ارتقای توان مقابله ارتش جمهوری اسلامی ایران با عملیات سایبری ارتش آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

در ادبیات نظامی ایالات‌متحده امریکا، فضای سایبر به‌عنوان حوزه پنجم عملیات نظامی معرفی و در اسناد راهبردی، بر ایجاد توانایی‌هایی برای عملیات سایبری مؤثر، اشاره گردیده است. ازاین‌رو، این پژوهش درصدد تبیین راه‌های ارتقای توان دفاع ارتش جمهوری اسلامی ایران در برابر عملیات سایبری ارتش امریکا، از طریق مطالعه اسناد و مدارک و نیز مصاحبه با صاحب‌نظران است. در این راستا، کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای مدارک تحصیلی کارشناسی به بالا در رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های سایبری و در محدوده درجات افسر ارشدی به بالا، به‌عنوان جامعه آماری، (با در نظر گرفتن ضریبی) به تعداد 100 نفر در نظر گرفته شد و تمامی افراد جامعه (به‌صورت تمام شمار)، مورد مطالعه قرار گرفتند. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، در ابتدا اطلاعات به‌دست‌آمده بر پایه روش داده بنیاد، کدگذاری گردیده و بیشترین تکرارها مشخص گردید و در ادامه، تعداد 26 سؤال در قالب پرسش‌نامه طراحی و در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده، بیان‌گر آن است که با سطح اطمینان بسیار بالا می­توان گفت که با انجام اقدامات بسترساز، توانمندساز و پشتیبانی اطلاعاتی، می­توان توان مقابله ارتش جمهوری اسلامی ایران را در برابر عملیات سایبری ارتش امریکا ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancing the ability of the Army of the Islamic Republic of Iran to confront the cyber operations of the US Army

نویسندگان [English]

 • Vahid Sajadi 1
 • Davod Azar 2
1 M.A in Defense Management
2 Faculty Member of AJA Staff and Command University
چکیده [English]

Gaining the ability to deal with the enemy requires a thorough understanding and awareness of its strengths and weaknesses. In military studies, acquaintance with the strategies, structures, and trends governing the world's armies, especially probable hostilities, is of great importance.due to in the US military literature, cyber space has been introduced as the fifth area of ​​military operations and strategic documents have focused on developing capabilities for effective cyber operations, the research team is exploring ways to enhance the capability of the Islamic Republic of Iran's military against cyber operations. The US military has been through the study of documents as well as interviews with experts. In this regard, the personnel of the Army of the Islamic Republic of Iran with a bachelor's degree in the field of cyber-related activities and in the range of senior officer ranks, were selected as the statistical population (taking into account the coefficient) of 100 persons and all community members. (In full) were studied. In data analysis, at first, the data were coded based on the data method, and most of the duplicates were identified and then 26 questions were designed and distributed to the statistical population. The results of the analysis of the collected data indicate that it can be said with a high level of confidence it can be said that by providing Supportive Measures, Enabling Measures and Intelligence Support Measures, the Islamic Republic of Iran's Army’s capability can be upgraded against US military cyber operations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyberspace
 • Cyber Attack
 • Cyber Defense
 • ابوالحسینی، علیرضا (1392). معرفی و برآورد تهدیدات سایبری. تهران: انتشارات دیده­بان.
 • فرح بخت، احمدرضا و دهقانی، مهدی (1398). همگرایی جنگ الکترونیک و جنگ سایبری و الزامات اجرای آن در سازمان­های نظامی. فصلنامه امنیت ملی، 9 (31): 65-34.
 • ناصری، علی، ریاضی، عبدالمجید (1387). جنگ اطلاعات (چگونه از حملات سایبری درامان باشیم). تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • Department Of Defense (2012), Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities For 21st Century, Washington, DoD.
  • Department Of Defense (2013), JP 3-12 [R], Cyberspace Operation, Washington, DoD.
  • Department Of Defense (2015), The Department Of Defense Cyber Strategy, Washington, DoD.
  • Department Of Defense (2018), JP 3-12, Cyberspace Operation, Washington, DoD.
  • Department Of The Army, (2017), FM 3-12, Cyberspace And Electronic Warfare Operations, Washington, Department Of The Army.
  • Mudrinich, E. M. (2012). Cyber 3.0: The department of defense strategy for operating in cyberspace and the attribution problem. AFL Rev., 68, 167.
  • Shostack, A. (2014). Threat modeling: Designing for security. John Wiley & Sons.
  • The White House,(2015), U.S. National Security Strategy, Washington,The White House.
  • The White House,(2018), The National Cyber Strategy Of The United States Of America, Washington,The White House.
  • Theohary, Catherine ,(2015), Cyber Operations In DOD Policy And Plans: Issues For Congress, USA, Congressional Research Service.
  • Wilson E. Burke (Major General), (2015), Military Cyber Programs and Posture, Presentation To The Senate Armed Services Committee Subcommittee On Emerging Threats And Capabilities United States Senate, Washington, 24th Air Force.