تبیین نقش فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در برقراری دفاع و امنیت مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

چکیده

تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال اساسی صورت گرفته است چه رابطه‌ای بین دفاع و امنیت ملی با فن آوری های نوظهور اطلاعاتی و ارتباطی وجود دارد؟ این تحقیق بر مبنای دستاورد تحقیق، از نوع کاربردی، بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق، از نوع موردی- زمینه‌ای و بر مبنای داده‌ها از نوع توصیفی به روش snow ball انجام شده است. در این تحقیق متغیرهای اصلی موثر بر رابطه دفاع و امنیت ملی و فن آوری های نوظهور اطلاعاتی و ارتباطی در این حوزه شناسایی شد و پس از تایید جامعه آماریِ تحقیق، در فرآیند تدوین رابطه دفاع و امنیت ملی و فن آوری های نوظهور اطلاعاتی و ارتباطی، مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش 100 نفر و جامعه نمونه 55 نفر از متخصصین صاحب­نظران، تصمیم­سازان و تصمیم­گیران و اساتید دانشگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران هستند که به روش کتابخانه‌ای و میدانی و با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه و سایت‌های اینترنتی داده‌های لازم جمع‌آوری شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از شیوه‌های آماری مفهومی و شیوه توصیفی­- استنباطی و نرم افزار spss و آزمون خی دو - مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق مؤید آن است که:­ بین فناوری­های نوظهور اطلاعاتی و ارتباطاتی با دفاع و امنیت ملی رابطه معنا داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of ICT Modern Technology in Establishing Defense and Security. A Study: Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Sepehr Zahraei
 • ali laal asa
چکیده [English]

This paper seeks to answer the fundamental question of: What is the relation of defense and national security with emerging ICT technology? It is an applied research regarding the outcome, field and case study and regarding the aims and nature and a descriptive one done in snowball method regarding the data. In this research, the main variables affecting the relation of defense and national security with emerging ICT technology was identified and used for formulating the relation of defense and national security with emerging ICT technology after the affirmation of the statistical population. The statistical population of the research added up to 100 people and the sample population was 55 scholars, decision makers and lecturers of military academies of Islamic Republic of Iran. The data was collected through library studies, field studies and by using a questionnaire, interviews and internet sites. The data was analyzed using conceptual statistics methods and descriptive-inferential ways with SPSS and ------------. The results of the research confirm that there is a significant relation between emerging ICT technology and defense and national security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National Security
 • national defense
 • battle scene
 • C4ISR
 • منابع

  • افتخاری، اصغر (1383) مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • امیدوار نیا، محمد جواد (1381) امنیت در قرن 21، دیدگاه چین، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
  • جوانمردی، مهدی (1387) فرماندهی و کنترل در فضای اطلاعات.
  • خدادادی، علی مردان (1391) جنگ‌های جدید، ماهنامه نگرش راهبردی شماره 89-90
  • قاضی زاده فرد، سید ضیاءالدینی، 1386 چالش‌های کاربردی و توسعه‌ای جنگ اطلاعاتی در کشور، تهران ماهنامه نگرش راهبردی، شماره 85-86
  • کرمی، جهانگیر، اندیشه جنگ مردمی کلاوزویتس، تهران سیاست دفاعی، شماره 22، بهار 77
  • مینی ده کردی، علی و دیگران( 1387) تغییر جهت‌های راهبردی در نظام علم و فن آوری جمهوری اسلامی ایران، تهران فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک شماره 34 سال نهم، زمستان.
  • دهمشگی، جلال و همکاران (1383) استراتژی امنیت ملی آمریکا، استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، چاپ دوم، 1383
  • حسام‌الدین بیان، استراتژی جمع‌گرایی و بین المللی شدن، اصفهان، ناشر: انتشاراتمانی.
  • موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، نقش فناوری اطلاعات در جنگ‌های آینده.
  • جلیل روشندل، امنیت ملی و نظام بین‌المللی، تهران، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
  • حسن چگینی (1384) طرح‌ریزی استراتژیک نظامی و برنامه‌ریزی دفاعی، تهران، ناشر: دانشگاه علوم استراتژیک، چاپ.
  • محمود ابراهیم‌زاده (1389) مدیریت بر آینده با تکنولوژی فردا، تهران ناشر: انستیتو ایزایران.
  • موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، حوزه تحقیقات و توسعه فناوری- اصطلاح نامه تحقیقات و فناوری. جستجودر http:\www.bashgah.net/articles/bod/a.asp? Id=646, p4
  • محمدی، محمود و همکاران (1381) موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، حوزه تحقیقات و توسعه فناوری، نقش فناوری اطلاعات در جنگ‌های آینده، مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، فناوری‌های نوظهور، تیر ماه.
  • محمود عریان و همکاران (1376) روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا، 1376،
  • آذر عادل (1393)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
  • ابراهیم‌زاده محمود (1389)، مدیریت برآینده با تکنولوژی فردا، تهران ناشر: انستیتو ایزایران،، ص 57