شناسایی مهارت‌های مدیریتی فرماندهان رده عملیاتی به روش داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت امور دفاعی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی مهارت­های مدیریتی فرماندهان رده عملیاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده­‌ها کیفی و رویکرد آن استقرایی است که با روش نظریه­‌پردازی داده‌­بنیاد انجام شده است. مشارکت­کنندگان در پژوهش، کلیه مدیران و فرماندهان خبره یکی از یگان­های ارتش ج.ا.ا بودند که با بهره‌­گیری از روش نمونه­‌گیری غیراحتمالی هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع­آوری داده‌­ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بود. تحلیل داده­‌ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌­ها 127 کد باز شناسایی شد که در قالب 29 مقوله فرعی و 13 مقوله اصلی و 6 طبقه اصلی شامل شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه­ای، شرایط مداخله‌­گر، راهبردها و پیامدها دسته‌­بندی، و بر این اساس مهارت­‌های مدیریتی فرماندهان رده عملیاتی بدین ­شرح تعیین شدند: مهارت‌­های فنی با دو مؤلفه مهارت­های شغلی و نتیجه­گرایی (مدیریت عملکرد)، مهارت­های انسانی با چهار مؤلفه مدیریت افراد، هوش اجتماعی، رهبری تغییر و پایداری و پاسخگویی و مهارت­‌های ادراکی با دو مؤلفه قابلیت‌­های تصمیم‌­گیری و مهارت­‌های بینشی. به‌کارگیری الگوی ارائه‌شده در این تحقیق می‌­تواند در تعیین نیازهای آموزشی، ارزیابی عملکرد و انتصاب و ارتقا فرماندهان رده عملیاتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Management Skills of Operational Commanders Using Grounded Theory Method

نویسندگان [English]

 • Esmaili Asadi 1
 • Hajieh Rajabi farjad 2
 • Mostafa Lotfi Jalalabadi 3
1 Assistant Professor, Shahid Sattari Aeronautical University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Human Resources Management, Amin Police Academy, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Defense Affairs, School of Management, Shahid Sattari Aeronautical University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to identify the management skills of operational commanders of the Army of the Islamic Republic of Iran. Participants in the study were all managers and commanders of one of the units of the IRA Army who were selected using the snowball sampling method. A semi-structured interview was used to collect data. Based on the results obtained from data analysis, 127 open codes were identified which were classified into 29 sub-categories, 13 main categories and 6 main levels including causal conditions, axial phenomena, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences. Based on this, the managerial skills of operational commanders were determined as follows: Technical skills with two components of job skills and consequentialism (performance management), human skills with four components of people management, social intelligence, change leadership and sustainability and responsiveness and perceptual skills with two components of decision-making capabilities and insight skills. The model presented in this research can be used to determine training needs, performance appraisal and appointment and promotion of operational commanders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competence
 • Managerial Skills
 • Operational Commanders
 • Army of the Islamic Republic of Iran
 • آزادبیانی، محمد و محمدی، اردشیر.(1397). مطالعه تطبیقی الگوهای تصمیم گیری در فرماندهی و کنترل برای به کارگیری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال سیزدهم، شماره 45، 27-5.
 • احمدیان، علی، (1396)، توانمندسازی و مهارت­اندوزی در دوره خدمت سربازی، نمای راهبردی. 15(13): 12-1.
 • احمدیان دیوکتی، محمد مهدی؛ معمار، رحمت الله؛ احمدی، مسعود و فتحی کچپی، سید عبدالرضا. (1399). الگوی نیروی انتظامی تراز انقلاب اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری. پژوهش های مدیریت انتظامی، 15(1)، 9-28.
 • اسدی، اسماعیل؛ کوشکی جهرمی، علیرضا؛ بانشی، محمد و صادقی، رضا. (1398). طراحی و تدوین الگوی شایستگی مدیران دولتی ایران، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی. 3(10): 226-197.
 • اسدی­نژاد، مریم. (1394). مدل­های شایستگی مدیران سازمان­های دولتی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
 • امام خامنه­ای(مد ظلله) (1381)، فرمایشات در جمع فرماندهان ارتش. ج.ا. ایران
 • ایروانی شهین و مرجانی، بهناز. (1394). جایگاه دانش در مهارت­آموزی، راهبرد فرهنگ. 13(30): 34-61.
 • باقری، توران. (1393). مهارت­های انسانی و فنی در مدیریت کتابخانه­های تخصصی، فصلنامه ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 25(4): 13-2.
 • پیکرنگار، عبدالله؛ آل‏ هاشم، سیّدمحمدعلی؛ پورصادق، ناصر. (1395). الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی بر اساس ارزش‏­های انقلاب اسلامی(مطالعه موردی ارتش جمهوری اسلامی ایران). مطالعات دفاعی استراتژیک، 14(65)، 189-213.
 • حاجی­کریمی، عباسعلی؛ رضائیان، علی؛ هادی­زاده، اکرم و بنیادی­نائینی، علی. (1390). طراحی مدل شایستگی­های مدیران منابع انسانی در بخش دولتی ایران، چشم­انداز مدیریت دولتی. 12(10): 43-23.
 • حافظی، مریم. (1396). شناسایی شاخص­های ارزیابی شایستگی آموزشی مدیران شهرداری تهران، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. 4(14): 41-34.
 • جعفری، پریوش و دشمن زیاری، اسفندیار. (1388). بررسی شیوه­های مهارت­آموزی در صنایع منتخب جهان به منظور ارائه مدل مناسب برای صنعت خودروسازی ایران، پژوهش­های مدیریت. 4(8): 85-61.
