نقش منابع آشکار اطلاعاتی در جنگ های آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته سیاست دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی ، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الأنبیاء(ص)، تهران، ایران.

چکیده

به‌کارگیری وسیع اطلاعات یکی از ویژگی‌های جنگ‌های آینده است. اطلاعات می‌تواند از منابع گوناگونی حاصل شود؛ با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد داده‌های پردازش‌شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی متکی به منابع آشکار است، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط دشمن از طریق منابع آشکار، می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر امنیت ملی یک کشور تأثیر بگذارد؛ بنابراین این پژوهش کاربردی با روش همبستگی و با هدف تبیین میزان تأثیر منابع آشکار اطلاعاتی در جنگ‌های آینده انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از مطالعه منابع، با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم‌افزار پی­ ال اس ­انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که منابع آشکار و متغیرهای تبیین‌کننده آن، تأثیر مثبت و معناداری بر جنگ‌های آینده دارند؛ به‌گونه‌ای که حدود 40 درصد از جنگ‌های آینده را متغیرهای موردبررسی، تبیین می‌کنند. همچنین مشخص شد بین منابع آشکار و هر سه مؤلفه‌ی آن (رسانه‌ها و وسایل ارتباطی، مطالب نوشتاری و چاپی و فضای مجازی) و همچنین جنگ‌های آینده و دو مؤلفه آن (ویژگی‌های جنگ آینده و ویژگی‌های محیط امنیتی آینده) رابطه‌ی معنادار و مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Open-source intelligence on Future Wars

نویسندگان [English]

 • Safdar Bajelani 1
 • Babak Mozemi godarzi 1
 • Naser Izadi 2
 • Yagoob Salimi 1
 • Sedhamid Hoseini 2
1 Ph.D. Student in Defense Policy, National Defense University, Tehran, Iran.
2 Faculty Member of Khatam Al-Anbia Air Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extensive use of information is a feature of future wars. Information can come from a variety of sources; Given that more than 80% of the data processed by intelligence services relies on Open-source intelligence, the data and information collected by the enemy through Open-source intelligence can directly or indirectly affect a country's national security; Therefore, this applied research was conducted by correlation method with the aim of explaining the impact of Open-source intelligence sources in future wars. Analysis of data obtained from the study of sources was performed using structural equation modeling with partial least squares approach and using PLS software. The results showed that the Open-source intelligence sources and the variables that explain it have a positive and significant effect on future wars; In a way that about 40% of future wars are explained by the variables under consideration. It was also found that there is a significant and positive relationship between Open-source intelligence sources and all three components (media, texts and cyberspace) as well as future wars and their two components (characteristics of future wars and characteristics of future security environment).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Open-source intelligence
 • Future Wars
 • Intelligence
 • حیدری، کیومرث، قمری، موسی­الرضا و کلانتری، فتح­اله. (1393). راهبردشناسی جنگ‌های آینده (با نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری)، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشر آجا.
 • حیدری، کیومرث و عبدی، فریدون. (1391). جنگ‌های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 48، سال دوازدهم: 43-76.
 • خالقی نژاد، عباس و ضیاءالدینی، محمد. (1394). بررسی رابطه جو ایمنی و عملکرد ایمنی کارکنان با توجه به نقش میاجی دانش ایمنی و انگیزش ایمنی در مجتمع مس سرچشمه، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، جلد 5، شماره 4: 84-69.
 • داوری، علی و رضازاده، آرش. (1396). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار پی­ال­اس، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ چهارم.
 • سالارکیا، غلامرضا. (1390). انقلاب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش هستی شناختی اطلاعات، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره سوم، شماره مسلسل 53.
 • شکوهی، حسن و شیخ، علیرضا. (1395). تدوین الگوی تشکیل فرماندهی مشترک منطقه‌ای آجا مبتنی بر تهدیدات آینده، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، سال اول، شماره 3: 167-139.
 • محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمدرحیم. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار پی­ال­اس (آموزشی و کاربردی)، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر، چاپ اول.
 • مهدی نژاد نوری، محمد، جبار رشیدی، علی، تیلا، شعبان و احمدی حاجی‌آبادی، سید احمد. (1396). تأثیر متقابل دفاع دانش‌بنیان و جنگ‌های آینده، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، سال پانزدهم، شماره 76، مقاله دهم: 260-235.
 • ناظمی اردکانی، مهدی، نجات­پور، مجید و محمدی، مصطفی. (1395). انقلاب اطلاعات و تأثیر آن بر جنگ نرم، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره 16، شماره پیاپی 46: 168- 141.
 • نطاق پور، مهدی و کبیریان، احسان. (1391). فناوری‌های نوین جمع‌آوری اطلاعات و تأثیر آن در جنگ آینده، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال هجدهم، شماره 65.
 • هدایتی، علیرضا. (1393). جمع‌آوری آشکار در عصر اطلاعات، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشکده اطلاعات، چاپ اول.
  • dos Passos, D. S. (2016). Big Data, Data Science e seus contributos para o avanço no uso da Open Source Intelligence. Sistemas & Gestão11(4), 392-396.
  • Dokman, T., & Ivanjko, T. (2020). Open Source Intelligence (OSINT) Issues and Trends. THE FUTURE OF INFORMATION SCIENCES1(2020), 191.
  • Evangelista, J. R. G., Sassi, R. J., Romero, M., & Napolitano, D. (2020). Systematic literature review to investigate the application of open source intelligence (osint) with artificial intelligence. Journal of Applied Security Research, 1-25.
  • Giyas, E. H., Ibrahim, K. I., & Saleh, S. S. (2019). THE ROLE THE ARMED FORCES LIKELY TO PLAY IN FUTURE CONFLICTS. Civitas et Lex, (1 (21)), 25-35.
  • Pastor-Galindo, J., Nespoli, P., Mármol, F. G., & Pérez, G. M. (2020). The not yet exploited goldmine of OSINT: Opportunities, open challenges and future trends. IEEE Access8, 10282-10304.
  • Galbreath, D. J., & Deni, J. R. (Eds.). (2018). Routledge Handbook of Defence Studies. Routledge.
  • Joint Publication 01-2،2017 Joint and National Intelligence Support to Military Operations.
  • Tylutki, K. (2018). The information of a mass destruction range–OSINT in intelligence activities. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego10(19), 384-404.
  • Suchkov, Maxim, Sim Tack. (2019). The Future of War, The Foundation for Development and Support of the Valdai Discussion Club, Moscow, Russia.
  • Ju, Y., Li, Q., Liu, H. Y., Cui, X. M., & Wang, Z. H. (2020, April). Study on application of open source intelligence from social media in the military. In Journal of Physics: Conference Series(Vol. 1507, No. 5, p. 052017). IOP Publishing.
  • Zhang HY. (2018). US media analysis: The significance and challenges of applying social media to the battlefield. Security Insider.