شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر کیفیت آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه‌های افسری آجا از دیدگاه دانشجویان (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه‌های افسری آجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمیدانشگاه علوم دریایی امام خمینی، نوشهر، ایران.

2 مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی، نوشهر، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، به‌منظور شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دوره‌ کارشناسی دانشگاه‌های افسری آجا از دیدگاه دانشجویان، با استناد به الگوی ارزشیابی سیپ انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل اساتید یکی از دانشگاه‌های افسری آجا بوده که 63 نفر از آنان در قالب «گروه‌های متمرکز» به شیوه هدفمند، و در بخش کمی نیز با استناد به جدول جرسی و مورگان، 256 نفر از دانشجویان این دانشگاه به‌ روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌های واقعی از «مطالعات میدانی» با استفاده از ابزار «مصاحبه نیمه‌ساختاریافته» و «پرسشنامه بسته» استفاده شد. با تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌ها، 150 عامل شناسایی که بر اساس آن، پرسشنامه‌ای با 114 گویه تنظیم و داده‌های استخراجی با استفاده از «آزمون T مستقل تک نمونه‌ای» با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. برابر نتایج به‌دست‌آمده از میان گزاره‌های شناسایی‌شده تنها 37 گویه به‌عنوان عوامل مؤثر معرفی و از میان آن‌ها گزاره‌های «تغذیه مناسب» و «ویژگی‌های شخصیتی فرماندهان دانشجویان» به‌عنوان مهم‌ترین عوامل انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Effective Factors on Educational Quality of the Undergraduate Course of the Military Universities of the I. R. I from the Perspective of Students (Case Study: One of the Officer Universities of the Army of the I. R. I)

نویسندگان [English]

