شناسایی عوامل حمایت‌کننده تولید داخلی مؤثر در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون فارابی

2 دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل حمایت‌کننده تولید داخلی که در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری مؤثر می‌باشند مبتنی بر روش کیفی و با رویکرد تئوری داده‌بنیاد انجام‌شده است. در این راستا به‌منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز برای احصاء مفاهیم، مؤلفه‌ها و تبیین مؤلفه‌های تولید ملی در اندیشه‌های مقام معظم رهبری، از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طی سال‌های 1389 تا 1396 بهره گرفته شده است و تمامی بیانات بدون نمونه‌گیری در نظر گرفته شد. در ادامه با استفاده از روش داده‌بنیاد و بر مبنای کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ضمن شناسایی مفاهیم، مقوله‌ها و ابعاد تولید داخلی از نگاه مقام معظم رهبری، به ارائه مدل مفهومی در این حوزه پرداخته شده است. در شاخصه­های تولید ملی از منظر فرماندهی معظم کل قوا 39 شاخصه کلیدی احصا گشت که با استفاده از کدگذاری باز و محوری به 9 بخش ارج نهادن تولیدات داخلی، فرهنگ استفاده از تولید داخلی، توجه ویژه به بنگاه­های تولیدی، تسهیل تولید ملی، ایجاد امنیت در تولید، افزایش بازدهی و رقابتی کردن تولید، بالا بردن کیفیت نیروی کار، توجه به کیفیت در تولید و حمایت‌های دولتی از تولید تقسیم گشتند. درنهایت چهار بُعد نقش مردمی، بنگاه­های اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی به‌عنوان عوامل اصلی در حمایت از تولید داخلی جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors contributing to domestic production effective in realizing the policies of resistance economy from the Viewpoint of the Supreme Leader of Iran

نویسندگان [English]

 • qumarz heidari 1
 • khosro esfandiari 2
 • habib ollah dehghan 3
1 commander of nezaja
2 boss of controler nezaja
3 nezaja.kont
چکیده [English]

The present research is aimed at identifying the factors supporting domestic production that are effective in implementing the policies of resistance economy from the perspective of the Supreme Leader, based on a qualitative method and with the approach of data base theory. To explain the concepts and components of national production in the words of the supreme leader, the statistical population including the statements of Ayatollah Khamenei during 2010-2017 has been studied and all the statements were examined without sampling. In the following, using the data base method and based on open, axial and selective coding, the conceptual model has been presented in this area by identifying the concepts, categories and dimensions of domestic production from the viewpoint of the Supreme Leader. In terms of national production from the viewpoint of the supreme leader, 39 key indicators were recognized which were divided into 9 sections using selective coding, including valuing domestic productions, culture of using domestic products, special attention to manufacturing enterprises, ease of national production, security in production, increasing productivity and completive production, improving the quality of workforce, paying attention to quality in production, and government supports of production. Finally, the 4 dimensions of people’s role, economic enterprises, executive agencies and supervisory departments were selected as the main factors in supporting the domestic production to realize the policies of resistance economy from the viewpoint of the supreme leader.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Domestic product
 • Resistance Economy
 • Data-based method
 • Thoughts of the supreme leader
 •  

  • آذرمند، حمید. (1391). چند نکته درزمینه حمایت از تولید ملی، فصلنامه تازه­های اقتصاد، شماره 135، صص 144-145.
  • اسفندیاری صفا، خسرو. و حبیب­الله، دهقان. (1395). مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)، فصلنامه مدیریت نظامی، سال شانزدهم، شماره 1، صص 60-84.
  • امینی، علیرضا. و ذوالفقاری، سعید. (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی صنایع منتخب داروسازی ایران، فصلنامه علوم اقتصادی، سال سوم، شماره 12، صص 1-28.
  • اندرسون، ویکتور. (1381). شاخص­های اقتصادی و ملاحظات زیست­محیطی، ترجمۀ فرهاد خداداد کاشی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
  • بیانات مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (مدظله عالی) در سایت www.Khamenei.ir.
  • سایت شخصی منوچهر متکی (وزیر خارجه سابق ایران) www.mottaki.ir.
  • سایت www.poolnews.ir.
  • صادقی، مسعود و آذربایجانی، کریم. (1385). نقش و جایگاه اقتصاد دانش­محور در تقاضای نیروی کار ایران، پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 27، صص 175-197.
  • کلانتر، اسداله و امرایی، فرید. (1391). اقتصاد مقاومتی، تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، دانشگاه گیلان، رشت.
  • نیلی، مسعود. (1386). مبانیاقتصاد، تهران: انتشارات نی.
  • هوشمند چاپخانی، میلاد.، آل­طه، سیدحسن. و اسماعیل­زاده، محمد. (1391). اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی.

   

  • Durnbusch, R. & Fischer, S. (2006). Macroeconomics, 6th ed., New Yourk, McGraw-Hill.
  • North, D.C. (1998). Economic Performance through Time, in Carl K. Eicher and John M, Staatz, eds, International Agricultural Development 3rd edition, Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 78–90.
  • Pryor, F.L. (2005). Economic Systems of Foraging, Agricultural, and Industrial Societies, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Rutherford, D. (2002). Dictionary of Economics, Routledge, London.