کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری
تبیین فرماندهی یگانهای تاکتیکی زمینی در عملیات تاثیرمحور

دوره 12، شماره 38، اسفند 1395، صفحه 33-54

مجید رجب پور؛ عباس رضایی


کاربردهای داده‌کاوی در تصمیم‌گیری فرماندهان و مدیران نظامی

دوره 11، شماره 31، خرداد 1394، صفحه 27-51

محسن مرادیان؛ حسین مومنی فرد؛ محمدتقی پرتوی


الگوی اتخاذ راه‌کار مناسب و تصمیم‌گیری بهینه فرماندهان نظامی

دوره 10، شماره 30، اسفند 1393، صفحه 119-139

بهروز تسلیمی کار؛ بهروز تسلیمی کار


تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به کمک مدل‌های شبیه‌سازی

دوره 8، شماره 22، اسفند 1390، صفحه 51-66

ابراهیم ایجابی؛ حسن قاضی؛ حجت ملک محمدی


بررسی تاثیر فنآوری اطلاعات بر تصمیم گیری فرماندهان آجا

دوره 8، شماره 21، شهریور 1390، صفحه 49-61

علی جوکار؛ محمدتقی پرتوی