عوامل تأثیرگذار بر افزایش بهره‌وری کارکنان ناوگروه‌های رزمی در مأموریت‌های دریانوردی دوردست (خلیج عدن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دافوس آجا

2 عضو هیئت علمی و مدرس دافوس آجا

چکیده

 ناوگروه‌های رزمی نداجا در راستای انجام مأموریت‌های دریانوردی دوردست همواره با مشکلات زیادی مواجه هستند. در شرایط مذکور ارتقاء بهره‌وری کارکنان عامل اساسی و تعیین‌کننده‌ای در انجام موفقیت‌آمیز مأموریت‌های محوله توسط ناوگروه‌ها در مأموریت‌های دریانوردی دوردست خواهد بود. پژوهش حاضر به عوامل تأثیرگذار بر افزایش بهره‌وری کارکنان ناوگروه‌های رزمی در مأموریت‌های دریانوردی دوردست (خلیج عدن) پرداخته و هدف اصلی آن تبیین عوامل تأثیرگذار بر افزایش بهره‌وری کارکنان ناوگروه‌های رزمی در مأموریت‌های دریانوردی دوردست می‌باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی با رویکرد ترکیبی یا آمیخته می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت توصیفی و استنباطی با جمع‌آوری داده‌ها از 55 نفر که در مأموریت‌های دریانوردی دوردست حضور داشته‌اند استفاده شده است. گردآوری داده‌ها از پرسشنامه خودساخته محقق انجام و پایایی بدست آمده بر اساس فرمول ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد استمرار یک سیستم بهره‌وری، مستلزم اقداماتی نظیر کاربرد عوامل انگیزشی، توسعه منابع انسانی با اجرای آموزش‌های کیفی و اعمال سبک فرماندهی صحیح می‌باشد. همچنین یافته‌های ما در سطح خطای یک درصد (01/0=α) نشان داد که بین عوامل تأثیرگذار (عوامل انگیزشی، آموزش و سبک فرماندهی) و افزایش بهره‌وری کارکنان ناوگروه‌های رزمی در مأموریت‌های دریانوردی دوردست رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the crew productivity of the battle ship groups in offshore missions (Gulf of Aden)

نویسنده [English]

 • ABBAS REZAEE 2
1
2
چکیده [English]

Iranian Navy battle ship groups have always been faced with many problems in carrying out offshore missions. In such conditions, improvement of the productivity of employees is a determining and key factor in successful accomplishment of missions by the battle ship groups on offshore missions. This paper tries to explain the factors affecting the promotion of staff productivity in battle ship groups on offshore missions (Gulf of Aden) and its main aim is to determine the factors affecting the promotion of staff productivity of the battle ships group offshore missions. This is an applied research done with the mixed method approach. Data analysis is descriptive and inferential through data gathered from 55 crew members who have been assigned offshore missions (Gulf of Aden). The data was collected from a researcher-made questionnaire and the reliability of questionnaire was calculated as 87% by Cronbach’s alpha coefficient formula. The results showed that a continuation of a productive system, requires measures such as the use of motivational factors, human resource development through implementation of quality education and the right leadership style. Our findings also showed ,at the level of one percent error (01/0 = α), that there is a direct and significant correlation between the affecting factors (motivation, training and leadership style) and the increase in staff productivity of the battle ship groups on offshore missions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • productivity
 • Motivation
 • professional training
 • the battle ship groups
 • distant seas
 • منابع

  • ابطحی، سیدحسین(1387)، آموزش و بهسازی منابع انسانی، انتشارات سازمان گسترش، چاپ پنجم، سال.
  • الوانی، سیدمهدی(1386) مدیریت عمومی، نشر نـی، ویراست دوّم، چاپ بیستم، چاپ غزال، تهران.
  • امیران، حیدر(۱۳89)پویایی مدیریت بهره‌وری، مجله روش شماره ۱، بهمن.
  • احدی‌نیا، ناصر، شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران ماهنامه علمی فنی و خبری بهمن.
  • پورآمن، بهزاد(1389) بهره‌وری نیروی انسانی، انتشارات مرکز عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ سوم،1387.                                                                                              
  •  جان موری(1384) مدیریت اثربخش، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم.
  • جان شرمرهورن، ریچارد آزبرن، جیمز هانت، مترجمین محمدعلی بابایی زکلیکی ، مهدی ایران نژادپاریزی، محمدعلی سبحان اللهی، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت آذر، 1386
  • جعفری‌قوشچی، بهزاد(۱۳9۱) راه‌های افزایش بهره‌وری، مجله تدبیر، شماره ۱۲۶ مهر ۱۳9۱
  • خاکی، غلامرضا، مدیریت بهره‌وری، نشریه بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران،1392.
  • سیاری، حبیب‌الله، طحانی، غلامرضا(1390)راهبردهای قدرت دریایی، تهران، انتشارات دافوس آجا
  • شاه‌علیزاده، محمد(1390)توسعه بهره‌وری، مجله روش، شماره ۵۵ بهمن ۱390
  • رابرت هلر، ترجمه سعید علی میرزایی(1391) اداره کردن افراد در محیط کار، انتشارات سار گل.
  •  ریچارد ای. داچ(۱۳89) عشق به تولید، ترجمه مسعود نیازمند، نشر ساپکو.
  • رابرت هلر(۱391) ترجمه دکتر خدایار ابیلی و سعید علی میرزایی، مدیریت تغییر، انتشارات سار گل.
  • یاسر شریفی و رقیه جمالی (1393)فصلنامه علمی تخصصی دریایی به هنگام، ، تهران، پاییز.
  • فصلنامه علمی – ترویجی علوم و فنون نظامی، عباس رضایی و مجید رجب‌پور، تهران، پائیز 1395
  • گریفتن، مورهد، رفتار سازمانی، مترجمین: سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید، چاپ ششم، تهران 1388.
  • محمدی، داود، آموزش ضمن خدمت کارکنان، انتشارات پیام، چاپ سوم، 1388.
  • موسوی‌حجازی، سید حسین، بهبود عملکرد سازمان، مجله روش، شماره ۷۱ اسفند ۱۳92.
  • ماهنامه علمی تخصصی بندر و دریا، سال هفتم، شماره 127، اردیبهشت‌ماه سال 1393.