظامی کشور براساس ویژگی های فرهنگ سازمانی بیان شده در سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله) می باشد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان سازمان مورد مطالعه تشکیل می دهند. نمونه آماری 284 نفر می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعیین گردیده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق-ساخته استفاده شده است که روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تی زوجی بهره گرفته شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که در هر هفت ویژگی فرهنگ سازمانی مورد بررسی در جامعه مورد مطالعه، بین وضع موجود و وضع مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادهایی برای تقویت فرهنگ سازمانی در سازمانهای نظامی ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Organizational Culture in Military Organizations, Based on the General Policy of the Supreme Leader Imam Khamenei

نویسنده [English]

 • samad barani
sattari air university
چکیده [English]

In the current era, military organizations are increasingly facing a variety of environmental changes, and the proper response to these changes is the basis of their authority and dynamism. According to management thinkers, organizational culture is considered to be the bedrock of any transformation in the organization, and culture adapted to the goals of transformation plays a key role in the success of the change programs. The main objective of this research is to examine the status of organizational culture in one of the military organizations of Iran based on the characteristics of the organizational culture expressed in the general policy of the administrative system, which has been advised by the Supreme Leader. The research method is descriptive-survey. The statistical population of this study is all the personnel of the study organization. The statistical sample is 284 people, which is determined by the Cochran formula. The sampling method was simple random sampling and a researcher-made questionnaire was used to collect the data. Its validity was confirmed by content method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. Paired T-test was used to analyze the data. The results and findings of the research showed that there is a significant difference between the present situation and the desired situation in the seven characteristics of the organizational culture studied in the studied society. Finally, according to the findings of the study, there are suggestions for strengthening organizational culture in military organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Study of Organizational Culture in Military Organizations Based on the General Policy of the Supreme Leader Imam Khamenei
 • منابع

  • افجه، علی اکبر (1380). مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی، چاپ اول، نهران: انتشارات سمت.
  • رابینز، استیفین، پی (1384)، رفتار سازمانی: مفاهمی، نظریه‌ها و کاربردها، ترجمه پارسائیان و اعرابی، چاپ هشتم، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
  • رشیدی، مصطفی و جلیلوند، قاسم (1394)، بررسی شاخص‌های فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با تحول سازمانی (مورد مطالعه یک سازمان نظامی)، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 23، صص 41-51.
  • رشیدزاده، فتح الله (1392)، ماهیت و عوامل تعالی معنوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه امنیت پژوهی، سال 12، شماره 44، صص 7-27.
  • رعنایی کردشولی، حبیب اله (1386). مدیریت فرهنگ سازمانی: طراحی مدلی بر مبنای چارچوب ارزشهای رقابتی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 6، صص 94-69.
  • سلطانی، محمدرضا (1391)، تحلیل وضعیت و طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی یکی از سازمانهای نیروهای مسلح مبتنی بر مبانی دینی و ارزشهای اسلامی، مدیریت اسلامی، سال 20، شماره 1، صص 132-99.
  • شاین، ادگار (1383)، مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، ترجمه برزو فرهی بوزنجانی و شمس الدین نوری نجفی، چاپ اول تهران: سیمای جوان.
  • طوسی، محمد (1372)، فرهنگ سازمانی، چاپ اول، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  • عاقل، محمدقاسم. (1383)، مبانی رفتار سازمانی. چاپ اول، تهران: انتشارات شهر فیروزه.
  • فرهی بوزنجانی، برزو، سنجقی، محمد ابراهیم (1392)، بازرگانی، محمد و سلطانی، محمدرضا، طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی)، راهبرد فرهنگ، شماره 21، صص 138-113.
  • کافی، بهروز (1385)، نگرشی بر مدیریت منابع انسانی. چاپ اول. تهران: انتشارات فراز اندیش سبز.
  • نصیری، حسین؛ محمدی فاتح، اصغر و صمیمی، مهدی (1389)، بررسی فرهنگ سازمانی دانشگاه افسری امام علی (ع) براساس مدل دنیسون، مدیریت نظامی، شماره 40، صص 39-68.
  • نیکوکار، غلامحسین، سلطانی، محمدرضا و نیاوند، عباس (1392)، طراحی الگوی بومی شناخت و سنجش فرهنگ سازمانی سازمانهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت دولتی، دوره 5، شماره 3، صص 163-143.
   • Denison, D.; Cho, H.J. and Young, J. (2000). Diagnosing Organizational Culture: a model and method, Working paper, International for Management Development. Lausanne, Switzerland.
   • Daft, Richard&Marcic, Dorotly (1990),Management, NewYork, Harcourt college publishing.
   • Kreitner, R. & Kinichi, A. (2001). Organizational Behavior. USA, MA: MC- Grow Hill.
   • Boucaert, G. (2007). Cultural Aspects of Public Management Reform, Research in Public Policy Analysis and Management, Volume 16, 29–64.
   • Killian, Jerri and Eklund, Nillas. (2008). Handbook of administrative reform: an international perspective, CRC Press.
   • O’riordan, Joanna (2013). Organizational culture and the public service, state of the public service series, Research Paper No. 16, available on http://ipa.ie/pdf/Organisational_Culture.pdf