چگونگی بهبود عملکرد تخصصی کارکنان فنی مرکز تعمیرات الکترونیک نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

نظریه‌پردازان علم مدیریت با شناخت انسان به‌عنوان یک عنصر پیچیده در سازمان، عامل انسانی را به‌عنوان مهم‌ترین عنصر برای حفظ موجودیت و بقای سازمان‌ها می‌دانند و توجه روزافزونی به منابع انسانی، به‌عنوان یک ابزار نیرومند در تغییر و تحولات سازمانی کرده‌اند. بنابراین بهبود عملکرد نیروی انسانی امری مبرهن است، پس باید راه‌کارهایی عملی برای آن ارائه نمود و در عمل نیز از آن استفاده کرد. در تحقیق انجام یافته ضمن استفاده از نوع تحقیق کاربردی، از روش تحقیق توصیفی بهره گرفته شده است؛ از روش‌های میدانی و کتابخانه‌ای با ملحوظ نظر قرار دادن ابزارهای پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک جهت جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جهت تعیین پایائی پرسشنامه مزبور، تعداد 25 نفر از جامعه موردمطالعه را به‌صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه تهیه‌شده را به آنان ارائه که پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها و استفاده از نرم‌افزار آماری ضرایب اعتبار کل عوامل موردبررسی را از طریق آلفای کرونباخ عدد 87/0 محاسبه گردید، شواهد نشان می‌دهد برای آزمون‌هایی که برای مقاصد پژوهشی به کار می‌روند دارا بودن همبستگی 70% یا بیشتر کفایت می‌کند. بنابراین با توجه به ضرایب به‌دست‌آمده از پایایی پرسشنامه، می‌توان آن‌ها را جهت ادامه پژوهش مورداستفاده قرار داد. در نهایت طی انجام روش‌های تحلیل آمار توصیفی و استنباطی و آزمون فرض‌هایی که روی اطلاعات حاصل از جمع‌آوری داده‌ها انجام گرفته است، هر دو فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفت که با بهره‌گیری از روش همتاسازی، ارزیابی عملکرد تخصصی کارکنان فنی، می‌توان عملکرد تخصصی کارکنان فنی مرکز تعمیرات الکترونیک نهاجا را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Improvement of Electronics Repair Center Technical Personnel of the IRI Air Force

نویسندگان [English]

 • Alireza Babaei 1
 • Mohammad Taghi Partovi 2
1
2
چکیده [English]

Recognizing human as a complicate organizational element, the management theorists introduce man as the most important element for the survival of organizations and pay increasing attention to human resources as a powerful instrument in organization development and transformation. Therefore, the improvement of human force performance is obviously important. As a result, practical methods have to be introduced and it has to be put into practice. The method of this applied research is the descriptive method and the data was gathered through field and library sources using tools like questionnaire and library documents.To determine the reliability of the questionnaire, 25 people were randomly selected from the study population and a questionnaire was provided to them. The analysis of the questionnaires by a statistical software showed the reliability coefficients of 87% obtained from Cronbach's alpha. Evidence shows that for tests conducted for research purposes, a correlation of 70% or more will suffice. Thus, according to coefficients obtained from the reliability test, the questionnaire can be used to continue the research. Finally, both of the hypotheses of the research were confirmed by descriptive and inferential statistical methods. It means that the specialized performance of the technical personnel of electronics repair center can be improved through succession planning and performance evaluation of technical personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

 • succession planning
 • staff specialized performance evaluation
 • staff specialized performance improvement
 1. منابع

  1. الهی، ش، احمدی .ع .ا (1388)، مستندسازی تجربیات در فرایند مدیریت استراتژیک، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 49 تابستان.

  2. بهره­دار، سید ابوالفضل(1393)، اهمیت توسعه فرهنگ سازمانی، ماهنامه حمل و نقل و توسعه، شماره 91، اسفند ماه.

  3. جعفری­مقدم، سعید(1382)، مستندسازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو، تهران.

  1. حاج کریمی، عباسعلی و رنگریز، حسن(1387)، مدیریت منابع انسانی، تهران: ناشر مولف.
  2. داوری، علیرضا(1387)، مستندسازی جربیات مشارکت داخل در ساخت نیروگاهها، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 96.
  3. دهقانان، حامد(1385)، مدیریت بر مبنای شایستگی (ضرورتها و راهکارها تهران، مجله مجلس و پژوهش شماره 53.
  4. رابینز، استیفن پی(1381)، تئوری سازمان، ساختار، طراحی، کاربردها،ترجمه: سیدمهدی الوانی و حسن دانائی‌فرد، تهران: صفار، چاپ پنجم.
  5. رابینز، استیفن پی(1385)، مدیریت رفتارسازمانی، ترجمه: فرزاد امیدواران و دیگران، تهران: انتشارات کتاب مهربان نشر3.
  6. رحیمی، غفور(1385)، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان، ماهنامه تدبیر سال هفدهم شماره173، مهر.
  7. سازمان امور اداری و استخدامی(1376)، طرح ارزشیابی کارکنان دولت، تهران: چاپ چهارم.
  8. ستاری، حسن(1383)، مدیریت منابع انسانی، اداره امور استخدامی، تهران: دانشکده مدیریت.
  9. سلطانی، ایرج(1382)، الگوی پویایی ارزیابی اثربخشی آموزش­های سازمانی در توسعه منابع انسانی، مجله مدیریت فردا، سال اول، شماره 2.
  10. سید جوادین، سیدرضا(1381)، مدیریت منابع انسانی و امورکارکنان، تهران: انتشارات نگاه دانش.
  11. عباس پور، عباس(1384مدیریت منابع انسانی پیشرفته، تهران: انتشارات سمت.
  12. عباس­زادگان، سیدمحمد و ترک­زاده، جعفر(1389)، نیازسنجی آموزشی در سازمان­ها تهران: شرکت سهامی انتشار.
  13. فتحی واجارگاه، کورش(1383)، برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، تهران: انتشارات سازمان سمت.
  14. فرزیانپور، فرشته(1379)، مکانیسم کنترل ارزیابی عملکرد، مجموعه مقالات دومین همایش بررسی ابعاد ازریابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور.
  15. میرمجربیان، حمید و دادبین، شبنم(1387)، مدیریت عملکرد راهکار توسعه و پرورش منابع انسانی، فصلنامه مدیریت نساجی، شماره72.
  16. نقیان فشارکی، مهدی(1386)، نظام مستندسازی در حوزه تحقیقات دفاعی، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  17. هرسی، پاول و بلانچارد، کنت اچ(1371)، مدیریت رفتار سازمانی (استفاده از منابع انسانیترجمه کبیری، قاسم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی ماجد.