بررسی عوامل مؤثر بر فرار از خدمت سربازان؛ مورد مطالعه پایگاه یکم شکاری مهرآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قرارگاه پش مرکز نهاجا

2 مدیر گروه دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی

3 مدیر آموزش-دانشکده مدیریت دامشگاه هوایی

چکیده

سازمان­ها و یگان­های نظامی کشور و بالاخص ارتش جمهوری اسلامی ایران به دلیل مأموریت ویژه­ای که در خصوص دفاع از کیان کشور ایفا می­کنند، جایگاه مهمی در بین سازمان­های دیگر دارند. در این­گونه سازمان­ها یکی از آسیب­های رفتاری مهم، فرار سربازان می­باشد. براین اساس و باتوجه به نقش و تاثیر عوامل درون و برون­ سازمانی مؤثر بر فرار از خدمت سربازان، در این مقاله سعی بر آن است  به مفهوم فرار از خدمت و عوامل درون و برون­سازمانی موثر بر آن پرداخته شود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه سربازان فراری منطقه هوایی مهرآباد از دی 1394 تا شهریور ماه 1395 به تعداد 103نفر می­باشد. برای تعیین نمونه آماری، به علت محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شده است. داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه کتبی محقق-ساخته بدست آمده است. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ(86/0) و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان موضوع مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتایج بررسی­ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیره نشان می دهد که بین عوامل درون­سازمانی(عوامل مدیریتی و عوامل تقنینی) و عوامل برون­سازمانی(عوامل فردی، خانوادگی و عوامل محیطی) با فرار از خدمت سربازان ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون بیانگر تاثیرمعنادار عوامل برون و درون­سازمانی بر فرار از خدمت سربازان بوده و از بین عوامل برون­سازمانی داشتن بیماری جسمانی و روانی، دلتنگی خانواده و شرایط بد آب و هوایی و از بین عوامل درون­سازمانی، تبعیض در تعیین محل خدمت، آزار و اذیت سربازان ارشد و میزان طولانی بودن مدت خدمت نظام وظیفه دارای بیشترین تاثیر بر فرار از خدمت می­باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Soldiers’ Escape from Military service, A Case Study of the Mehrabad Air Base

چکیده [English]

The military organizations and units of any country, especially the Islamic Republic of Iran have an important place among other organizations because of their special mission in defense of the country. In such organizations one of the most important behavioral injuries is the escape of soldiers. Based on this, and considering the role and influence of internal and external factors affecting the escape of soldiers' service, this paper tries to address the concept of escape from military service and its internal and external factors affecting it. This research is applied in a descriptive-correlative way. The statistical population of this study is the total number of 103 fugitive soldiers from Mehrabad Air base from 2015 to 2016. To determine the statistical sample, the census method was used due to the limited statistical population. Data were collected through a researcher-made written questionnaire. The reliability coefficient of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha (0.86) and the validity of the questionnaire was confirmed by experts. The results of the study using Pearson correlation test and bivariate regression show that there is a significant relationship between internal factors (management and regulatory factors) and external factors (personal, family and environmental factors) with the soldiers’ escape from military service. Also, the results of regression analysis indicated that the external and internal factors had a significant effect on the soldiers’ escape from military service. Among external factors having physical and mental illness, family dislocation and bad weather conditions, and among inter-organizational factors, discrimination in determining the place of service, the persecution of senior soldiers and the long duration of service have the greatest impact on the soldiers’ escape from military service.

کلیدواژه‌ها [English]

 • evation of military service
 • inter-organizationul factors
 • organizationul factors
 • منابع

  • اصغرزاده، غلامرضا. (1379). بررسی علل جرائم سربازان وظیفه‌ی لشکر 5 نصر، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی. دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
  • جعفری لنگرودی، محمد. (1383). ترمینولوژی حقوق. انتشارات گنج دانش. چاپ چهاردهم. تهران.
  • حیات مقدم، ابراهیم. (1378). بررسی مشکلات سربازان نیروی زمینی سپاه در دوران خدمت ضرورت. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
  • خاصوان، رضا. (1392). پیشینه و تاریخ خدمت وظیفه عمومی درجهان وایران.
  • سازمان قضایی نیروی مسلح. (1380). بررسی علل ناسازگاری سربازان وظیفه در محیط خدمت سربازی.
  • فتح الهی، سعید.(1381). قوانین و مقررات کیفری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، انتشارات خط سوم، چاپ اول، تهران.
  • قانعی، رسول. (1392). بررسی سلامت معنوی سربازان در دوره خدمت سربازی.
  • مرادی، حمید. (1374). بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سربازان مختلف و منضبط دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی. دانشکده روان شناسی و علوم ارتباطی و علوم تربیتی دانشگاه علوم طباطبایی.
  • معاونت قضایی و حقوق اداره کل عفو و پیش گیری از وقوع جرم سپاه. (1378). بررسی علل ارتکاب جرم فرار از خدمت سربازان وظیفه و ارائه راه کارهای اجرایی و اصولی جهت پیش گیری از وقوع آن.
  • معاونت قضایی و حقوقی اداره کل عفو و پیشگیری از وقوع جرم. (1385). تحقیقات در زمینه فرار از خدمت سربازان چاپ اول، تهران انتشار،معاونت قضایی و حقوقی اداره کل عفو و پیشگیری از جرم
  • منصور، جواد، (1389). مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. نشر دیدار. چاپ دهم. تهران.
  • موسوی، حمیدرضا. محبوب، رضا. (1385). بررسی وضعیت سلامت روانی سربازان وظیفه حوزه مرکزی سپاه.
  • یزدانیان، حامد. (1390). قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. انتشارات میزان. چاپ اول. تهران.
   • Johns, G. (2001). The Psychology of Lateness, Absenteeism, and Turnover, in Anderson, N, Ones, D.
   • Yoshiko, Scott Braunschweig, Alexconant and Russ Dabble. (2002). Journal Delinquency Prevention, Journals Delinquency Prevention. www.theodora.com