 • Seyyed shahab adin Hejazi 1
 • nima Bahraini Behzadi 2
1 Faculty member of Imam Khomeini Naval Academy, Nowshahr, Iran
2 Lecturer at Imam Khomeini Naval Academy, Nowshahr, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to answer the question "What are the factors affecting the quality of undergraduate education in officer universities of the I. R. Iran from the students' point of view and how are they ranked?" It has been done based on CIPP. This research is based on the purpose of "applied research" and based on the nature of the "descriptive- survey" type, which has a "mixed" approach. The statistical population in the qualitative section included the professors of the officer’s universities, 63 of who were purposefully selected in the form of "focus groups" and in the quantitative section, citing the Jersey and Morgan table, 256 students of this university were selected according to Stratified- random sampling method. In order to collect real data, "field studies" using the tools of "semi-structured interview" and "closed questionnaire" were used. Safe validity of the interview questions and items of the questionnaire were checked by the experts in the field. The "Content Validity Ratio" has been used. Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was 0.861 and the reliability of the interviews was 79%, which indicates acceptable reliability. By analyzing the qualitative content of the interviews, 150 factors were identified, based on which a questionnaire with 114 items was prepared and distributed among the sample population and the data extracted from it were analyzed using "one-sample independent t- test" using SPSS software. According to the obtained results, out of the identified propositions, only 37 items were introduced as effective factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Undergraduate Course
 • Students
 • Educational Quality
 • Officer Universities
 • CIPP Evaluation Model
 • آقامحمدی، داود. (1387). تدوین راهبرد تربیتی- آموزشی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، رسالة دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • خدیوی، اسداله. سیدکلان، سیدمحمد. حسن‌پور، توفیق. احمدی، حسن. تره‌باری، حافظ. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه فرهنگیان- مطالعه موردی: پردیس‌های استان اردبیل، فصلنامه آموزش و ارزشیابی، شماره 42، صص 185-161.
 • حقیقت‌‌منش، جعفر. حاجی‌پور، ابراهیم. آتشی، سیدحسین. میراکبری، سیدروح‌اله. (1393). بررسی تربیت نظامی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی)ع( از دیدگاه فرماندهان، فصلنامه علوم و فناوری نظامی، سال دهم، شماره 27، صص 66-49.
 • خیراندیش، مهدی. زراعتی، محسن. زکی‌پور، مهدی. (1396). الگوی شایستگی‌های مدرسی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه آموزش علوم دریایی، شماره 10، صص 104-88.
 • زمانی، اصغر. (1396). شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش در آموزش عالی، فصلنامة نوآوری و ارزش‌آفرینی، سال ششم، شمارة 11، صص 35-23.
 • رشیدزاده، فتح‌الله‌. مرادیان، محسن. (1391). قوت‌ها و چالش‌های نظام آموزشی دانشگاه‌های افسری آجا، فصلنامه مدیریت نظامی، سال دوازدهم، شماره 46، صص 68-35.
 • سپهوند، رضا. موسوی، سیدنجم‌الدین. کولیوند، حسن. (1399). عوامل مؤثر بر توسعه آموزش‌های پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا (مورد مطالعه: دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، دوره هفتم، شماره 22، صص 91-75.
 • سمندری، لطف‌اله. (1395). ارزیابی کیفیت آموزش عالی و ارائه الگوی مناسب ارزشیابی کیفیت در دانشگاه فرهنگیان، کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 • سیف، علی‌اکبر. (1397)، اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران: نشردوران، چاپ چهل و ششم.
 • کیخا، احمد. عبداللهی، حسین. خورسندی طاسکوه، علی. (1398). شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت بخشی آموزش از دیدگاه متخصصان آموزش عالی و دانشجویان دکتری، فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، دوره 12، شماره 1، پیاپی 22، صص 182-151.
 • فلاح، محمد. رشادت‌جو، حمیده. قورچیان، نادرقلی. (1397). ابعاد و مولفه‌های اثرگذار بر کیفیت در نظام آموزش عالی نظامی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی)، فصلنامه مدیریت نظامی، دوره هیجدهم، شماره 72، صص 109-86.
 • فتحی ‌واجارگاه، کوروش؛ دیباواجاری، طلعت. (1395)، ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی، تهران: انتشارات آبیژ، چاپ سوم.
 • فتح‌آبادی، جلیل؛ محمدی‌آریا، علی‌رضا؛ کاکائی، یزدان؛ نوذری، محمد. (1390)، ارزشیابی جامع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان بر اساس الگوی سیپ از دیدگاه کارکنان آموزشی، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان، دوره هشتم، شماره 2، صص 68-58.
 • لطفی‌پور، پیمان. قورچیان، نادرقلی. آراسته، حمیدرضا. سیاری، حبیب‌الله. (1398). ارائه مدلی برای ارزیابی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره(، فصلنامه آموزش علوم دریایی، شماره 16، صص 31-12.
 • هداوند، سعید؛ رحیمی، رضا؛ دارابی، مهدی. (1393)، اعتباریابی الگوی ارزشیابی سیپ در عملکرد مراکز آموزشی؛ مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، فصلنامه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، سال اول، شماره 1، صص 135-119.
 • محمدی، رضا. اسحاقی، فاخته. (1398). تأکید بر ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران در راستای اسناد بالادستی )اقدامات، چالش‌ها و راهبردها(، فصلنامه رهیافت، شماره 73، صص 26-13.
 • معمرحور، جمال. دهقانی، مرضیه. علی‌پور، عادل. شعبانی‌فرد، مجید. (1397). فراتحلیل عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در ایران، فصلنامه پژوهش و یادگیری، دوره پانزدهم، شماره 2، پیاپی 28، صص 26-17.
 • منصوری، احسان. فضلی، لیلا. (1396). بررسی و تحلیل رویکردهای ارزیابی کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالی، فصلنامه تحقیقات مدیریت نوین خاتم، دوره یکم، شماره 3، صص 60-5.
 • موحدی، رضا. شیرخانی، مریم. طالبی، بهاره. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش از دیدگاه دانشجویان- مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، فصلنامه نامه آموزش عالی، سال 10، شماره 37، صص 110-79.
 • نریمانی، محمدرضا. (1395)، ارزشیابی آموزشی و مراحل انجام آن، انتشارات: مرکز کشوری مدیریت سلامت.
 • نصری، فرامرز. (1398) ارائه الگوی مطلوب ارزیابی کیفیت نظام آموزشی افسری نیروی دریایی راهبردی آجا، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، دوره سوم، شماره 9، صص 200-163.
 • یعقوبی، مریم. سلیمی، محمد. (1397). تعیین عوامل مؤثر بر ارزشیابی آموزشی اساتید یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران، فصلنامه مجله طب نظامی، دوره بیستم، شماره 1، صص 82-73.
 • Olmos- Gomez, Maria del Carmen; Suarez, Monica Luque; Ferrara, Concetta; Olmedo- Moreno, Eva Maria. (2020). Quality of Higher Education through the Pursuit of Satisfaction with a Focus on Sustainability, Sustainability, 12, 2366, doi:10.3390/su12062366.
 • Madani, Rehaf A. (2019). Analysis of Educational Quality, a Goal of Education for All Policy, Higher Education Studies; Vol. 9, No. 1.
 • Santos, Lucio Agostinho Barreiros dos; Loureiro, Nuno Alberto Rodrigues Santos; Lima, Joaquim Manuel Martins do Vale; Silveira, Jose Augusto de Sousa; Grilo, Rui Jose da Silva. (2019). Ilitary higher education teaching and learning methodologies: An approach to the introduction of technologies in the classroom, Security and Defence Quarterly, Volume 24 Number 2.
 • Legese, Habtamu. (2018). Factors Affecting the Academic Performance of Undergraduate Students’: The Case of Raya University, Maichew, Ethiopia, Journal of Education and Practice, Vol.9, No.31.
 • Fajar1, Shaheen; Hussain, M.; Sarwar1, Hajra; Afzal1, M.; Gilani, Syed Amir. (2019), Factors Affecting Academic Performance of Undergraduate Nursing Students, Soc. Sc. Manage. Vol. 6, Issue-1: 7-16. DOI: 10.3126/ijssm.v6i1.22563.
 • Thayamathy, P. J. N; Elango, P; Karunarathna, K. A. N. K. (2018). Factors Affecting Academic Performances of Undergraduates: A Case Study with Third Year Science Undergraduate of Eastern University, Journal of Education, Society and Behavioural Science, ISSN: 2456-981X.
 • van Zyl, Gerhard; Bezuidenhout, Johan; Adefuye, Anthonio. (2020), Performance in Anatomical Sciences at a South African University: Students’ Perspectives, Journal Africa Education Review, Volume 17, Issue 3.
 • Worthen, B. R and sanders, J. K. (1987). Educational evaluation alternative approaches and practical guidelines. New York: Longman press.