خوردگی در هواپیماهای نظامی و ارائه راه کارهای پیش گیرانۀ نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرماندهی و استاد آجا _ دانشکده فرماندهی و استاد دافوس_ گا مشترک _ کمیته نظامی

2 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، معاونت آموزش، مدیریت ارزیابی،

3 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

 به دلیل استفاده از فلزات در بدنه هواپیماها و اهمیت سازه بدنه در نگهداری و استفاده هرچه بیشتر از سامانه‌های پروازی، بایستی آن را از اثرات مخرب محیط محافظت نمود. تعیین مکانیزم خوردگی در یک سازه هوایی بسیار سخت و پیچیده است، زیرا شرایط محیطی یک هواپیما در حین پرواز و پس از پرواز به شدت متغیر می‌باشد. این گستردگی تغییرات زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات می‌باشد. به همین منظور پژوهش­گر با هدف تبیین راه‌کارهای نوین جهت جلوگیری از انواع خوردگی فیزیکی، شیمیایی و الکتروشیمیایی در هواپیماها به ارائه راه­کارهای پیشگیرانه و نوین، پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی بوده و تجزیه‌وتحلیل داده­ها به‌صورت توصیفی و استنباطی (آمیخته) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کل کارکنان و جامعه نمونه شامل کارکنان فنی فرودگاه مهرآباد که همگی از تجربیات ارزنده­ای پیرامون موضوع پژوهش برخوردار هستند، می‌باشند. جمع‌آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزارهای مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب­نظران و پرسش­نامه صورت گرفته است. در پایان محقق به این نتیجه می‌رسد که اکسیداسیون الکترولیکی پلاسمایی، فرآیند آ‌ندایزینگ، پوشش‌های تبدیلی کروماته، تولید نانو رنگ‌های پلیمری جهت عایق­کاری حرارتی و ضد خوردگی، پوشش­های سرامیکی با فناوری نانو می­توان از خوردگی جلوگیری یا پیش‌گیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corrosion on all planes and providing new preventive solutions

نویسندگان [English]

 • masoud motai 1
 • Majid Rajab por 2
 • Hosein Poor-eskandar 3
1 Iran_aja_dafos
2 Aja Command and Headquarters, Deputy Head of Education, Evaluation Management,
3
چکیده [English]

Due to the use of metals in the body of the aircraft and the importance of the structure of the body in maintaining and using the flight systems, it should protect aircraft from the destructive effects of the environment. Determining the mechanism of corrosion on a structure is very difficult and complicated; because the environmental conditions of an airplane are extremely variable during and after flight. This wide range of background changes has many problems. In this paper, the question was raised: what are the preventive strategies for preventing corrosion? For this purpose, the researcher aimed at explaining and providing preventive and innovative solutions for preventing all kinds of physical, chemical and electrochemical corrosion on aircraft. Considering the nature of the subject of the research, this research is an applied and descriptive. The statistical population of the whole staff and sample population include employees of the Mehrabad airport all of which have valuable experience around the subject of the research. Data collection was done by using field and library methods and by using documentation tools, interviews with experts and questionnaires. Finally, the researcher concluded that corrosion can be prevented by using electro-oxidation of the plasma, the anodizing process, chromate transformation coatings, the production of polymer nanoparticles, ceramic coatings and nanotechnology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corrosion on aircraft
 • Corrosion mechanism
 • New precursor
 • ·    اخوان، امیر ناصر. (1379). ساختمان هواپیما، تهران: انتشارات خوش آوا، چاپ اول.
 • انوری، حسن. (1383). فرهنگ فشرده سخن، تهران: انتشارات سخن،جلد اول.
 • زمانیان، رحیم. (1388). خوردگی و روش‌های کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.
 • فرزام، منصور. (1390). مهندسی خوردگی و روش‌های کنترل آن، موسسه انتشارات یادواره کتاب، چاپ دوم.
 • فرهنگ آکسفورد المنتری. (1386). انتشارات رامین، چاپ دهم.
 • فونتانا، جورج. (1378). مهندسی خوردگی، ترجمه دکتر احمد ساعتچی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان.

 

 • Azbar, N.Yonar, T. & Kestioglu, k. (2012). Ccomparison of various advanced oxidation processes and chemical treatment methods for COD colour removal from a polvester and acetate fiber dveing effluent chemosphere, 55, PP: 35-43.
 • Guttenplan, J.D. (2008). Corrosion in the electronics industre page 1107-1112.
 • http://www.aja.ir/portal/Home/ShowPage.aspx? Object=News&CategoryID.
 • Kim, S.Y. An, J. Y. & Kim, B.W. (2013). The effects of reductantand carbon source on the microbial decolorization of azo deys in anaerobic sluge process Dyes pigm, pp:1-8.
 • Malayoglu, K. C. Tekin, U. Malayoglu, U. & Shrestha, S. (2011). An investigation into the mechanical and tribological properties of plasma electrolytic oxidation and hard-anodized coatings on 6082 aluminum alloy, Materials Science and Engineering: 528, PP: 7451-7460.
 • Nilsson, I. Moller, A. Mattiasson, B. Rubindamayagi, M.S.T. & Welander, U. (2006). Decolorization of Synthetic and real textile wastewater by the use of white-rot fungi enzyme microb technol, 38, PP: 94-100.
 • White, E. Shnski, G. Dobh, s.B. (2005). Metals handbook vol 15 page 1113-1126.
 • Zille, A. (2014).  Laccase reaetions for textile applications universidade do min ho ph. D thesis, PP: 5-20.