بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی فرماندهان و مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان آجا

نویسنده

- کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

این مطالعه جهت ارزیابی و تعیین رابطه مهارت‌های ارتباطی(کلامی, شنودی و بازخوردی) مدیران و فرماندهان بر تعهد سازمانی کارکنان در آجا انجام شده است. ابتدا با استفاده از آزمون کای مربع وجود ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد آزمون قرار گرفته، و سپس با استفاده از محاسبه ضریب توافقی شدت این ارتباط مورد ارزیابی قرار گرفت. در محیط‌کاری، ضعف مدیران(مدیران، معاونان، فرماندهان و کلیه تصمیم‌گیران را شامل می‌شود) سازمانی در مهارت‌های ارتباطی منشاء بسیاری از مشکلات سازمانی بوده و ناتوانی آن‌ها در برقراری ارتباطات مؤثر، کاهش کارآیی، افزایش نارضایتی و عدم تعهد سازمانی در کل سازمان را در پی خواهد داشت و  به همین  دلیل  برخی از  صاحب‌نظران، ارتباطات را کلید موفقیت در مدیریت می‌دانند. بنابراین مدیریت مؤثر و توازن در برقراری ارتباطات با کارکنان مهم‌ترین مقوله‌ای است که باید برای رشد و تعالی هر سازمانی مورد توجه قرار گیرد.  نتایج نشان می‌دهد بین مهارت‌های ارتباطی مدیران شامل مهارت‌های کلامی, شنودی و بازخوردی و تعهد سازمانی کارکنان در آجا ارتباط وجود دارد و شدت این ارتباط بسیار بالا می‌باشد. اولویت‌های ارتباطی به‌صورت 1- بازخوردی 2- کلامی 3- شنودی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the relationship between managers’ communication skills on the organizational commitment of Army personnel

نویسنده [English]

 • davood azar
چکیده [English]

This study was designed to evaluate the relationship between communication skills of managers and commanders (verbal, listening, and effective) on the organizational commitment of Army personnel. The k2 test was used to analyze the relationship between the independent and dependent variables. Then, magnitude of the correlation coefficient of that relationship was evaluated. In the workplace, managers (managers, deputies ,commanders and all the decision-makers are included) with poor communication skills  are source of many organizational problems and their inability to communicate effectively reduces efficiency and increases dissatisfaction and causes lack of organizational commitment in the organization. Hence, some experts consider communication key to success in management. Thus, effective management and a balance in communicating with employees are the most important issue that should be considered for growth and excellence in any organization. The results show that there is strong  relationship between managers' communication skills (including verbal skills, and listening) and organizational commitment in Army. Communication skills are Prioritized as: 1.  Effective  2. Verbal  3. Listening.

کلیدواژه‌ها [English]

 • communication skills
 • Organizational Commitment
 • army
 • Job Satisfaction
 • ابطحی، سید حسین؛ 1379، گفتارهایی در مدیریت پیشرفته منابع انسانی؛ چاپ دوم؛ انتشارات قومس.
 • احمدی، مسعود؛ 1385، بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و عزت نفس در بانک رفاه استان فارس؛ پایان نامه کارشناسی ارشد.
 • استونر، جیمز آرتورفینچ؛1382، مدیریت؛ ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی؛ جلد سوم؛ چاپ دوم؛ انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 • الله دادی، اسماعیل؛ 1382، تعهد سازمانی؛ فصلنامه مدیریت؛ شماره 78-77.
 • خلیلی شورینی، سیاوش؛1389، روش‌های پژوهش آمیخته(با تاکید بر بومی­سازی)، چاپ دوم(1391) انتشارات یادواره کتاب.
 • رابینز،استیفن پی؛ 1385، مدیریت رفتار سازمانی(جلد اول)؛ ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی؛جلد اول.
 • رابینز،استیفن پی؛ 1385، مدیریت رفتار سازمانی؛ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی؛ چاپ دهم؛ جلد دوم.
 • رضائیان، علی؛ 1380، مبانی سازمان و مدیریت؛ چاپ دوم؛ انتشارات سمت.
 • رضائیان، علی؛ 1382، اصول مدیریت؛ چاپ چهاردهم؛ انتشارات سمت.
 • رضائیان، علی؛ 1379، مدیریت رفتار سازمانی؛ چاپ چهارم؛ انتشارات علم و ادب.
 • ری ام. برکو، آندورای؛ ولوین دارلین آر، ولوین؛ 1382، مدیریت ارتباطات؛ چاپ سوم؛ ترجمه دکتر سید محمد اعرابی.
 • ساروقی، احمد؛ 1387، تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت؛ فصل­نامه مدیریت دولتی؛ شماره17.
 • سازمان و مدیریت برنامه­ریزی(دفتر طرح و برنامه و تحول اداری)؛ 1384، بررسی تعهد سازمانی در سازمان مدیریت و برنامه­ریزی و کشور و ارائه سازوکار برای رسیدن به شرایط مطلوب؛ طرح پژوهشی.
 • سکاران، اوما؛ 1384، روش‌های تحقیق در مدیریت؛ ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی؛ چاپ سوم؛ انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
 • فرهنگی، علی اکبر؛ 1385، نظریه‌های ارتباطات سازمانی؛ انتشارات رسا.
 • مشبکی، اصغر؛ 1380، مدیریت رفتار سازمانی؛ چاپ دوم؛ انتشارات ترمه.
 • مقیمی، سید محمد؛ 1385، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی؛ چاپ چهارم؛ انتشارات ترمه.
 • می­یرسپاسی، ناصر؛ 1384، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار؛ چاپ بیست و چهارم؛ انتشارات می‌یر.
  • Cohen, A, (1992), “Antecedents of Organizational Commitment across Occupational Groups” Ameta-umalysis, Tornal of Organizational Behavior.
  • Mayer, R.C & Schoolman, D.F, (1998), “Differentiating Antecedents of Organizational Commitment: A Test of March and Simony’ Model”, Journal of Organizational Behavior, VOL 19 NO 1.
  • Meyer, J. P & Allen, N. J, (1990), “Organizational Commitment” Some Methodological consideration, Tourant of Applied Psychology.
  • Meyer, J.P & Herscovitch, L,(2001) “Commitment In The Workplace, Toward A General Modal”, Human Resource Management Revi