برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در ایران

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه لرستان

چکیده

مخارج دفاعی در ایران به‌دلیل قرار گرفتن در محیط بی‌ثبات خاورمیانه و مواجه با تهدیدات امنیتی بعضی از کشورهای جهان، بخش قابل‌توجهی از کل مخارج عمومی را تشکیل می‌دهد. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای مخارج دفاعی در ایران به‌لحاظ توصیه‌های سیاستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، آن‌چه به‌عنوان سؤال اصلی این تحقیق مطرح می‌شود آنست که عوامل تعیین‌کننده مخارج دفاعی (اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک) در ایران، طی سال‌های 1391-1338 کدامند؟ به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای ایران طراحی و به‌منظور برآورد آن از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که در بین متغیرهای اقتصادی، رشد اقتصادی، مخارج غیردفاعی (به‌عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری اثر منفی بر بار دفاعی ایران داشته‌اند. جمعیت به‌عنوان یک متغیر اجتماعی، در سطح معناداری پایین‌تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبت بر بار دفاعی ایران داشته است که نشان می‌دهد دفاع یک کالای عمومی می‌باشد. در بین متغیرهای راهبردی، متغیرهای مجازی جنگ تحمیلی و اثرات احتمالی هجوم بیگانگان به کشور، مطابق انتظار تأثیر مثبت بر بار دفاعی ایران داشته‌اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی ایران اثر مثبت داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین ایران و این کشورها می‌باشد. هم‌چنین، متغیر مجازی تفکیک نظام جمهوری اسلامی از نظام شاهنشاهی، اثر منفی بر بار دفاعی کشور ایران داشته است. بر اساس این نتایج می‌توان گفت که عوامل اصلی مخارج دفاعی در ایران، راهبردی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Function of Demand for Defensive Expenditures in Iran

نویسنده [English]

 • abolghasem golkhandan
lorestan
چکیده [English]

Defensive Expenditures in Iran is a significant part of the total public expenditures due to its lack of security in the Middle East and the security threats of some countries in the world. Therefore, it is important to identify the factors affecting defense spending in Iran in terms of policy recommendations. Based on this, what is considered as the main question of this research is that what determines the defensive Expenditures (economic, social and strategic) in Iran during the years 1959-2012. To this end, a general defense expenditure model has been designed for Iran, and the autoregressive distributed lag model (ARDL) has been used to estimate it. The results of the model estimation show that, among economic variables, economic growth, non-deficits expenditures (as defense cost expenditures) and trade balance have a negative effect on Iran's defense load. Population as a social variable at a significantly lower level than other variables has had a positive effect on Iran's defense load, which indicates that defense is a general commodity. Among the strategic variables, the virtual variables of the imposed war and the possible effects of foreign invaders on the country, as expected, have had a positive impact on Iran's defense load. The average defense load of the Middle East countries has also had a positive impact on Iran's defense load, suggesting a rivalry between Iran and these countries. Also, the virtual variable separating the Islamic Republic from the Imperial system has had a negative effect on the defense load of Iran. Based on these results, it can be said that the main factors of defense spending in Iran are strategic.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Defense Spending
 • Threat
 • Iran
 • Auto Regressive Distributed Lags (ARDL)
 • منابع

