تبیین نقش برنامه ریزی راهبردی در توسعه فناوری دفاعی آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) و دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سمنان

2 مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)

چکیده

داشتن راهبرد برای صنعت دفاعی کشور که دارای خصلت پیچیدگی، هزینه بر بودن و زمان بر بودن می باشد، از اهمیت حیاتی برخوردار است. نحوه برنامه ریزی و تدوین سیاستهای توسعه فناوری و وجود الگو و نقشه راهی جامع در این زمینه، از عمده مسائل صنایع دفاعی می باشد که مدیران و برنامه ریزان این حوزه با سوالاتی درباره شیوه تحلیل شرایط درونی و محیطی صنعت، نحوه ارزیابی تاثیر تحولات آینده و چگونگی تدوین و اجرای مراحل برنامه ریزی راهبردی، مواجه می باشند. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندی درونی صنایع دفاعی وچگونگی بکارگیری امکانات و توانمندیها در جهت استفاده از فرصتهای پیرامونی و کنترل تاثیر تهدیدات احتمالی آینده، از طریق تدوین راهبردهای موثر بر توسعه فناوری دفاعی آینده می باشد.
این پژوهش از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای گسترده، تحلیل اهداف سیاستهای دفاعی کلان ملی و بهره برداری از پژوهش ها ی موجود، سایر عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه فناوری را احصاء و از طریق نظرسنجی از کارشناسان باتجربه و برنامه ریزان صنایع دفاعی، به روش دلفی، اقدام به استخراج عوامل موثر بر توانمندی درونی و شناسایی عوامل محیطی تاثیرگذار بر توسعه فناوری دفاعی و تعیین میزان اهمیت آنها نمود، سپس بوسیله تکنیک SWOT، سایراستراتژیهای رقابتی، اقتضایی، انطباقی و تدافعی موثر بر رشد و توسعه فناوری دفاعی آینده را تبیین و موقعیت صنعت دفاعی را به منظور بکارگیری موثرترین نوع راهبردها تحلیل نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Strategic Planning in Future Defense Technology Development

نویسندگان [English]

 • Rreza Rahmati 2
 • mohamadali ranjbar 2
1
2 member of science group
چکیده [English]

Having a strategy for the defense industry of any country is vital because of its complexity, cost and being time consuming. The way of planning and formulation of technology development policies and the existence of a comprehensive template and plan in this regard is one of the major issues in the defense industry. Managers and planners in this field are asked questions about how to analyze the internal and environmental conditions of the industry, how to assess the impact of future developments, and How to design and implement strategic planning steps. The purpose of this research is to identify and analyze the factors affecting the capabilities of defense industries and how to use them to take advantage of opportunities and control the impact of future threats through the development of effective strategies for the development of future defense technology. This research identifies the factors influencing the growth and development of technology by conducting extensive library studies, analyzing the achievements of national security policies and exploiting existing research, and by conducting a survey of experienced experts and planners of the defense industry in Delphi, extracts effective factors on the internal capability of defense industries and identify environmental factors affecting the development of defense technology and determine their significance. Then by using the SWOT analysis, the competitive, adaptive and defensive strategies affecting the growth and development of future defense technology were explained and the position of the defense industry was analyzed in order to employ the most effective strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • technology Expanding
 • strategy planning
 • Future defend technology
 • Defend strategy
 • منابع

