دوره و شماره: دوره 16، شماره 53، پاییز 1399 
3. چالش های پدافند هوایی برای کشف موشک های کروز

صفحه 57-77

جواد عبدی؛ پیمان خرازیان؛ محمدتقی پرتوی