دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، شهریور 1396 
تدوین الگوی امنیت در توسعه اکوتوریسم

صفحه 113-141

محمد شکوهی منش؛ محمد رضا یزدانی؛ سکینه جعفری