تبیین رابطه آینده‌نگاری و نیروی دریایی راهبردی

نویسندگان

1 - عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 - عضو هیات علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد

چکیده

آینده‌پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاش‌هایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم آینده‌های بالقوه و برنامه‌ریزی برای آن‌ها می‌پردازد. آینده‌پژوهی منعکس می‌کند که چگونه از دل تغییرات (یا تغییر نکردن) "امروز"، واقعیت "فردا" تولد می‌یابد. رویکرد آینده‌نگاری در رابطه با نیروی دریایی راهبردی در واقع ترسیم آینده‌ای برای ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌های سیادت دریایی ج.ا.ا. در منطقه‌ی ژئواستراتژیک خلیج فارس می‌باشد. این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش سناریونویسی ضمن بیان آینده‌های بدیل به بیان آینده‌های باورکردنی و در نهایت آینده‌های مطلوب فراروی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازه‌ی زمانی ایران 1404 بپردازد. چهار آینده‌ی پیش‌روی نداجا متکی بر عدم‌قطعیت‌ها شامل نیروی دریایی خاکستری(در حالت وجود محیط منازعه و عدم برخورداری از توانمندی فناوری دفاعی دریایی داخلی)، نیروی دریایی سبز1(در حالت وجود محیط منازعه و برخورداری از توانمندی فناوری دفاعی دریایی داخلی)، نیروی دریایی سبز2(در حالت وجود محیط رقابت و عدم برخورداری از توانمندی فناوری دفاعی دریایی داخلی) و نیروی دریایی آبی(در حالت وجود محیط رقابت و برخورداری از توانمندی فناوری دفاعی دریایی داخلی) فراروی نیروی دریایی آجا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Views of strategic Navy in the future

نویسندگان [English]

 • shahram norozani 1
 • bahram rezaiee 2
1
2
چکیده [English]

Futurology is a host of attempts to visualize potential futurities and their programming by analyzing resources, patterns and stability and change factors. Futurology shows how the realities of “ tomorrow” are produced from the changes of “today” or from the keeping “today” unchanged.
Futurology in strategic Navy, in fact, is the imagination of future in order to create backgrounds and infrastructure to make IRI Navy hold the command in the geostrategic region of Persian Gulf. By devising scenarios, the present article tries to show ideal and at the same time believable futures which is favorable for IRI Navy until 2025.
Based on probabilities, IRI Navy will face four possible futures:

Gray Navy (there is confrontation and lack of national defense capabilities on the part of IR Navy)
 Green Navy (there is confrontation and also national defensive capabilities on the part of IR Navy)
 Second Green Navy (there is certain competitive environment and lack of national defense capabilities on the part of IR Navy)
 Blue Navy (there is certain competitive environment and IR Navy has enough capabilities)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Navy
 • Futurology
 • National Security
 • Uncertainty؛ Geopolitic
 • احدی، محمد، (1387)، ناتو در قرن 21،تهران، انتشارات مرکز آموزشی شهید سپهبد صیاد شیرازی
 • تافلر، الوین،(1370)، جابجائی قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، خوارزمی
 • تهامی، سید مجتبی، (1384) امنیت ملی (جلد اول)، تهران، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا.ا
 • دال، جل، (1383)، راهنمایی برای آشنایی با ادبیات آینده‌پژوهی،ترجمه دفتر سیاست‌پژوهی فناوری دفاعی-موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران
 • دافوس‌آجا، (1388)، مجموعه مقالات برگزیده همایش دفاع دریایی ناهمگون، تهران، دافوس آجا
 • جمراسی فراهانی، علی اصغر، (1374) بررسی مفاهیم نظری امنیت ملی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • حافظ‌نیا، محمد رضا،(1385)، اصول و مفاهیم ژئوپلتیک، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
 • حافظ‌نیا، محمد رضا،(1386)، مقدمه‌ای بر روش پژوهش در علوم انسانی، تهران، سمت
 • کیت‌پرز، کلی، (1385)، فصل یازدهم کتاب International Organizations On Governance in The Twenty – First Century از نشر Prentice Hall 2004، ترجمه دکتر حسین شریفی طرازکوهی، تهران، ماهنامه اطلاعات راهبردی،سال چهارم، شماره 36
 • لیندگرن، مارتین، (1386)، طراحی سناریو (پیوند بین آینده و راهبرد)، مترجم عزیز تاتاری، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
 • مجتهدزاده، پیروز، (1379)، خلیج فارس: کشورها و مرزها، تهران، انتشارات عطائی
 • مسی مینهال و رودکو و ویلهام سیمز و برین بریج، (1387)، نقش فناوری‌های همگرا در بهبود عملکرد انسانی، مترجمان علیرضا فرشچی و مصطفی مهرورزی، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی
 • ملکی‌فر، عقیل و همکاران (آصف)، (1388)، الفبای آینده‌پژوهی، تهران، انتشارات کرانه علم
 • هاکت پیتر،(1375)، جغرافیا ترکیبی نو(جلد دوم)، ترجمه‌ی شاپور گودرزی‌نژاد، تهران، سمت
 • حافظ‌نیا، محمدرضا،(1379)،"تعریف نو از ژئوپلتیک"، فصلنامه‌ی‌تحقیقات‌جغرافیائی، سال‌15،شماره‌3 و 4، مشهد
 • حافظ نیا، محمد رضا؛ و همکاران، (1382)، " تحلیل مبانی جغرافیائی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران"، نشریه دو فصلنامه علوم جغرافیائی دانشگاه تربیت معلم، شماره یک پائیز، تهران

 

 • Cohen, Saul. b. (1994). Geopolitics in the New world Era. Chapter2 from recording the world, Edited by: George J. Demko & William b. wood. USA: west view Press
 • Taylor, Peter, J. (1994) Political Geography. England: Longman Scientific & Technical.
 • Taylor, Peter, J. & Flint (2000) Measuring National Power in the Postindustrial Age, New York;