دوره و شماره: دوره 9، شماره 25، آذر 1392 
تخصیص سلاح در سامانه‎های موشکی

صفحه 151-163

پیمان خرازیان؛ اردشیر محمدی