برون‌سپاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی در سازمان های نظامی (مورد مطالعه: نیروی هوایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری و رئیس مرکز مطالعات راهبردی نهاجا

2 دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

3 دانشجوی دوره دکتری آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

دغدغه اصلی هر سازمان تحقق اهداف و ماموریت­های اصلی آن سازمان است که در این راه برای اثربخشی بیشتر از راهبردهای مختلفی از جمله برون­سپاری نیز استفاده می‌شود. از این رو این تحقیق با هدف، بررسی و امکان­سنجی برون­سپاری فعالیت­های پشتیبانی و خدماتی در سازمان­های نظامی (مورد مطالعه فعالیت­های پشتیبانی و خدماتی نیروی هوایی) انجام شده است. این تحقیق ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش توصیفی- پیمایشی است. داده‌های لازم با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌ کای- دو مورد تجزیه ‌وتحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری تحقیق مدیران و فرماندهان نظامی هوایی می­باشند که به روش تمام شمار انتخاب گردیدند. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که در سازمان­های نظامی یکی از الگوهای پیشنهادی  برون‌سپاری توجه به مولفه­های امنیت سازمانی، فرآیندهای داخلی سازمان، منابع و زیرساخت­های سازمان، کارآمدی یا بهره­وری سازمانی، همسویی راهبردی و محیط بیرون از سازمان است. بدون توجه به این الگو کارآمدی و اثربخشی برون­سپاری در سازمان­های نظامی با اشکال جدی روبرو خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outsourcing support and service activities in military organizations (the case study of Air Force)

نویسندگان [English]

 • Nikbakhsh Habibi 1
 • ali farhadi 2
 • Mohammad Reza Babaei 3
1 Ph.D. in Strategic Management and Assistant Professor at Shahid Sattari Air University
2 Shahid Sattari University of Science and Technology
3 Ph.D. student of higher education and lecturer
چکیده [English]

The main concern of each organization is the realization of the main goals and missions of that organization. In this regard, to acquire the more effectiveness, various strategies such as outsourcing are used. Therefore, this study aimed to explore the possibility of outsourcing support and service activities in military organizations (case study of the Air Force support and service activities). This research is applied and descriptive-survey. The data gathered through questionnaire and was analyzed by using khi-2 test. The statistical population is the Air Force commanders and directors who were selected by full-scale method. Research findings indicate that in military organizations one of the proposed outsourcing patterns is to pay attention to the components of organizational security, internal processes of organization, organizational resources and infrastructure, organizational efficiency, strategic alignment and the outside the organization. Without regard to this model, the effectiveness of outsourcing in military organizations will face serious problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military organization
 • Agility
 • Outsourcing
 • Support and service activities
 • ابطحی، معصومه السادات. و رضایی، علی. (1395). بررسی راهبرد برون‌سپاری اقلام بلااستفاده خدمتی در راستای بهبود عملکرد مرکز فروش ناجا. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی معاونت آماد نیروی انتظامی، صص 51-85.
 • الفت، لعیا. و ایرانی، مسعود. (1391). چارچوبی برای تصمیم برون‌سپاری راهبردی. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی. سال 9. شماره 25. تابستان 1391 . ص 27.
 • احمدی، مسعود. (1390). امنیت اطلاعات، تهران: ماهنامه داخلی بانک تجارت- مهر 1390 شماره 164.
 • الوانی، سیدمهدی. (1388). مدیریت برون‌سپاری راهی به سوی توسعه، تهران: انتشارات مبتکران، چاپ دوم.
 • باقری، مسلم. و ابراهیمی، ابوالقاسم. (1394). طراحی الگوی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری جهت برون‌سپاری فعالیت‌ها. بهبود مدیریت. سال 9. شماره 3. پاییز 1394. ص 166.
 • بهشتی، محمد. (1372). فرهنگ صبا. تهران: انتشارات صبا، چاپ سوم.
 • برتولینی، کی، ژرار. (1998). شناخت زباله و بازیافت، ترجمه مهناز عسگری، تهران: نشر آفرینگان، چاپ اول، 1388.
 • توفیقی، علی اصغر. و قاضی­زاده، سید ضیاء­الدین. (1394). معرفی چارچوب تصمیم‌گیری برون­سپاری طرح‌های تحقیق و توسعه دفاعی. فصلنامه راهبرد دفاعی. سال 13. شماره 52. زمستان 1394، صص54-85.
 • جنیدی، فریدون. (1368). شاهنامه فردوسی. چاپ پنجم 1388، تهران: انتشارات بلخ.
 • خداوردی، روح الله. و بجنوردی، زهره. (1389). راهبرد برون‌سپاری؛ فواید، مشکلات و چالش‌ها. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال هفتم، شماره 25، زمستان، صص 56-71.
 • عیسایی، حسن. و کاشانیان، کریم. (1394). برون‌سپاری، راهبردی اثربخش در ترابری سازمان‌های نظامی و انتظامی. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی، صص37-60.
 • محب علی، داود. (1375). شیوه‌های عملی ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ دوم 1388، صص25-34.
 • چشم‌براه، محسن. و مرتضوی، سید محسن. (1386). مدیریت برون‌سپاری اثربخش، نشر مهربان، ص 12.
 • عیسایی، حسین. (1388). مدیریت لجستیک (کارکردها و فرآیندها)، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین، چاپ دوم 1390.
 • رجبی، مسرور. و همکاران. (1393). معرفی الگوی شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک‌های برون‌سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه، بهبود مدیریت، شماره 4، پیاپی 26، صص 63-82.

