بررسی تأثیر ویژگیهای شخصیتی کارکنان بر میزان عملکرد آنان

نویسنده

- عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون فارابی

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی نقش تاثیر ویژگی های شخصیتی با عملکرد پرداخته و جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید که دارای روایی و پایایی مناسبی بود ( الفای کرونباخ پرسشنامه ویژگی های شخصیتی 0.82و عملکرد 0.87). نمونه‌ای به حجم 200 نفر بصورت تصادفی از جامعه صندوق تعاون انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی رابطه معناداری با عملکرد دارد. به علاوه، نتایج حاصل از فرضیات فرعی از طریق همبستگی و رگرسیون چندگانه  نیز نشان داد که به جز برونگرایی، بقیه فرضیه ها  (مناعاعت طبع، عزت نفس ، سازگاری با موقعیت)  با عملکرد رابطه معناداری دارد. فرض اول فرعی  برونگرایی با عملکرد رابطه نداشت. نتایج تحقیقات حاضر می‌تواند در تدوین استراتژی منابع انسانی برای جامعه مورد تحقیق بکار گرفته شود و مسیر جدیدی را برای مطالعات دانشگاهی و تجربیات علمی فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating effects of personal characteristics on personnel performance

نویسنده [English]

 • ali taheri hashi
چکیده [English]

The main aimed this research is studying and identification of personal characteristics effects on sandoogh taavon’s employees performance degree by a strategic approach. The sampling method in this research is simple method. The research method is correlation-survey. Questionnaire tool was used for performance designation by personal characteristics and existed annual financial benchmarks in personnel file. personal characteristics is identified and defined by the book contents of Stephen. B. Robins and the relation between following parameters has been considered: personal characteristics (absolute parameter) and performance (required parameter). The consideration to personal characteristics in the above strategy has studied with regard to existed five years plan.the relation between personal characteristics and performance has identified by studies and examination and pointed out that different personal characteristics have different effects on performance. The study of on sandoogh taavon’s five years strategy pointed out that in the process of the above strategy making, any consideration has made to personal characteristics.

 • ابطحی. س.ح، مدیریت منابع انسانی و فنون امور استخدامی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1377.
 • احمدی. س.ا، روان شناسی نوجوانان و جوانان، چاپ یازدهم، انتشارات مشعل، 1383.
 • آرمسترانگ. م. راهبردهای مدیریت منابع انسانی، مترجم: خدایار ابیلی، انتشارات فرا، 1378.
 • آزاد. ح، آسیب شناسی روانی، انتشارات بعثت، 1372.
 • افکاری. ن.ا. (مترجم)، خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری روانپزشکی بالینی، ‌هارولد کاپلان و بنیامین سادوک (نویسندگان)، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی، 1368.
 • امیرکبیری. ع.،‌ مدیریت استراتژیک، نگاه دانش، چاپ سوم، 1381.
 • براهنی. م.ت. و دیگران، واژه نامه رونشناسی و زمینه‌های وابسته،‌ انتشارات فرهنگ معاصر، 1368.
 • برومند. ز، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1385.
 • برومند. ز، واژه نامه تخصصی مدیریت، انتشارات جنگل، جاودانه، 1385.
 • پ. بامبرگر، ل. مشولم، ترجمه ع. پارسائیان، س.م. اعرابی، استراتژی منابع انسانی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1381.
 • پارسائیان. ‌ع. و اعرابی. م. (مترجمان)،‌ روش تحقیق کیفی، ‌کاترین مارشال و گرچن راس‌من (نویسندگان)،‌دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1377.
 • پرهیزکار. ک، تئوری‌های مدیریت، نشر دیدار، چاپ ششم، 1375.
 • پروا. م، روانشناسی صنعتی و مدیریت، شکرت سهامی نشر، چاپ دوم ،1370.
 • پروین. ال. ‌ای، روانشناسی شخصیت، ترجمة محمد جعفر جوادی و پروین کدپور، جلد اول، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1373.
 • پور افکاری. ن.ا، فرهنگ جامع روانشناسی روانپزشکی، جلد دوم، چاپ فرهنگ معاصر، 1374.
 • پیاژه، ژ، روانشناسی هوش، ایرج باقرپور، انتشارات کتابهای جیبی، 1372، چاپ دوم.
 • تاجداری پ، مقدمه‌ای برآمارگیری نمونه‌ای ،انشارات اتا،1373.
 • حافظ‌نیا. م.ر، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، 1377، چاپ اول.
 • دفتر آموزشی، ارزشیابی و بررسیها، طرح ارزشیابی کارکنان دوست، سازمان امور اداری و اشخاص کشور، 1372.
 • رابینز، ا.پ، مبانی رفتار سازمانی، قاسم کبیری، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، 1376، چاپ سوم.
 • زندی. ا، رابطه شخصیت برون‌گرا و درون‌گرا با عملکرد تحصیلی، 1372.
 • ساروخانی. ب، روش‌های تحقیق درعلوم اجتماعی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385.
 • ساعتچی. م (مترجم)، روانشناسی عمومی، مان (نویسنده)،‌ انتشارات امیرکبیر، 1358.
 • ساعتچی. م، روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1369،چاپ اول.
 • ساعتچی. م،(1382)  روانشناسی کار، تهران، موسسه نشر ویرایش.
 • ساعتچی. م، روانشناسی کاربردی برای مدیران، نشر ویرایش، 1376.
  • Andrew D.S Zilagyi, Management and performance, Boston, scotl, Foresmon & company 1988.
  • Anthony. R.N.; Planning and Control System: A Framework for Analysis, Division of Research, Harvard Business School, Boston, 1965.
  • Barley, S. R., & Kunda, G. Design and devotion: Surges of rational and normative ideologies of control in managerial discourse. Administrative Science Quarterly, 37, 363-339. 1992.
  • Chandler. A.D.; Strategy and Structure, The Mit Press, Cambridge, Mass, 1962.
  • David.  F. R., How Companies Define Their Mission, Long Range Planning 22, no 3 (June 1988): 40
  • Harrison. R., Human Resource Management Issues and Strategies, ADDison-Weasly, 1993.
  • Hofer and D. Schendel; Strategy Formulation: Analytical Concepts, 2.nd Ed; West Publishing Co; Minnesota, 1979.
  • Jackson, S. E., & Schuler, R. S. The need for understanding human resources management in the context of organization and their environment. Annual Review of Psychology, 46, 237-264. 1995
  • Lawrence. S. and et al (1994:59). Adult Personality Development theories and concepts sage publication ,l vol: 1.
  • Maddi. S. R. personality Theory and comparative Analysis. Champan Hall. Fifilh-Editian. 2001.
  • Maybey. C., Strategic Human Resource Management, Black Well, 2007.