دوره و شماره: دوره 17، شماره 56، شهریور 1400 
نقش منابع آشکار اطلاعاتی در جنگ های آینده

صفحه 127-148

10.22034/qjmst.2021.139881.1467

صفدر باجلانی؛ بابک معظمی گودرزی؛ ناصر ایزدی؛ یعقوب سلیمی؛ سیدحمید حسینی