تاثیر شایستگی‌های رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی استان مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مدرس دانشگاه پیام نور استان مرکزی.

2 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان.

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علوم و تحقیقات یزد

چکیده

رهبری و رفتار شهروندی سازمانی نقشی حیاتی در ایجاد مدیریت کارآمد دارند و ویژگی‌های رهبری مدیران، تأثیر مستقیم و بسیار مهمی بر رفتار کارکنان دارند. براین اساس هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شایستگی‌های رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی می­باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان نیروی انتظامی در استان مرکزی تشکیل می‌دهد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه، نمونه‌گیری انجام نشد و تمامی افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش شایستگی‌های رهبری از پرسشنامه تدوین شده توسط بوش و کاردونا (2010) و برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه لی و آلن (2002) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق مدل‌یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart-PLS انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شایستگی‌های رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی با ضریب مسیر 814/. تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Leadership Competencies on Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Rahimi 1
 • Najibeh Abbasi Rostami 2
 • Faranak Safari-shad 3
 • Hojjat Ayasoufy 4
1 -
2 -
3 -
4 -
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of leadership competencies on organizational citizenship behavior. The research method is descriptive correlational. The statistical population of this study is police forces in Markazi province. Due to the limited population size, sampling was not performed and all individuals were selected as samples. For collecting data, standard questionnaires were used. To assess leadership competencies, a questionnaire developed by Bush and Cardona (2010) and to measure organizational citizenship behavior from the Lee and Allen questionnaire (2002) used. Data analysis was performed by structural equation modeling using Smart-PLS software. The results showed that leadership competencies on organizational citizenship behavior has a positive and significant impact with a path coefficient of 0.814. The results showed that leadership competencies on organizational citizenship behavior has a positive and significant impact with a path coefficient of 0.814. The results showed that leadership competencies on organizational citizenship behavior has a positive and significant impact with a path coefficient of 0.814.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership
 • leadership competencies
 • Organizational citizenship behavior
 • احمدی، مسعود و همتی گلیان، سید ابراهیم. (1394). " رابطه مهارت‌های مدیران مؤثر با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر"، نشریه آموزش علوم دریایی، دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3،، صفحه 556-66
 • آهنگری، نوید؛ حاجی نژاد، صادق و خان محمدی، نادر. (1396). " ارزیابی نقش مهارت‌های ارتباطی مدیران شهری بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان"، مطالعات مدیریت شهری، مقاله 2، دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 21-34
 • آهی، پرویز؛ عامری، محمدعلی و نوروز زاده، محمدرضا. (1394). " رابطه بین مهارت‌های مدیریتی مدیران و تخلفات انضباطی کارکنان فرماندهی انتظامی استان سمنان در سال1392"، فصلنامه علمی ترویجی منابع انسانی ناجا، شماره: 42 دوره چهارم، ص 135تا 164
 • افضل‌آبادی، محمدحسین؛ زارع، حبیب؛ افضل‌آبادی، محمدرضا و آقا باقری، فهیمه. (1389). "نیازسنجی موفق آموزشی با استفاده از مدل شایستگی‌های سازمانی (مطالعه موردی: شرکت جهاد نصر یزد)"، تهران، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیران آموزش.
 • بهاری فر، علی؛ جواهری کامل، مهدی و احمدی، سید علی‌اکبر. (1390). "رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی: تأثیر ارزش‌های اخلاقی، عدالت و تعهد سازمانی"، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 1، شماره 1، صص 42-23.
 • خورشیدی، عباس و اکرامی، محمود. (1390). "شناسایی عوامل سازنده شایستگی‌های مدیران"، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال ششم، شماره چهارم، ص 592-580.
 • خورشیدی، عباس و قربانی، رضا. (1391). "عوامل و شاخص‌های مؤثر در رهبری و مدیریت فرماندهان نیروی زمینی در آینده"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 47، سال دوازدهم، ص 34-11.
 • صمیمیت ، مجید. (1389). شایستگی‌های رهبری، ماهنامه صنعت خودرو، شماره 144.
 • محمدی مقدم، یوسف و عباس پور، جعفر. (1394). فراتحلیل پژوهش‌های رابطه رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های ایران، مطالعات بهبود و تحول، سال بیست و سوم، شماره 77، ص 152-125.
 • مصلح، عبدالمجید؛ الهیاری بوزنجانی، احمد و جعفرپور، یونس. (1394). "رفتارهای شهروندی خدمت گرا: اثر کیفیت ادراک شده کارکنان ازخدمات درونی"، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، شماره 2، ص 163-143.
 • یاوری بافقی، امیرحسین؛ نعیم یاوری، مجید؛ نایب زاده، شهناز و تقی زاده، علیرضا. (1394). "شناسایی و ارائه الگوی رفتار شهروندی سازمانی در ناجا، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی"، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، شماره: 12 دوره سوم، ص 104-85.