 • خانی، مهدی؛ رئیسی، حمید و بیگلری، محمد. (1398). احصای ویژگی­ها و شاخص­های فرماندهان گروهان­های آموزشی (مورد مطالعه: یکی از مراکز آموزش عالی سپاه)، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی. 11(4): 27-9.
 • خطیب­زاده، اعظم؛ رضایت، غلامحسین و حسین پور، رضا. (1398). الگوی توسعه شایستگی‌های فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 11(3)، 9-35.
 • خراسانی، اباصلت؛ نوراللهی، مینا؛ مهری، داریوش؛ نقش­بندی، حسین و نامدار، حسین. (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال آموزش به محیط کار در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، فصلنامه مطالعات منابع انسانی. 10(15): 162- 147.
 • صالح­نژاد امرئی، سید­عبدالله؛ بیات، عبدالحمید و میراسماعیلی، سید­اویس. (1399). الگوی شایستگی‌های کلیدی فرمانده انقلابی براساس دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی ایران. پژوهش­های مدیریت انتظامی، 15(3)، 79-98.
 • دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل. (1391). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ اول، تهران: انتشارات صفار.
 • راهنمای نحوه تدوین استاندارد آموزش مهارت محور (1389)، دستورالعمل منتشر نشده، ستاد نهاجا.
 • رجب‌بیگی، مجتبی و حمیدی، لیلا. (1393). دانشگاه سازمانی، ماهنامه پژوهش‌های مدیریت و حسابداری. 9(1): 45-20.
 • رحیم­زاده، قادر. (1393). الگوی فرماندهی اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی تحقیقات نظری ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • رحیمی، ابراهیم؛ عباسی رستمی، نجیبه؛ صفری شاد، فرانک و ایاصوفی، حجت.(1397). تاثیر شایستگی های رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی استان مرکزی)، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال چهاردهم، شماره 43، 74-55.
 • رستمی، محمود و جمالی، علی‌اصغر. (1386). تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ، فصلنامه مدیریت نظامی، 11(2): 15-4.
 • شهلایی، ناصر و توکلی، ناصر. (1379). آشنایی با قوانین پرسنلی ارتش جمهوری اسلامی ایران: سمارتش ج.ا. ایران.
 • عباسی، مهدی و متش، سعیدضا. (1399). نقش هدایت فرماندهان در ارتقاء مدیریت دانش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال شانزدهم، شماره 52، 178-159.
 • فرهمندنیا، حوریه و مختاریان ‌پور، مجید(1396). الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدّظلّه). پژوهش های انقلاب اسلامی، 6(22)، 203-231.‎
 • موسوی، نجم­الدین؛ رهیخته، فاطمه؛ وحدتی، حجت­اله و حکاک، محمد. (1398). شناسایی و اولویت­بندی ابعاد و مولفه­های شایستگی روسای دادگستری ایران، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی. 11(4): 118-85.
 • یونسکو. (1973). آموزش و کارآموزی معلمان فنی و حرفه­ای، اقبال قاسمی، تهران: انتشارات فاطمی.
 • Armstrong, M. (2020). Strategic HRM: The key to improved business performance. CIPD Publishing.
 • Awan, G. M., ul Amin, R., & Baloch, Q. B. (2021). Role of Interpersonal Competencies in Academic Performance. sjesr, 4(1), 371-378.
 • Domingos, F. José Tarcísio, A. Anielson Barbosa, S. & Fernandes, J. (2019). Professional competencies in supply chain management in the mid-sized supermarket sector in Brazil, Supply Chain Management: An International Journal, 3(1): 56-68.
 • Dziekoński, K. (2017), Project managers’ competencies model for construction industry in Poland, Procedia Engineering, 182.
 • Kotzab, H. Teller, C. Bourlakis, M. & Wünsche, S. (2018). Key competences of logistics and SCM professionals – the lifelong learning perspective, Supply Chain Management: An International Journal, 23(1): 56-64.
 • Osagie, E. Wesselink, R. Blok, V. Lans, M. & Mulder, M. (2016). Individual competencies for corporate social responsibility: A literature and practice perspective, Journal of Business Ethics, 135(2): 233–252.
 • Pan, N. H. & Kung, R. Y. (2019). Construvtion of a managment competency scale for site managers of property management Companies. International Journal of Organizational Innovation, 1(3).
 • Shum, C. Gatling, A. & Shoemaker, S. (2018). A model of hospitality leadership competency for frontline and director-level managers: Which competencies matter more?, International Journal of Hospitality Management, 74(41): 57-66.
 • Skorková, Z. (2016). Competency models in public sector. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 226-234.
 • Sun, C., Shute, V. J., Stewart, A., Yonehiro, J., Duran, N., & D'Mello, S. (2020). Towards a generalized competency model of collaborative problem solving. Computers & Education, 143, 103672.
 • Swanson, E. Kim, S. Lee, S. Yang, J. & Lee, Y. (2020). The effect of leader competencies on knowledge sharing and job performance: Social capital theory, Journal of Hospitality and Tourism Management, 42(20): 88-96.
 • Tabassi, AA; Roufechaei, K.M; Ramli, M; Abu Bakar, AH; Ismail, R. Pakir. HK. (2016), Leadership Competences of Sustainable Construction Project Managers, Journal­ of cleaner production,doi: 10.1016/j.jclepro.2016.02.076.
 • Takey, S. & Carvalho, M. (2015). Competency mapping in project management: An action research study in an engineering company, International Journal of Project Management, 33(2): 784–796.
 • Wang, B. & Wei, S. (2019). Research on Competency Model of Top Management of Coal Enterprises, Earth and Environmental Science, 25(5): 52-91.