تبیین فرماندهی یگانهای تاکتیکی زمینی در عملیات تاثیرمحور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

تغییر ماهیت جنگ پایه و اساس انفجار تفکر تأثیرمحور را آشکار می‌کند. به‌کارگیری رویکرد تأثیرمحوری توسط برنامه‌ریزان در نبرد هوایی خلیج‌فارس موجب تسهیل موفقیت جنگ هوایی شد. هدف این پژوهش تبیین فرماندهی یگان‌های تاکتیکی زمینی در عملیات تاثیرمحور می‌باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن همبستگی می‌باشد. این مقاله با رویکرد تحلیلی-توصیفی نگاشته شده و تلاش دارد مفهوم عملیات تأثیر محور را با رویکرد مقابله با کشورهای فرامنطقه‌ای به طور مشروح بیان نماید. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان و جانشینان قرارگاه‌های منطقه‌ای و تاکتیکی نزاجا می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق دو پرسشنامه تحت عناوین سبک فرماندهی و عملیات تأثیرمحور صورت پذیرفته است. جهت بررسی رابطه موجود میان متغیر مستقل و متغیر تابع از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در سطح معنی‌داری پنج درصد (%5) صحت فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه تصمیم‌گیری بیشترین تأثیر را بر عملیات تأثیرمحور دارد. و در این میان عامل ارزش‌های فردی فرمانده در امر تصمیم‌گیری فرماندهان بسیار مهم و تعیین کننده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the performance of commanding ground tactical units in impact-based operations

نویسندگان [English]

 • Majid Rajabpour
 • Abbas Rezaei
عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
چکیده [English]

The change in the nature of war reveals the basis of the explosion of impact-based thinking. The use of an impact-based approach by planners in the Persian Gulf air battle facilitated the success of the air warfare. The purpose of this study is to explain the command of ground tactical units in impact-based operations. This research is an applied research using correlation method. This paper has been written with an analytical-descriptive approach and attempts to explain the concept of impact-based operation with the approach of coping with trans-regional states. The statistical population of the study includes commanders and successors of the regional and tactical forces of the Army. Data collection was done through two questionnaires under the headings of command style and impact-oriented operations. The Kolmogorov-Smirnov test and Pearson correlation coefficient were used to examine the relationship between the independent and the functional variable. At a significant level of 5%, the validity of the research hypotheses was confirmed. The results showed that decision making has the most impact on impact-oriented operations and the factor of individual values is crucial for decision-making by the commander.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Impact-based Operations
 • Decision
 • design and planning
 • Organization
 • coordination and control
 • منابع

  • الوانی، سیدمهدی (1388)، تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی (چاپ اول)، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
  • زد، جوباگی (1385)، مترجم سهراب سوری، عملیات تأثیر محور، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین
  • صارمی رسولی، کریم، پرواس، سیدرضا (1386) جنگ ناهمتراز، تهران، انتشارات دافوس آجا
  •  حیدری، کیومرث (1392) آسیب‌پذیری قدرت‌های بزرگ در محیط جنگ ناهمتراز، انتشارات دافوس آجا
  •  جوزف نای (1392) ترجمه رضا قربانی و جواد شیرمحمدی، آینده قدرت، تهران، انتشارات دافوس آجا
  •  سعادت راد، علیرضا (1389) آموزه‌هایی از جنگ ناهمتراز، فصلنامه دافوس آجا، شماره 16، بهار
  • سیریل اودانل، هرولد کونتز، هینز ویریچ (1372) اصول مدیریت. ترجمه: محمدهادی چمران. تهران: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
  •  محمدی، مهدی (1390) مروری بر نظام نوآوری دفاعی پنج کشور، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  •  حیدری، کیومرث (1390) جنگ‌های آینده، نشر آجا، تهران
  • منزوی، مسعود (1388) عملیات تأثیر محور، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی
  • کرامت‌زاده، عبدالمجید (1388) عملیات تأثیرمحور نظریه و کاربرد، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی
  • محمدی نجم، سید حسین (1387) جنگ شناختی (بعد پنجم)، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی
  • حسینی، سید ناصر (1391) فرماندهی و مدیریت به سبک شهید صیاد شیرازی، پژوهشکده معارف جنگ
  • زیر سازه جهت قرن بیست و یکم (۱۹۸۷) واشنگتن دی. سی، خبرگزاری نشنال آکادمی
  • رشید زاده، فتح‌الله، (۱۳۸۷) منشور رفتار فرماندهی جلد ۱، انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)
   • · Mattis, James N( 2008) "USJFCOM Commander's Guidance for Effects-based Operations."Parameters, Vol. XXXVIII, Autumn 2008. pp. 18-25. Retrieved 2010-06-02
   • · John A.( 1995) Warden III, “The Enemy as a System.” Airpower Journal 9, Spring 1995, p. 43