 

 • Ahmet AVCI. (2015). “The role of leadership and organizational citizenship behaviour in efficient management”, African Journal of Business Management, Vol. 9(20), pp. 727 - 734, 28.
 • Al-Shuaiby,A. (2009). Factors contributing to leadership effectiveness among Deans of Graduate Schools of Education.Dissertation Doctor of Education. The George Washington University.
 • Arnold, J. A., Arad, S., Rhoades, J. A., & Drasgow, F. 2000. The empowering leadership questionnaire: The construction and validation of a new scale for measuring leader behaviors. Journal of Organizational Behavior, 21(3): 249-269.
 • Al-Khasawneh, A. L. and S. M. Futa (2013), the impact of leadership styles used by the academic staff in the Jordanian Public Universities on modifying students’ behavior: A field study in the northern region of Jordan. International Journal of Business and Management, Volume 8(1), pp. 1-10. http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v8n1p1
 • Bennis, W. (2003). On becoming a leader: The leadership classic updated. New York, NY: Basic Books.
 • Bosch, M. J., & Cardona, P. 2010. A map of managerial competencies: A 15 country study. Paper presented at Academy of Management Annual Meeting, Montreal
 • Cardona, P., & Garcia, P. 2005. How to develop leadership competences EUNSA Universidad de Navarra. 
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. 1985. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Springer.
 • Dhammika,K. A. S. (2014). “Visionary Leadership and Organizational Citizenship Behavior: An Assessment of Impact of Sectarian Difference   “,Proceedings of the First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finan (ME14 DUBAI Conference) Dubai, 10-12 October 2014, ISBN: 978-1-941505-16-8 Paper ID_D422
 • Graham JW (1991). An essay on organizational citizenship behavior. Employee Responsibilities Rights J. 4(4):249-270.
 • Germain, M. L. (2012), Traits and skills theories as the nexus between leadership and expertise: Reality or fallacy? Performance Improvement, Volume51 (5), pp. 32-39. http://dx.doi.org/10.1002/pfi.21265
 • Holmes, J. 1991. Trust and the appraisal process in close relationships. London: Jessica Kingsley. Huang, X. Iun, J., Liu, A., & Gong, Y. 2010. Does participative leadership enhance work performance by inducing empowerment or trust? The differential effects on managerial and non-managerial subordinates. Journal of Organizational Behavior, 31(1): 122-143.
 • Jackson, S.E. and Schuler, R.S. (٢٠٠٣), Jackson, S.E. and Schuler, R.S. (٢٠٠٣), Managing Human Resources through Strategic Partnerships, ٨th ed., Southwestern, Mason, OH.
 • Khan, N. R., Ghouri, A. M., & Awang, M. (2013). “LEADERSHIP STYLES AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN SMALL AND MEDIUM SCALE FIRMS”,Journal of Arts, Science & Commerce, Vol. IV, Issue. 2, p. 144-154.
 • Lee, K. & Allen, N. J. (2002). Organizational citizenship behavior and workplace deviance: Therole of affect and cognitions. Journal of Applied Psychology 87: 131–142.
 • LePine, J. A. Erez, A. & Johnson, D. E. 2002. The nature and dimensionality of organizational citizenship behavior: A critical review and meta-analysis. , 87: 52-65.
 • Lee, U. H., Kim, H. K., & Kim, Y. H. (2013). Determinates of organizational citizenship behavior and its outcomes. Global Business and Management Research, 5(1), 54-65. Retrieved from https://www.gbmr.ioksp.com/pdf/vol. 5 no. 1/5-Lee et al.,
 • 2013.pdf.
 • Mekpor, B., &  Dartey-Baah, K. (2017) "Leadership styles and employees’ voluntary work behaviors in the Ghanaian banking sector", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 38 Issue: 1, pp.74-88, https://doi.org/10.1108/LODJ-09-2015-0207
 • Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie S.B. 2006. Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences. Thousand Oaks: Sage.
 • Organ DW,    Konovsky M (1988).  Cognitive Versus Affective Determinants of Organizational Citizenship Behavior.
 • Podsakoff PM, MacKenzie SB, Moorman RH, Fetter R (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers’ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. Leadersh. Quart. 1(2):107-142.
 • Piccolo, R. & Colquitt, J. A. 2006. Transformational leadership and job behavior: The mediating role of core job characteristics. Academy of Management Journal, 49(2): 327–340.
 • Sashkin, M. 1976. Changing toward participative management approaches: A model and methods. The Academy of Management Review, 1(3): pp. 75-86.
 • Suliman, A. & Al Obaidli, H. (2013) "Leadership and organizational citizenship behavior (OCB) in the financial service sector: The case of the UAE", Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol. 5 Issue: 2, pp.115-134, https://doi.org/10.1108/17574321311321603
 • Spendlove.M. (2007). Competencies for effective leadership in higher education. International Journal of Educational Management. Aston University, Birmingham, UK. 21(5) pp 407- 417
 • Williams LJ, Anderson SE (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. J. Manage.17 (3):601-617.

Zhong, J. A., Lam, W., & Ziguang, C. 2009. Relationship between leader-member exchage and organizational citizenship behaviors: Examining the moderating role of empowerment. Asia Pac J Manag