دوره و شماره: دوره 9، شماره 24، شهریور 1392 

مقاله پژوهشی

ارزیابی و انتخاب تانک‌ها در میدان نبرد با استفاده از روش تاپسیس

صفحه 27-43

ابراهیم ایجابی؛ احسان علی اکبری؛ علی نیازی


ارائه الگوی الگوریتم رمزنگاری و احراز اصالت در سامانه‌های دورسنجی نظامی

صفحه 29-44

امیرمهدی سازدار؛ منصور نجاتی جهرمی؛ جلال راعی؛ افشین احمدلو