اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین ولی‌وند زمانی

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

www.qjmst.ir/
infoqjmst.ir
021-66414191

سردبیر

دکتر فرهاد جاویدراد

دکتری مهندسی هوافضا استاد مهندسی هوافضا، مرکز مطالعات راهبردی آجا

www.qjmst.ir/
f.javidradgmail.com
021-66414191

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد اکرمی‌نیا

مدیریت راهبردی استادیار مدیریت راهبردی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

m.akraminiairan.ir

دکتر محمدرضا خراشادی‌زاده

دکتری ریاضی دانشیار ریاضی دانشگاه عالی دفاع ملی

mr.khorashadi.mrgmail.com

دکتر محمدحسین دادرس

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

m.h.dadraschmail.ir

دکتر پرویز دباغی

دکتری روانشناسی بالینی استادیار روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی آجا

p.dabaghichmail.ir

دکتر ناصر شهلایی

دکتری مدیریت راهبردی دفاعی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

nasser.shahlaeimail.com
021-66414191

دکتر ناصر عباس‌زاده

دکتری مدیریت آموزش دانشیار مدیریت آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع)

dr.naserabaszadehyahoo.com

دکتر حمید کریمی

دکتری مدیریت راهبردی نظامی استادیار مدیریت راهبردی دانشکده علوم و فنون فارابی

hameed.kareemigmail.com

دکتر ناصر گودرزی

دکتری روانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا

goodarzichmail.ir
021-66414191

مدیر اجرایی

حمید همت

علوم دفاعی مدیر اجرایی فصلنامه

hahe1350gmail.com
02166414191

مدیر وب سایت

دکتر محمدتقی پرتوی

دکتری تحقیق در عملیات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mt.partoviut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر کامل منیری

دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

kamelmonirigmail.com

مدیر داخلی

علیرضا میرجمهری

آموزش زبان انگلیسی، مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

alireza.mirjomehrigmail.com

طراح جلد

علیرضا قانع

گرافیک دانشگاه فرماندهی و ستادآجا

alirezaghaneagmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی ایمانی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

setvatgmail.com