بررسی ادراک فرماندهان از ارتباط فرهنگ سازمانی با چرخه مدیریت دانش مطالعه موردی دانشگاه امام علی(ع)

نویسندگان

1 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران

2 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده

 دانش مفهوم جدیدی نیست، بلکه پیچیدگی محیط کسب و کار جهانی در 20 سال گذشته باعث شد تا کلمه مدیریت به آن افزوده شود. به همین دلیل، برای حل این پیچیدگی‌ها باید از مدیریت دانش کمک گرفت. در خصوص اجرای مدیریت دانش به عوامل بسیار زیادی اشاره شده است که یکی از مهمترین انها موضوع فرهنگ است. در این تحقیق رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کوئین بررسی شده است. ابتدا با توزیع دو پرسشنامه وضعیت فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش دانشگاه افسری امام علی(ع)  تعیین گردید. بر اساس مدل کوئین و بهره گیری از آزمون فرید‌من، فرهنگ غالب دانشگاه امام علی(ع)  از نوع موفقیت‌طلبی شناخته شد. اما در بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ موفقیت طلبی با استفاده از آزمون همبستگی هیچ نوع رابطه‌ای بین این دو یافت نشد. همچنین بر اساس آزمون دو جمله‌ای، وضعیت مدیریت دانش از منظر فرماندهان در دانشگاه امام علی(ع)  مناسب نبود. از دیدگاه پاسخ‌دهندگان به سوالات این پژوهش و بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه  مثبت و معناداری وجود داشت. هر چند بر اساس آمارهای توصیفی، میانگین شاخص‌های فرهنگ و مدیریت دانش در دانشگاه امام علی(ع) ضعیف بود اما بین این دو رابطه وجود داشت. بر اساس ازمون فریدمن،کمترین رتبه مربوط به ویژگی های غالب و بیشترین رتبه مربوط به معیار موفقیت است. بر اساس آزمون دو جمله‌ای،وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه مناسب نیست و برای بهبود مدیریت دانش باید عناصر آن تقویت گردد. در پایان مقاله، پیشنهادهای کاربردی به همراه نتیجه‌گیری آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commander’s perception of the relationship between organizational culture and knowledge management cycle Case study of imam Ali University.

نویسندگان [English]

 • asghar mohammadi fateh 1
 • omran mohammadi fateh 1
 • roohollah moazen 2
 • nooroddin ashrafi nezhad 2
چکیده [English]

