دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد 1384 
( نیروی توخالی - HOLLOW FORCE )

صفحه 92-99

فیلیپ کارتر؛ شاپور جلیلیان