شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های استراتژیکِ تاثیرگذار بر اجرای مدیریت دانش در آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

دانش بواسطه نزدیکی به تصمیم ها، بیش از داده‌ها و اطلاعات می‌تواند باعث بهبود عملکرد و کیفیت خدمات سازمانها شود. از طرفی دیگر، مدیریت دانش موضوعی سیستماتیک است؛ مقوله ای که اجرای موفقیت آمیز آن نیازمند شناسایی و اولویت بندی عوامل مختلف سازمانی است. در این مقاله، سعی شده است تا بر اساس روش های تصمیم‌گیری گروهی، شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های تاثیرگذار بر اجرای مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه استراتژی انجام شود. تحقیق حاضر از حیث روش، یک روش پیمایشی مبتنی بر خروجی‌های کمی و از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است. سئوال اصلی این مقاله این است که مهمترین شاخص‌های تاثیرگذار بر اجرای مدیریت دانش در حوزه استراتژی در آجا، کدامند؟ هدف از انجام این مقاله شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تاثیرگذار بر اجرای سیستم مدیریت دانش در حوزه استراتژی در آجاست. در ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع، شاخص‌های تاثیرگذار بر اجرای مدیریت دانش در سازمان‌های مختلف شناسایی شده و پس از غربال آنها با استفاده از تحلیل های آماری، شاخص های تاثیرگذار در حوزه استراتژی در آجا، دسته بندی گردیده است. سپس، با استفاده از روش دیماتل، اولویت بندی شاخص‌های تاثیرگذار بر اجرای مدیریت دانش در این حوزه در آجا انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and Prioritizing Effective Strategic Indicators on the Implementation of Konwledge Management in IRIA

نویسنده [English]

  • Ebrahim Nazari Farrokhi
چکیده [English]

Since knowledge is closer to decisions that it is to data and information, it can help to improve the performance and quality of services in organizations. On the other hand, knowledge management is a systematic subject, the successful implementation of which needs determining and prioritizing different organizational factors. The paper tries to determine and prioritize the effective factors on implementation of knowledge management in IRIA based on group decision-taking methods. The research uses an output method, and is an applied one. The main research question is: What are the most important factors effective on the implementation of knowledge
management in IRIA’s strategy. The main objective of this research is determining and proioritizing effective factors on the implementation of knowledge management in IRIA’s strategy. First, the related literature is discussed, and then using the statistical analyses the most effective factors are selected. In the next stage, using DEMATEL, the effective factors on the implementation of knowledge manageement are determined. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Group decision taking
  • DEMATEL
  • Strategy
  • Implementation