 

 • Avery, G. (2000). Outsourcing Public Health Laboratory Services? For Determining whether to Privatize & How, Arkansas Department of Health. Public Administration Review. Vol. 60. No. 4.
 • Behn, R.D. & Peter, A. K. (1999). Strategies for Avoiding the Pitfalls of Performance Contracting. Public Productivity & Management Review, Vol. 22. No. 4. pp. 470-489.
 • Bertolini, M. (2004). An analytical method for maintenance outsourcing service selection. International Journal of Quality & Reliability Management. Vol. 21. No. 7. pp: 772-788.
 • Cheshmberah, M. & Mortazavi, S.M. (2005). The study risks of outsourcing industrial activities and the way they deal with.
 • Eger, R. & et al. (2002). Evaluation of Transportation Organization Outsourcing: Decision Making Criteria for Outsourcing Opportunities, Midwest Regional Center of Transportation University.
 • Eghbal, F. (2008). Assessment of human resource management performance at Isfahan Medical Science based on European Foundation for Quality Management [M.Sc. Thesis]. Isfahan: Isfahan University, Faculty of Education and Psychology; [Persian].
 • Eti, M. C. Ogaji, S.O.T. & Probert, S.D. (2006). Strategic maintenance-management in Nigerian industries, Applied Energy, Vol. 83, No. 3, pp: 211-227. 
 • Gavious A. & Rabinowitz G. (2003). Optimal knowledge outsourcing model, Omega, Vol. 31, No. 6, pp: 31, 451- 457. 
 • Greaver, M.F. (1999). Strategic Outsourcing-A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. AMA Publication, Inc. (USA).
 • Hafeez, K., Malak, N. & Zhang Y.B. (2006) “Outsourcing non-core assets and competences of a firm using analytic hierarchy process, Computers & Operations Research, Vol.34, No.12, pp: 3592-3608.
 • Hebdon, B. Warrian, P. & Bargaining. C. (1999). Public Sector Restructuring under the Ontario Social Contract. Industrial and Labor Relations Review, Vol. 52, No. pp.196-212
 • Weidenbaum, M. (2005). Outsourcing: Pros and cons, Business Horizons, Vol. 48, No. 4, pp: 311-315.