دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

1. نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران در ابعاد قدرت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22034/qjmst.2021.521251.1479

امیر نیازمند


مقاله کاربردی

2. بررسی تأثیر سبک زندگی کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر میزان تعهد سازمانی آنان (مطالعه موردی: کارکنان منطقه یکم امامت نداجا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22034/qjmst.2021.124098.1403

محمدرضا محمدی گودرزی؛ حمید کریمی؛ نبی الله دهقان


مقاله پژوهشی

3. بررسی تطبیقی تحولات مفهومی قدرت در نظریه روابط بین‌الملل و جنگ در نظریه‌های نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22034/qjmst.2021.141682.1470

عبداله مرادی؛ عباس خیراتی


5. واکاوی فرآیند طرح‌ریزی راهبردی در بخش‌های دفاعی و غیر دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22034/qjmst.2021.246629

رضا شاملو


6. عوامل عمده مؤثر بر طرح‌ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کلاسیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22034/qjmst.2021.138573.1453

حسین دادوند؛ حمید حسن پور


7. ارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی EFQM (با تمرکز بر 5 حوزه توانمندساز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22034/qjmst.2021.535329.1570

رضا قربانی؛ حسین عباسیان