نویسنده = داود آذر
کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء در جنگ سایبر و الکترونیک

دوره 19، شماره 65، آذر 1402، صفحه 29-68

10.22034/qjmst.2024.556192.1738

علی علی‌نژاد؛ داود آذر؛ وحید سجادی


الگوی ارزیابی قدرت آفند سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 64، شهریور 1402، صفحه 35-61

10.22034/qjmst.2023.550347.1678

محمد قاسمی؛ داود آذر؛ وحید سجادی اصیل


تحلیل هرمنوتیک عملیات روانی در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص)

دوره 11، شماره 32، شهریور 1394، صفحه 99-120

مهدی رشیدی؛ داود آذر