  • بیضایی، ابراهیم (1380)، "رابطه‌ی بین مخارج نظامی و برخی متغیرهای اقتصادی در ایران (1376-1351)"، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره (37 و 38).
  • تشکینی، احمد (1384)، اقتصادسنجی کاربردی به کمک Microfit.
  • حسنی، محمدحسین و عزیزنژاد، صمد (1386)، "هزینه‌های دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران)"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال نهم، شماره (30)، صص 212-193.
  • رپی، جودیس (1372)، "اقتصاد امنیت ملی"، ترجمه گروه امنیت ملی، مجله سیاست دفاعی.
  • گل‌خندان، ابوالقاسم (1393)، "بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر هزینه‌های نظامی یر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته منتخب"، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره (15).
  • گل‌خندان، ابوالقاسم؛ خوانساری، مجتبی و گل‌خندان، داود (1394)، "نظامی‌گری و رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از کشورهای منطقه منا در قالب الگوی پانل‌پویا"، فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، شماره (18)، صص 50-31.
  • محمدیان منصور، صاحبه و گل‌خندان، ابوالقاسم (1394)، "اثر هزینه‌های نظامی بر بدهی‌های خارجی ایران"، فصلنامه اقتصاد مالی و توسعه، شماره (32)، صص 168-139.
  • مولایی، محمد و گل‌خندان، ابوالقاسم (1394)، "هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک: رهیافت آزمون علیت گرنجری در پانل‌های مختلط نا متجانس"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره (2).
  • هارتلی، کیت و ساندلر، تاد (1383)، منتخبی از موضوعات در کتاب اقتصاد دفاع، ترجمه ابراهیم بیضایی، تهران، انتشارات سمت.
   • Abdelfattah, Y.M., Abu-Qarn, A. & Dunne, P. (2013), "The Demand for Military Spending in Egypt", Defense and Peace Economics.
   • Alam, M.I. & Quazy, R.M. (2003), "Determinant of Capital Flight: An Econometric Case Study of Bangladesh", Review of Applied Economics, 17, 85-103.
   • Alesina, A. & Perotti, P. (1993), "Political Instability, Income Distribution and Investment," unpublished.
   • Ang, J.B. (2007), "C  Emissions, Energy Consumption, and Output in France", Energy Policy, 35, 4772-4778.
   • Antonakis, N. (1997), "Military Expenditure and Economic Growth in Greece, 1960-90", Journal of Peace Research, 34(1), 89-100.
   • Banerji, A., Dolado, J., Galbraith, J.W. & Hendry, D.F. (1993), "Co-integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data", Oxford University Press.
   • Brown R, Durbin L & Evans J. (1975), "Techniques for testing the Constancy of Regression Relations over Time", Journal of Royal Statistical Society, 37, 149-163.
   • Degger, S. (1986), "Economic Development and defense Expenditure", Economic Development and Cultural Change, 179-196.
   • Douch, M. & Solomon, B. (2013), "Middle Powers and the Demand for Military Expenditures", Defense and Peace Economics, 25(6), 605-618.
   • Dunne, P. (1996), "Economic Effects of Military Expenditure in Development Countries: A Survey", the Peace of Dividend, Ch. 23, 439-464.
   • Dunne, P. & Nikolaidou, E. (2001), "Military Expenditure and Economic Growth: A Demand and Supply Model for Greece, 1960–1996", Defense and Peace Economics, 12(1), 4768.
   • Dunne, J.P. & Perlo-Freeman, S. (2003), "The Demand for Military Spending in Developing Countries", International Review of Applied Economics, 17(1), 23-48.
   • Enders, W. (2003), Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons, Second Edition, 69-76.
   • Maizels, A. & Nissanke, M. (1986), "The Determinants of Military Expenditure in Developing Countries", World Development, 14(9), 1125–1140.
   • Murdoch, J.C. & Sandler, T. (2002), "Economic Growth, Civil Wars, and Spatial Spillovers", Journal of Conflict Resolution, 46, 91–110.
   • Narayan, P.K. & Narayan, S. (2004), "Estimating Income and Price Elasticity’s of Imports for Fiji in a Co-integration Framework", Economic Modelling, 22, 423-438.
   • Nikolaidou, E. (2008), "The Demand for Military Spending: Evidence from the EU15 (1961-2005)", Defense and Peace Economics, 19(4), 273–292.
   • Pesaran, M.H, Shin, Y. & Smith, R.J. (2001), "Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships", Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
   • Rosh, R.M. (1988), "Third World Militarization: Security Webs and the States They Ensnare", Journal of Conflict Resolution, 32(4), 671–698.
   • Rothestein, R.L. (1987), "National Security, Domestic Resource Constraints Elite Choices in the Third World", in: S: Deger and West, eds Defense, Securityand Development (France Pinter, London), 142-158
   • Sezgin, S. & Yildirim, J. (2002), "Democracy and Military Expenditure: Cross Country Evidence", Paper presented at the Sixth Annual Middlesex Conference on Economics and Security, Middlesex University Business School, London, 21–22 June 2002.
   • Solomon, B. (2005), "The Demand for Military Expenditures in Canada", Defense and Peace Economics, 16(3), 171–189.
   • Stockholm International Peace Research Institute (various years) SIPRI Yearbook. Oxford: Oxford University Press.