دوره و شماره: دوره 10، شماره 27، خرداد 1393 
بررسی تربیت نظامی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) از دیدگاه فرماندهان

صفحه 49-66

جعفر حقیقت منش؛ ابراهیم حاجی پور؛ سید حسین آتشی؛ سید روح الله میراکبری