  • ·       اسلاتر، ریچارد (1386)، دانش واژه آینده پژوهی (ترجمه مرکز آینده پژوهی صنایع دفاع)، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع
  • اکبری، نعمت الله و زاهدی، کیوان (1387)، کاربرد روش‌های رتبه بندی و تصمیم گیری چند شاخص، تهران: انتشارات وزارت کشور
  • ابراهیم زاده، عیسی و کاظمی زاده، شمس الله (1390)، برنامه ریزی استراتژیک توسعهٔ گردشگری، تهران: انتشارات موسسه جغرافیای دانشگاه تهران
  • افخم نیا، رضا و بهارلو، مهدی (1394)، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت نوآوری، پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران
  • احمدی، فضل اله و نصیریانی، خدیجه (1387)، تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق، نشریه علوم اجتماعی، شماره12
  • بهرامی، محسن (1375)، سیاستگذاری برای توسعة فناوری و اولویت‌بندی تحقیقات، فصلنامة رهیافت، شماره 12
  • 7- تقوایی، مسعود (1388)، نقش و جایگاه برنامه ریزی چند بعدی در توسعه منطقه‌ای، نشریه مطالعات و   پژوهش‌های منطقه‌ای، سال دوم شماره 6
  • حکمت نیا، حسن و موسوی، میرنجف (1385)، کاربرد مدل توسعه در برنامه ریزی شهری و ناحیه‌ای، یزد: انتشارات علم نوین
  • خزایی، سعید(1384)، دیده بانی مبانی و مفاهیم، تهران: انتشارات مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی
  • خلیل، طارق (1385)، مدیریت تکنولوژی (ترجمه باقری، کامران و ملت پرست، ماهور)، تهران: انتشارات متن
  • دهقان، حسین (1392)، برنامه‌های پیشنهادی وزیر دفاع به مجلس شورای اسلامی، سایت خبرگذاری فارس، قابل دسترسی در نشانی www.farsnews.com
  • رادفر، رضا و همکاران (1388)، ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید، R&D و فناوری، فصلنامه رشد، شماره8
  • زارعی، علی اصغر و نسیمی، همایون (1386)، مدیریت نوآوری در صنعت، نشریه مدیریت منابع انسانی در صنعت، دوره 1، شماره 1
  • سلطانی، فلورا (1378)، نهادی کردن توسعه و نوآوری در سازمان، تهران: انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا
  • سلیمی، باقر، بوشهری، علیرضا و نظری زاده، فرهاد (1390)، مروری بر نظام توسعه دفاعی پنج کشور، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع
  • شاهین، آرش و صادق بیگی، ارمغان (1389)، مدیریت نوآوری، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان
  • صاحبی نژاد، مجید(1385)، آینده نگاری فناوری، ابزاری جهت اولویت گذاری علم و فناوری در ایران، همایش آینده پژوهی، فناوری و چشم انداز توسعه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  • آذر، عادل، الوانی، مهدی و دانایی فرد، حسن (1387)، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت، تهران: انتشارات صفار
  • عباسپورثانی، کمال (1382)، تدوین اولویت‌های فناوری به روش آینده‌نگری برای فناوری، مجموعه مقالات دومین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردها، پژوهشگاه مواد و انرژی
  • عصاری، محمد حسین و همکاران (1393)، تدوین الگوی عوامل کلیدی موفقیت در توسعه محصول در صنایع دفاعی، کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
  • فردآر دیوید (1385)، مدیریـت استراتژیـک ( ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائـیان )، تـهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
  • فتحعلی زاده، عباس (1382)، توسعه تکنولوژی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
  • کریمی، امیرحسین، رضایی، محسن و نیک عمل، صادق (1393)، عوامل مؤثر بر توسعه در صنایع هوایی، چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، کیش
  • موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی(1387)، دانش نامه آینده پژوهی، تهران: انتشارات مرکزآینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی
  • معصومی، حسن(1385)، اصول و مبانی برنامه ریزی راهبردی، تهران: انتشارات پیام
  • موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (1387)، روندهای راهبردی جهانی مؤثر بر دفاع و صنایع هوایی، تهران: انتشارات مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی
  • مهدوی، محمد تقی (1380)، فرهنگ توصیفی تکنولوژی، تهران: انتشارات چاپار
  • مانیان، امیر و همکاران (1390)، پژوهشی پیرامون توسعه صنعت در شرکت‌های SME، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، شماره  3
  • محمدی، مهدی، سلیمی، باقر، بوشهری، علیرضا و نظری زاده، فرهاد (1388)، طراحی نظام نوآوری در صنایع دفاعی، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  • منطقی، منوچهر، بوشهری، علیرضا، الیاسی، مهدی و نظری زاده،فرهاد (1381)، ارائه الگویی برای ارزیابی نوآوری در صنایع دفاعی، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  • ناظمی، امیر(1385)، آینده نگاری از مفهوم تا اجرا، تهران: انتشارات مرکز صنایع نوین
  • نظری زاده، فرهاد (1391)، مدل‌ها و عوامل موفقیت نوآوری، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  • نورعلیزاده، حمیدرضا (1391)، ارائه مدل فرآیندی توسعه محصول جدید در صنعت، نوزدهمین همایش ملی و پنجمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
  • نظری زاده، فرهاد (1382)، ارائه الگویی برای توسعه و بکارگیری نوآوری در یک صنعت دفاعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
   • Assan, S.S and Umut,A(2007), Technological Forecasting and Social Change, Vol. 74, PP. 627-644
   •  Afuah, Alan (1998), Innovation management, Vol. 8, PP. 123-141
   •  Bracken, Paul (2002), R&D and US defense industry, PP. 211-235
   •  DOD (2011), Department of defense handbook
   •  Drezner, Jeffrey (2009), Competition and innovation under complexity, PP. 31-49
   •  Decker,S (2004), Technology Assessment, Methods and Impacts, Vol.32, PP. 216-239
   •  Darpa (2007), Darpa strategic plan, Vol. 4, PP. 301-327
   •  Eijhoven, J (2007), Technological Assessment, Product or Process, Vol.54, PP. 112-152
   •  Farrel, Theo (2002), The sources of military changes, Vol. 9, PP. 26-41
   •  Guichard, Renelle (2005), Suggested repositioning of defend R&D within the system of innovation, PP. 195-201
   •  Gavigan, P. J (2000), Matching methods to the mission: A comparison of national foresight exercises, VOL.1, No.6  
   •  Kuen, Chan (2012), Critical factors in successful new product development, International journal of management, No.6
   •  Loveridge, D (2009), Foresight, The art and science of anticipating the future and strategy, Vol. 11, PP. 86-92
   •  Le, Corre (2005), A new approach to innovation management and R&D, PP. 112-132
   •  Murray Wiliamson (1996), R&D past and future, Cambridge university press, No. 16
   •  Pitt, Martin (2008), Knowledge management for new product development, Vol. 12
   •  Sapolsky, Harvey (2009), US military innovation since the cold war, Vol. 8