بررسی رابطه بین عوامل کلیدی سازمانی و مدیریت دانش در سازمان های نظامی.مطالعه موردی؛ نهاجا

نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری مدیریت IT دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 - استادیار مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

در سال‌های اخیر سازمان‌های نظامی ایران نیز هم‌راستا با دیگر سازمان‌ها نسبت به شناخت و استقرار مدیریت دانش و ایجاد زمینه کاربرد آن در سطح فرایندهای سازمانی خود اقدام نموده اند. در  پژوهش حاضر با توجه به اهمیت عوامل کلیدی سازمانی، در یک مطالعه میدانی با استفاده از روش توصیفی (مطالعه موردی) تلاش شد در یک سازمان نظامی (نیروی هوایی) نقش این عوامل کلیدی در پیاده سازی مدیریت دانش مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد عوامل سازمانی در پیاده‌سازی مدیریت دانش از اهمیت فراوانی برخوردار است. در نهایت ، پژوهش سعی دارد با بررسی وضع موجود نهاجا، به تبیین نقش عوامل کلیدی سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های نظامی، وضعیت مطلوب هر یک از عوامل را به‌ منظور دستیابی به هدف پیاده سازی موفق مدیریت دانش ترسیم نماید. روش تحقیق این مقاله از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها برای پاسخ به سئوال‌ها  از نوع تحقیقات ”توصیفی ـ پیمایشی ”می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران میانی ستاد نهاجا می باشد که با توجه به شرایط خاص نهاجا فرایند همتا سازی در مورداغلب آنها صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده از وجود رابطه معنادار  بین عوامل کلیدی سازمانی با مدیریت دانش حکایت دارد. به عبارت دیگر وضعیت این عوامل در میزان پیاده سازی موفق مدیریت دانش در نهاجا موثر بوده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating critical, organizational factor in implementation of KM in military organization;case study in IRIAF

نویسندگان [English]

 • nikbakhsh habibi 1
 • mehdi basiri 2
1
2
چکیده [English]

In recent years, knowledge management has been changed to an important subject matter of dispute at different levels. Because it is pertaining to most important worthy organizational capital, it means intellectual capital.The subject of knowledge management isn’t new, but it has recently been used and seriously occurred in science and management among scholars in organizations. During recent years in Iran, the managers & specialists of organizations have become familiar with knowledge management by researches & taken part in scientific meetings. The Islamic Republic of Iran Air force also pertains the understanding of knowledge management parallel to other organizations. The scientific concept of knowledge management has taken action in different process levels.On this essay, by taking important previous actions into account & pre-requisites implementation of knowledge management, we study the existing condition, including organizational factors, cultural factors, technology, human resource, and training which are important to carry out knowledge management. At the end of research, we try to present the frame of good theoretical condition of each factor for achievement of successful implementation of knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Critical
 • organizational factor؛ knowledge management
 • Military knowledge management
 • IRIAF
 • · آقا محمدی، داود، راهبردهای استقرار مدیریت دانش در آجا، انتشارات دافوس آجا، 1389.
 • بات، گانب. دی. مدیریت دانش در سازمان‌ها: بررسی تاثیر متقابل فناوری، فنون و انسان. نشریه علوم اطلاع رسانی. دوره 18، شماره 1و2، صفحات 77-78.
 • داونپورت، تامس، پروساک و لارنس (1379)، مدیریت دانش، ترجمه حسین رحمان سرشت، نشر ساپکو.
 • دسلر، گری  (1378)، مبانی مدیریت منابع انسانی، (ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی)، چاپ دوم دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران .
 • رابینز، استفن، (1379) ، تئوری سازمان ( ساختار، طراحی، کاربردها) ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران ، نشر صفار :. ص128-145
  • Beijerse, R.P. uit (1999), ``Questions in knowledge management: defining and conceptualising a phenomenon'', Journal of Knowledge Management,Vol. 3 No. 2.pp 19-24
  • . Beijerse, R.P. (2000), ‘‘Knowledge management in small and medium-sized companies: knowledge management for entrepreneurs’’, Journal of Knowledge Management, Vol. 4 No. 2, pp. 162-79.
  • Barr, T. (2000), Newmedia. Com. Au, Allen  &  Unwin, Sydney.
  • Bennett , R. , and Gabriel,H (1999). “organizational factors and knowledge management within large marketing departments” : An empirical study . Journal of knowledge Management.pp7-9.
  • Bierly, P.E., Kessler, E.H., Christensen, E.W., )2000(, “ organizational learning, knowledge and wisdom” . Journal of organisational Change Management.pp.24.
  • Checkland, P.,)1999(,“Systems Thinking, systems practice”:Includes a 30-year Retrospective, John Wiley and Sons, UK. Pp 75-78
  • Davenport T. H. (1997), Mastering The Information And Knowledge Environment, Oxford University.
  • Davenport T. H. (2001), Saving It’s Soul: Human Centered Information Management, Harvard Business Review, March-April, P. 123-135.
  • Davenport T. H. Delong, D.W. Beers M.C. (1998), Successful Knowledge Management Projects, Sloan Management Review, Vol 39, No.2.pp6.
  • Davenport T. H. Prusak L. (2000), Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Boston, Massachusset, Harvard Business School Press.
  • Davenport, T.H., and prusak ,L)1998(.“Working knowledge” Boston: Harvard Business School press. Pp5.
  • Dyer Jean Royer (2002), Standard Deviation, Massachussett, Allisson-Wesley.
  • Hwang , Ahn – soon, (2003), “ Training strategies in management of Knowledge” , journal of knowledge manengement , vol.7 , No. 3, pp.12
  • Karlenzig, Waren (1999), Behind Microsoft’s Digital Dashboard: KM, http://www.destinationcrm.com/km/dcrm-k article, asp?id=156
  • Keichi Kitagawa (2001), Knowledge Management In Education-The Curriculum Research And Design Elaborator-Senior Strategist-Osaka,
  • Milton N. Shadbolt, N. Cottman H. Hammersley M (1999), Towards A Knowledge Technology For Knowledge Management, International Journal Of Human-Computer Studies, Vol. 51, pp. 615-41.
  • Nonaka E. Takeuchi hH. (1995), The Knowledge Creation Company-How Japanies Companies Create The Dynamics Of Innovation. Oxford University Press, Oxford.pp 43-45.
  • Wang, c and Ahmed,2003, structure and structural dimensions for Knowledge transfer, no,2 p9-14.