سلسله‌مراتب نظامی، استرس شغلی و سلامت ذهنی در زمان صلح

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور واحد دلیجان

2 - کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اکثر مطالعات انجام شده در زمینه سلامت ذهنی در نیرو‌های مسلح، در ابتدا بر اختلالات استرس پس از حادثه در میان پرسنل نظامی که در وضعیت‌های جنگی بوده‌اند تمرکز داشته‌ است.این مقاله در راستای  ارزیابی شیوع اختلالات ذهنی رایجو استرس شغلی و ارتباط بین این ‌دو در ‌بین پرسنل نظامی در زمان صلح انجام شده است. علاوه ‌بر‌این، این پژوهش در‌پی آن است که زیر‌گروه‌های شغلی با شیوع بیشتر اختلالات ذهنی رایج را شناسایی کند. شرکت‌کنندگان در پژوهش، شامل 506  نفر پرسنل نظامی از هیئت مدیره ستادى ارتش برزیل در شهر ریودوژانیرو بودند. اختلالات ذهنی رایج با استفاده از پرسشنامه 12 آیتمی سلامت عمومی ارزیابی شد. ویژگی‌های شغلی توسط مدل عدم تعادل تلاش پاداش و با توجه به درجه‌های نظامی اندازه‌گیری شد. نسبت شیوع توسط رگرسیون پواسون تخمین زده شد که فواصل اطمینان قوی (95%) را نیز بدست می‌دهد. شیوع اختلالات ذهنی رایج برابر با 33% بود (فاصله اطمینان 95% ، 3729). پس از تعدیل سن، تحصیلات، در‌آمد، سبک زندگی و دیگر ویژگی‌های شغلی، عدم تعادل تلاش پاداش با اختلالات ذهنی رایج، مرتبط بود. (نسبت شیوع= 03/2؛ فاصله اطمینان 95% 1/3 3/1). اینکه تعهد بیش از حد، یکی از اجزاء مهم استرس شغلی است به اثبات رسید. بدون توجه به متغیر‌های اقتصادی اجتماعی، جمعیت‌شناختی، سبک زندگی و استرس شغلی، درجه ستوانی به صورتی قوی با اختلالات ذهنی رایج مرتبط بود (نسبت شیوع= 02/2؛ فاصله اطمینان 95%  1/0 4 2/1). سرانجام در نتیجه این پژوهش استرس شغلی در میان پرسنل نیرو‌های مسلح با اختلالات ذهنی رایج، ارتباط پیدا کرد. علاوه‌بر‌این، در نتیجه دیگر، ویژگی‌های خاص شغلی در محیط نظامی می‌تواند به شیوع بیشتر اختلالات ذهنی رایج در میان کسانی که درجه ستوانی دارند منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Military hierarchy, job stress and mental health in peacetime

نویسندگان [English]

 • nabiollah kohan 1
 • zahra jahani yalme 2
چکیده [English]

