دوره و شماره: دوره 8، شماره 21، شهریور 1390 

مقاله پژوهشی

بررسی اثرات استفاده از سامانه مدیریت دانش درعملکرد سازمان‌های نظامی

صفحه 7-27

محمد فهمیده؛ علی خلیلی؛ علی‌اصغر سالارنژاد


قدرت، مکان و نظامی گری: تحلیل تطبیقیِ نظامی سازی با رویکرد جغرافیایی

صفحه 121-146

ریشل ام برناتسولی؛ کالین فلینت؛ کامل منیری؛ امیر کامگار