Knowledge is not a new concept, but the complexity of global workplace in the past twenty years has caused that the word management augmented to knowledge. So it is necessary to use knowledge management in solving this complexity. There are many factors in knowledge management implementation. Among them, culture is the most important. In this research, the relationship between KM and organizational culture has been explored. In the first step, we distributed two questionnaires about KM and organizational culture statues in Imam Ali(AS) University. According to Queen Model and using friedman test, the dominant culture of university was goal achievement. But in examining the relationship between knowledge management and culture, no relationship was found.  According to Binomial test, the situation of KM in the university was not normal. According to Spearman test, the relationship between KM and OC was positive and significant. Although the average of KM and OC was weak, the correlation between them was positive. According to Friedman test, the dominant characteristic ranked the highest and the goal achievement was the lowest.  Binomial test shows that the KM was not in good order there. At the end of the article, some recommendations and implications was derived.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Culture
 • knowledge management
 • Imam Ali(AS) University
 • Queen Model
 1. آذر، عادل و منصور مومنی . 1376.کاربرد آمار در مدیریت : تحلیل آماری . تهران:انتشارات سمت
 2. الوانی، مهدی(1389)" مدیریت عمومی" . تهران،نشر نی.
 3. امین بیختی، علی اکبر، حسینی، شاهرخ مکند؛ احسانی، زهرا(1389)" بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان" فصلنامه راهبرد / سال بیستم / شماره 59 / تابستان 1390 /
 4. بازرگان، عباس؛ زهره سرمد و اله حجازی. 1384. روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ سوم. تهران: نشر طوطیا
 5. زارعپور، فضل ا..."بررسی رابطه بین ساختار، فرهنگ و فناوری اطلاعات با یادگیری سازمانی شرکت پتروشیمی " پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
 6. عسگری، ناصر(1385)." بررسی رابطه بین عوامل سازمانی با مدیریت دانش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 7. محمدی فاتح، اصغر؛ سبحانی، محمد صادق و محمدی، داریوش(1390) مدیریت دانش رویکردی جامع"، انتشارات پویش، چاپ دوم.
 8. حافظ­نیا، م، ر(1382). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتم
 9. منوریان عباس، محمدی فاتح، اصغر؛ زارعپور، فضل ا..." خلق سازمان های دانش محور" انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران.
 10. محمدی فاتح، اصغر(1390)" مدیریت دانش در محیط کار پست مدرن" مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت دانش" تهران، سالن همایش های بین المللی رازی.
 • نصیری، حسین، محمدی فاتح، اصغر(1390)" بررسی فرهنگ سازمانی دانشگاه امام علی بر اساس مدل دنیسون". فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی. شماره 42. 1390.
  • Brown, A.(1995). Organizational culture, London: Pitman publishing. P: 14-21.
  • Cameron ,K.S. & Quinn ,R.E(2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture:Based on the Competing Values Framework. Addison-Wesley Publishing Company , Inc.
  • Cameron Kim S. and Robert E. Quinn. (1999). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the competing values framework. Reading, MA: Addison Wesley Longman.
  • Connelly, C.E. and Kelloway, E.K. (2003), "Predictors of employees' perceptions of knowledge-sharing culture", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24 Nos 5/6, pp. 294-305.
  • Chase, R. L. (1998). Knowledge navigators. Information Outlook, 2(9), 18.
  • Denison, D. R., Fisher, C.( 2005). The Role of the Board of Directors in Shaping Corporate CultureWorking Paper Presented at the Changing the Game Forum: June 2-4, 2005 Beaver Creek, CO.
  • Forrester, R.H.(2000),‘‘Capturing learning and applying knowledge: an investigation of the use of innovation teams in Japanese and American automotive firms’’, Journal of Business Research, Vol. 47, pp.35-45.
  • Gillespie M, A. Denison D, R. Haaland, S. Smerk, R. Neale S, W.( 2007). Organizational Culture and Customer Satisfaction, Denison Consulting, Ann Arbor, MI 48104.
  • Goh, S.C.(2002). Management Effective Knowledge Transfer: An Integrative Framework and Some Practice Implication, Journal of Knowledge Management, Vol.
  • Lee, Y.C, Lee, S.K. (2007). ”Capabilities, Processes, and Performance of Knowledge Management: A Structural Approach“, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 17 (1), PP. 21–41
  • McDermott, R. and O'Dell, C. (2001), "Overcoming culture barriers to sharing knowledge", Journal of Knowledge Management, Vol. 5 No. 1, pp. 76-85.
  • Nonaka EDS, The knowledge creating company , Harvard business review1991;p:69 , 96 – 104.
  • Parsons, T., and E. Shils, eds.( 1951). Toward a General Theory of Action: Theoretical Foundations in the Social Sciences. New York: Harper & Row.
  • Quinn R.E, Kimberly, J.R (1984). The management of transitions. New York: Dow Jones- Irwin, p: 298.
  • Rossi, R. (2010), ”The governance of university-industry knowledge  transfer“, European Journal of Innovation Management, Vol. 13, No. 2, pp. 155-171.
  • ROWLAND, f. & SHARIFUDDIN, S. (2004”)Knowledge management in a public organization: a study on the relationship between organization elements and the performance of knowledge transfer” JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT. VOL.8 NO.2
  • Saffold, G. (1998. Culture Traits, Strength, and Organizational Performance: Moving beyond Strong Culture. Academy of Management Review, 13(4), pp 546-558.
  • Tesluk, P.; Hofmann, D.; Quigley, N. (2002), “Integrating the linkages between organizational culture and individual outcomes at work”, In S.Sonnentag (Ed.), Psychological Management of Individual Performance: 442-469.
  • Wang, Y.(2005).”The impact of information culture on managing knowledge” Library Review Vol. 55 No. 3
  • Wang Catherine L., Ahmed Perveiz, K., Structure & Structural Dimensions For Knowledge- Based Organizations, Measuring Business Excellence, Vol7, Issue 1:12.
  • Willcoxson, L.(2000)."THE MANAGEMENT OF ORGANISATIONAL CULTURE" available at www.usq.edu.au.