فرایند پذیرش مقالات

پس از عضویت در سایت سامانه نشریه و بارگذاری مقاله از طریق سامانه، تعیین داور(ان) و اخذ موافقت او (آنها) برای داوری و سپس ارسال مقاله برای داوران و دریافت نتیجه داوری دست کم سه ماه فرصت نیاز دارد. در صورت پذیرش نهایی، مقاله در نوبت چاپ قرار میگیرد تا بعد از صفحه بندی و ویراستاری و بازبینی نهایی توسط نویسنده، چاپ شود که طی شدن این مراحل نیز زمان خاص خود را لازم دارد. وضعیت مقاله را در هر لحظه می­توانید از طریق همین سامانه با ورود به بخش ارسال مقاله پیگیری نمایید.


فرایند بررسی و داوری مقاله‌:

مقاله‌های دریافت شده، نخست توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت انطباق با معیارهای مجله به منظور ارزیابی به صورت بی‌نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب­نظر در موضوع مقاله ارسال خواهند شد. (انتخاب داوران بر عهده هیئت تحریریه خواهد بود).

زمان بررسی اولیه و اعلام نظر داوران مقالات دو تا چهار ماه طول می کشد.

نظر داوران در مورد مقالات (بصورت های عدم پذیرش یعنی رد شدن مقاله، نیازمند اصلاحات محتوایی و شکلی که باید اصلاحات اساسی بعمل آمده و نویسنده مقاله را مجددا ارسال نماید. نیاز به بازنگری کلی، نیاز به بازنگری جزئی و یا مورد پذیرش و قابل چاپ به نویسنده اعلام می گردد) 

همه مراحل در صفحه شخصی نویسنده مسئول مقاله قابل مشاهده و پیگیری می باشد.

چنانچه به هر دلیل نویسنده مسئول مقاله در مدت زمان مورد نظر اقدام به بازنگری و اصلاحات مدنظر داوران و هیئت تحریریه نشریه اقدام ننماید و فایل اصلاح شده را حداکثر 6 ماه بارگذاری و یا ارسال ننماید مقاله از فرایند داوری و چاپ خارج خواهد شد.