دوره و شماره: دوره 14، شماره 43، خرداد 1397 
چگونگی پشتیبانی از بالگردهای کبرای هوانیروز در جنگ ترکیبی

صفحه 97-128

مجید رجب پور؛ احمدمهدی جمالی؛ محمدابراهیم خلیلی