Most studies of mental health in the armed forces focus primarily on posttraumatic
stress disorders among military personnel in combat situations. Toevaluate the prevalence of common mental disorders (CMD) and job stress, andthe association between the two, among military personnel in peacetime.
Additionally, it sought to identify occupational subgroups with higherprevalence of CMD. The study participants were 506 military personnel from a
Brazilian army directorate in Rio de Janeiro City. CMD were evaluated usingthe 12-item version General Health Questionnaire. Job characteristics weremeasured using the effort-reward imbalance (ERI) model and by categories ofmilitary rank. Prevalence ratios (PRs) were estimated by Poisson regression toobtain robust (95%) confidence intervals (CIs).The prevalence of CMD was33% (95% CI 29–37). After adjusting for age, education, income, life- style andother occupational characteristics, ERI was associated with CMD (PR 5 2.03;95% CI 1.3– 3.1). Over commitment proved to be an important component ofjob stress. Independently of socio- economic, demographic, lifestyle and jobstress variables, the rank of lieutenant associated strongly with CMD (PR 52.02; 95% CI 1.2–4 0.1).This study found that job stress among armed forcespersonnel is associated with CMD. In addition, the specific occupationalcharacteristics of the military environment can lead to a higher prevalence ofCMD among those holding the rank of lieutenant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Effort-reward imbalance model
 • Job stress
 • Military Personnel
 • mental health
 1. PflanzSE. Work stress in the military: prevalence, causes, and relationship to emotional health. MilMed 2002;167:877–882.
 2. Hourani LL, Williams TV, Kress AM. Stress, mental health, and job performance among active duty military personnel: findings from the 2002 Department of Defense HealthRelated Behaviors Survey. Mil Med 2006;171:849–856.
 3. Chopra P. Mental health and the workplace: issues for developing countries. Int J Ment Health Syst 2009;3:4.
 4. Goldberg DP, Huxley P. Common Mental Disorders. A BioSocial Model. London: Routledge, 1992.
 5. Pflanz SE, Ogle AD. Job stress, depression, work performance, and perceptions of supervisors in military personnel. Mil Med 2006;171:861–865.
 6. Kalia M. Assessing the economic impact of stress—the modern day hidden epidemic. Metabolism 2002;51:49–53.
 7. Siegrist J. Adverse health effects of higheffort/lowreward conditions. J Occup Health Psychol 1996;1:27–41.
 8. Jones M, Rona RJ, Hooper R, Wesseley S. The burden of psychological symptoms in UK Armed Forces. Occup Med (Lond) 2006;56:322–328.
 9. IversenA, DysonC, SmithN et al. ‘‘Goodbye and goodluck’’: the mental health needs and treatment experiences of British exservice personnel. Br J Psychiatry 2005;186:480–486.
 10. Fear NT, Rubin GJ, HatchS et al. Job strain, rank, and mental health in the UK Armed Forces. Int J Occup Environ Health 2009;15:291–298.
 11. Souza WF, Figueira I, Mendlowicz MV et al. Negative affect predicts posttraumatic stress symptoms in Brazilian volunteer United Nations peacekeepers in Haiti. J Nerv Ment Dis 2008;196:852–855.
 12. Mari JJ, Williams P. A comparison of the validity of two psychiatric screening questionnaires (GHQ12 and SRQ20) in Brazil, using Relative Operating Characteristic (ROC) analysis. Psychol Med 1985;15:651–659.
 13. Goldberg D, Williams P. The User’s Guide to the General Health Questionnaire. Windsor, UK: N ferWindsor, 1988.
 14. van VegchelN, de Jonge J, BosmaH, SchaufeliW. Reviewing the effort reward imbalance model: drawing up the balance of 45 empirical studies. Soc Sci Med 2005;60:1117–1131.
 15. Chor D, Werneck GL, Faerstein E, Alves MG, Rotenberg L. The Brazilian version of the effortreward imbalance questionnaire to assess job stress. Cad Saude Publica 2008;24:219–224.
 16. Baecke JA, Burema J, Frijters JE. A short questionnaire for the measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. Am J Clin Nutr 1982;36:936–942.
 17. Florindo AA, Latorre MRDO. Validation and reliability of the Baecke questionnaire for the evaluation of habitual physical activity in adult men. Revista Brasileira de Medicina do Esporte 2003;9:129–135.
 18. Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 1977;33:159–174.
 19. BRASIL. Decreto n. °5170, de 5 de agosto de 2004, Alteraos Quadros Ve VI do Anexo ao Decreto no 4.967, de 30 de janeiro de 2004, que dispo ˜e sobre os efetivos do pessoal militar do Exe ´rcito, em servic xo ativo, a vigorar em 2004. Dia ´rio Oficial da Republica Federativa do Brasil, Brası ´lia, DF, n. 152, p. 3, Sec xa ˜o 1. 9 ago, 2004.
 20. Stansfeld S, Candy B. Psychosocial work environment and mental health—a metaanalytic review. Scand J Work Environ Health 2006;32:443–462.
 21. Kivimaki M, Hotopf M, Henderson M. Do stressful working conditions cause psychiatric disorders? Occup Med (Lond) 2010;60:86–87.
 22. Stansfeld SA, Fuhrer R, Shipley MJ, Marmot MG. Work characteristics predict psychiatric disorder: prospective results from the Whitehall II Study. Occup Environ Med 1999;56:302–307.
 23. Lopes CS, Araya R, Werneck GL, Chor D, Faerstein E. Job strain and other work conditions: relationships with psychological distress among civil servants in Rio de Janeiro, Brazil. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2010;45:345–354.
 24. Kolstad HA, Hansen AM, Kaergaard A et al. Job strain and the risk of depression: is reporting biased? Am J Epidemiol 2010;173:94–102.
 25. Siegrist J. Chronic psychosocial stress at work and risk of depression: evidence from prospective studies. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008;258 (Suppl 5):115–119.
 26. Kivimaki M, Virtanen M, Elovainio M, Kouvonen A, Vaananen A, Vahtera J. Work stress in the etiology of coronary heart disease—a metaanalysis. Scand J Work Environ Health 2006;32:431–442.
 27. Iversen A, van Staden L, Hughes J et al. The prevalence of common mental disorders and PTSD in the UK military: using data from a clinical interviewbased study. BMC Psychiatry 2009;9:68.
 28. Patel V, Kleinman A. Poverty and common mental disorders in developing countries. Bull World Health Organ 2003;81:609–615.
 29. DraganoN, He Y, Moebus S, Jockel KH, Erbel R, Siegrist J. Two models of job stress and depressive symptoms. Results from a populationbased study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008;43:72–78.