دوره و شماره: دوره 17، شماره 58، اسفند 1400 

مقاله پژوهشی

شناسایی مهارت‌های مدیریتی فرماندهان رده عملیاتی به روش داده بنیاد

صفحه 77-107

10.22034/qjmst.2022.521901.1483

اسماعیل اسدی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ مصطفی لطفی جلال آبادی