بررسی اثر سرمایه فکری در عملکرد سازمان‎های دانش‌بنیان دفاعی با نقش میانجی نوآوری در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش، تعیین نقش سرمایه فکری بر عملکرد در سازمان‌های دانش‌بنیان دفاعی است. الگوی مفهومی و فرضیه‌های این پژوهش بر مبنای مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ارائه، و داده‌های موردنیاز از طریق توزیع پرسشنامه میان مدیران یک سازمان‌ دانش‌بنیان دفاعی جمع‌آوری شده است. نوع پژوهش کاربردی، و روش انجام آن توصیفی- همبستگی است. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و بر پایه داده‌های گردآوری‌شده مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی و سرمایه رابطه‌ای هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم از طریق نقش میانجی متغیر نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیرگذار هستند. همچنین بر پایه نتایج این پژوهش سرمایه ساختاری تنها به‌صورت غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمان تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Intellectual Capital on the Performance of Knowledge-Based Defense Organizations with the Mediating Role of Innovation in the Organization

نویسندگان [English]

 • Mahdi Samimi 1
 • Alireza Mirjomehri 2
 • Reza Ghorbani 3
1 Assistant Professor and Faculty Member of Imam Ali (AS) Military University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student in Higher Education Management, Faculty of Psychology and Education, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 PhD in Higher Education Management, Imam Ali (AS) Officer University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the role of intellectual capital on performance in knowledge-based defense organizations. The conceptual model and hypotheses of this research are presented based on a review of the theoretical literature and research background, and the required data were collected through the distribution of a questionnaire among the managers of a defense-based organization. The conceptual model of the research was tested using the structural equation modeling method and based on the collected data. The results showed that the dimensions of intellectual capital, including human capital and relational capital, both directly and indirectly affect the performance of the organization through the mediating role of the innovation variable. Also, structural capital affects the performance of the organization only indirectly and through the effect on organizational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual Capital
 • Innovation
 • Performance
 • Structural Equation Modeling
 • Knowledge-Based Organizations
 • پورزمانی، ز.، جهانشاد, آ.، و محمودآبادی, ع. (1391). تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی. بررسی های حسابداری و حسابرسی, 19(2)، 17-30.
 • چوپانی, ح., زارع خلیلی, م., قاسمی, ع., و غلام‌زاده, ح. (1391). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(1), 28-58.
 • عالم تبریزی، ا.، حاجی بابایی, ع., و رجبی فرد, ا. (1388). سرمایه فکری. تهران: تهران:مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 • فطرس , م., و بیگی, ت. (2009). الگوهای اندازه ‌گیری سرمایة فکری با نگاهی به بخش خدمات. ماهنامه تدبیر، 20(203).
 • موسوی, س., حسینی، س.، مصلح, ع., و بهرامی، پ. (92). تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان. تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان, 23(70), 77-101.
 • ملکی, آ., و حکمتیان, م. (92). اهمیت سرمایه فکری در رشد سرمایه گذاری با تاکید ویژه بر نساجی و پوشاک در لهستان. صنعت نساجی و پوشاک (243), 86-96.
 • همتی, ح., و مهرابی, ا. (1390). بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10, 72.
 • خداداد حسینی، سید حمید، (1378)، نوآوری در سازمان ها: مفهوم، انواع و فرایندها، آینده پژوهی مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 3 ، صفحه 47-64.
 • نوروزی چشمه علی، الهام، روشن، سید علینقی، وفادار، میلاد، (1396)؛ تحلیل اثر سرمایۀ فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در شرکت پایانه های نفتی ایران، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی.
 • Amiri, A., Jandaghi, G., & Ramezan, M. (2011). An Investigation to the Impact of Intellectual Capital on Organizational Innovation. European Journal of Scientific Research, 64(3), 472-477.
 • Al-Dujaili, A. (2012). Influence of Intellectual Capital in the Organizational Innovation. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(2), 128-135.
 • Bontis, N. (1999). Managing organizational Knowledge by disagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field. International journal of techniligy management, 18(5/6).
 • Bontis, N., Keow, W., & Richardson, S. (2000). Intellectual Capita and Business Performance in Malaysian Industries. Journal of Intellectual Capital, 1(1), 85-100.
 • Chen, J., Zhu, Z., & Xie, H. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual Capital, 5, 195-212.
 • Chen, M., Cheng, S., & Hwang, Y. (2005). An Empirical - Investigation of the Relationship Between Intellectual Capital and Firm Market Value and Financial Performance. Journal of Intellectual Capital, 2, 159-176.
 • Chen, M.-c., Cheng, S.-J., & Hwang, Y. (2005). An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ market value and financial performance. Journal of Intellectual Capital, 6(2), 159-176.