بررسی رابطه بین فشارهای روانی (استرس) و عملکرد فرماندهان مراکز آموزش نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

2 استادیار و عضو هیأت علمی‌دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فشارهای روانی (استرس) و عملکرد (تلاش - شناخت شغل ـ حمایت سازمانی ـ توانایی) فرماندهان مراکز آموزش نظامی در تهران انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان مراکز آموزش نظامی تهران در سال1389 بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم، 92 نفر از آنان انتخاب گردید. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامۀ استرس و عملکرد استفاده شد. نتایج حاصل همبستگی حاکی از آن بود که رابطه بین تلاش با استرس معنا دار نبوده(227/- = (r، رابطه بین شناخت شغل با استرس معنا دار بوده و با همدیگر رابطه معکوس دارند (527/- (r =، بین حمایت سازمانی با استرس رابطه معنادار وجود ندارد (227/- (r=و رابطه بین توانایی فرماندهان با استرس معنا دار بوده وبا همدیگر رابطه معکوس دارند (45/- r =). بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه، از بین مولفه‌های عملکرد، شناخت شغل بهترین پیش بینی کننده استرس می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) حاکی از آن بود که F مشاهده شده در خصوص توانایی بر حسب مدرک تحصیلی وسابقه خدمت، معنا دار بوده است، همچنین F مشاهده شده در خصوص در خصوص شناخت شغل بر حسب سابقه خدمت معنا دار بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Psychological Pressure (Stress) and Performance among Commanders in the Ground Force Training Centers

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mohammadi 1
  • Saeed RjaeiPoor 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this research was to study the relationship between stress and performance (effort- job understanding- organizational support-ability) among the commanders of army training centers in Islamic Republic of Iran. A descriptive correlation research method was utilized. The statistical population included 123 in 2010 of which a sample of 92 commanders was selected through a proportionate classified random sampling. Data analysis was done through both descriptive statistics (frequency, percentage, means, variance, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, regression, variance analysis). The results indicated that there is not a significant correlation between effort and stress (r = -0. 23), but there is a significant and negative correlation between job understanding and stress (r = -0. 53). No significant correlation was observed between organization support and stress (r =0. 23), but a significant negative correlations was observed between ability and stress (r = -0. 45). Regression analysis indicated that stress is determined more by job understanding. Based on a multivariate variance analysis, the observed “F” was significant regarding ability and education and seniority, and job understanding and seniorit. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Job performance
  • organizational support
  • job understanding