اهداف و چشم انداز

هدف فصلنامه علوم و فنون نظامی، انتشار یافته ها و نتایج پژوهش ها در موضوع های مرتبط و کمک به ارتقاء و تعمیق سطح دانش در زمینه های مورد توجه فصلنامه است. مخاطبان فصلنامه را اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و پژوهشگران رشته های مرتبط تشکیل می دهند. فصلنامه علوم و فنون نظامی با توجه به دامنه موضوعی یاد شده، در قالب مقاله های پژوهشی یا ترویجی به زبان فارسی منتشر می سازد.