بررسی رابطه عوامل کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان دانشگاه امام‌علی (ع)

نویسندگان

1 - کارشناس ارشد مدیریت دولتی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی (ع). (نویسنده عهدار)

2 - کارشناس ارشد مدیریت دولتی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی (ع).

چکیده

    برنامه ارزیابی عملکرد و کیفیت زندگی کاری، دستخوش تغییرات بسیاری در طول دهه‌های گذشته شده و تغییرات سازمانی صورت گرفته، سبب توسعه برنامه سرمایه گذاری در بخش منابع انسانی گردیده است. میزان محصول یا خدماتی که کارکنان با حداقل هزینه و زمان و بالاترین کمیت، کیفیت، نظم و پاسخگویی ارائه می‌کنند نشان دهنده عملکرد آنهاست؛ کیفیت زندگی کاری یک رویکرد مرتبط با جو کلی کار و تأثیری است که کار  هم بر افراد و هم بر اثربخشی سازمانی دارد. والتون هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف افزایش کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می‌دهد. در این پژوهش با توجه به ادبیات مطرح شده و راهنمایی خبرگان، دو پرسشنامه‌ با استفاده از مقیاس فاصله‌ای و طیف لیکرت طراحی شده، سپس در میان نمونه آماری توزیع گردیده است. پس از تحلیل پاسخ‌ها با استفاده از آزمونt یک نمونه‌ای و ضریب همبستگی پیرسون، دستاوردهای این پژوهش عبارت‌اند از:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between qualities of working life of employees of Imam Ali University with performance

نویسندگان [English]

 • hassan movafagh 1
 • abdolreza mohammadi 2
1
2
چکیده [English]

The Performance assessment program and quality of working life has
changed dramatically over the decades that the development program has
resulted in investment in human resources. The amount of product or
service the employees provide with the least cost and time, and highest in
quality, quantity, discipline and accountability is indicative of their
performance. Quality of working life approach, which is related to the
work environment impacts on both individual and organizational
effectiveness. Walton considers eight main variables increasing the
quality of working life. After analyzing, following results were obtained
by using a sample T-test and Pierson correlation coefficient: 1) The
average quality of working life of employees of Imam Ali University is
below the theoretical means (3.5) and is equal to (3.0724). 2) The
average performance of Imam Ali University is above the theoretical
means (3.5) and is equal to (4.0707). 3) There is no relationship between
qualities of working life and performance of employees of Imam Ali
University.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance
 • productivity
 • Efficiency
 • Profitability
 • Quality of Work Life
 1. ا. دیسنزو، دیوید و استیفن پ. رابینز. 1388. مبانی مدیریت منابع انسانی. ترجمه میرعلی سیدنقوی و سیامک یعقوبی. جلد اول.  تهران: انتشارات مهکامه.
 2. امامی میبدی، علی. 1379. اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری. تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
 3. حاجی پور، ابراهیم. 1385. "بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی در سازمانهای عمومی"،در محمد‌باقر بهشتی و بابک کاتب (ویراستاران)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی بهره‌وری و توسعه. جلد دوم. تبریز: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی،          ص 108-87.
 4. خانکا، اس.اس. رفتار سازمانی. 1389. ترجمه غلامرضا شمس مورکانی. تهران: انتشارات آییژ.
 5. دلاور، علی. 1387. مبانی نظری و عملی  پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد، چاپ ششم.
 6. دولان، شیمون ال. و رندان اس. شولر. 1380. مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. ترجمه محمدعلی طوسی و محمد صائبی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 7. ردمن، تام و آدریان ویلکینسون. 1388. مدیریت منابع انسانی پیشرفته. ترجمه میرعلی سیدنقوی و امیر ختایی. جلد اول.  تهران: انتشارات مهکامه.
 8. مورهد، گریفین. 1383. رفتار سازمانی. ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده. تهران: نشر مروارید، چاپ هشتم. 
 9. مؤمنی، منصور. 1387. تحلیل‌های آماری به استفاده از spss. تهران: کتاب نو، چاپ دوم. 

 

 1.  Al-Darrab, Ibrahim A. 2000. “Relationships Between Productivity, Efficiency, Utilization And Quality”, Work Study, Vol. 49,  No. 3,  PP. 97-103.

 

 1.  Rao, Mohan P. and David M. Miller. 2004. “Expert Systems Applications For Productivity Analysis”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 104,   No. 9,   PP. 776-785.

 

 1.  Tangen, Stefan. 2005. “Professional Practice Demystifying Productivity And Performance”, International Journal Of Productivity And Performance Management, Vol. 54,   No. 1,   PP. 34-46.