دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، خرداد 1385 
اطلاعات و جنگ اطلاعات

صفحه 183-193

علی نیازی؛ بیژن مرادی