بررسی تاثیر فنآوری اطلاعات بر تصمیم گیری فرماندهان آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی داخلی دانشگاه هوایی شهیدستاری

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده

درک جایگاه فناوری اطلاعات در تصمیم‌گیری فرماندهان می‌تواند به افزایش کیفیت تصمیمات مورد نظر کمک شایانی نماید. هدف این پژوهش تعیین نقش فناوری اطلاعات در افزایش کیفیت تصمیم‌گیری فرماندهان و ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات و موانع موجود می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از روشهای مطالعه کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد و مدارک در سطح آجا بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری مورد تحقیق فرماندهان نیروهای 3 گانه ارتش بوده که از بین آنها و بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 118 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. برای بررسی رابطه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تصمیم‌گیری فرماندهان از آزمون  Tو ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بعد از انجام آزمون T و در سطح معنی داری 05/0 صحت فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت و مشخص شد که متغیرهای فناوری اطلاعات بر تصمیم‌گیری فرماندهان تاثیر مستقیم دارد. از دیگر نتایج پژوهش آن است که مشخص شد که استفاده فناوری اطلاعات در داخل یگان‌های نظامی در مراحل اولیه بوده و رشد آن به کندی صورت می‌گیرد. در این مرحله طرح برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی کماکان در مراحل مقدماتی است و فقدان یکپارچگی در سیستم های بخش های مختلف مشاهده می‌شود. توسعه و تجهیز و نظارت و کنترل بر اجرای برنامه‌های توسعه سیستم های اطلاعات و همچنین رعایت استانداردهای پیاده سازی این سیستم‌ها می‌توانند از جمله عواملی باشد که در توسعه کاربری این فناوری در آجا نقش قابل توجهی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Impacts of IT on decision-making of IRIA’s Commanders

نویسندگان [English]

  • Ali Jokar 1
  • Mohammad Taqi Partoee 2
1
2
چکیده [English]

Understanding  the stance of information technology in commanders’ decision taking increases the quality of their decisions. Objectives of this research are determining the role of IT in increasing the quality of commanders’ decision taking and recommending solutions to remove decision obstacles. The research is an applied, library research one and based on authentic documents. A questionnaire was also used in order to collect data. The population consisted of commanders from three Army services, among which 118 subjects were selected using random sampling method. In order to investigate the impact of independent variable on dependent variables; that is, commanders’ decision taking quality, using T-test, and Pearson correlation coefficient. After implementing T-test at the significance of 0.05, the hypotheses of the research were approved; and it was clear that the variable IT has a direct impact on variable commanders’ decision quality. From among other findings of the research is the fact that taking benefit of IT in military units is way from sufficient, and the progress is still slow. Developing, equipping, supervising, and controlling the implementation of IS development plans, as well as observing standards for their implementation can have a significant role in improvement of the quantity and quality of IT in IRI Army.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Taking
  • Information Technology (IT)
  • Nolan Model