فرهنگ سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه میشل فوکو

نویسندگان

1 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 - کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

چکیده

حفظ نظم داخلی و صیانت از کشور در برابر تهاجم خارجی مهم‌ترین کار‌‌‌ ویژه نیروهای مسلح در هر کشوری به‌حساب می‌آید؛ این نیروها باید در درون سازمان خود مظهر نظمی ‌باشند که نوید‌بخش آن نظم برای جامعه هستند؛ البته این سخن بدان معنی نیست که نظم داخلی نیروهای مسلح در زیر لفافه نظم ظاهری مخفی شود. ازاین‌رو، حفظ شکل ظاهری نظم و آسیب‌شناسی پیوسته فرهنگ سازمانی این نیروها باید یکی از اولویت‌های اصلی در پژوهشی نیروهای مسلح باشد. این پژوهش بر مبنای نظریه‌ی «گفتمان قدرت و ضد قدرت» میشل فوکو استدلال می‌کند که قدرت بر سلسله‌مراتب استوار است و در ذاتش ناگزیر می‌باید بر نظم تأکید بگذارد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌های کیفی-کتابخانه‌ای، سه آسیب جدی در فرهنگ سازمانی نیروهای مسلح شناسایی شده است که عبارتند از: استخدام، آموزش و نظارت در دوران خدمت. بر اساس این فرضیه، با برنامه‌ریزی دقیق‌تر در سه مرحله استخدام، آموزش و نظارت در دوران خدمت از طریق شناخت تغییرات مفهوم قدرت در دوران پسامدرن، می‌توان تا حد زیادی نقاط ضعف فرهنگ سازمانی نیروهای مسلح را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of order and power in organizational culture in I.R.I. Armed Forces

نویسندگان [English]

 • hojjatollah soraghi 1
 • yaser khorshidvand 2
1
2
چکیده [English]

Maintaining internal order and protecting the country against foreign invasion is the most important function of the armed forces of any country. These forces should represent such an order within their organization that are promising for the community, but these words does not mean that the internal discipline of the armed forces must be hidden under the guise of appearance order. Therefore, maintaining the appearance order and continuous studying the causes of organizational culture defects of the forces should be a top priority in the Researches in Armed Forces. This research is based on the theory of "discourse of power and counter-power" of Michel Foucault arguing that power rests on hierarchy and in order to emphasize its nature one should inevitably consider the order. In this descriptive‌-‌ analytical study, using qualitative-data collection methods, three serious defecincies in the organizational culture of the armed forces have been identified including: recruitment, training and supervision during service. According to this hypothesis, with a more detailed planning in stages of recruitment, training and the supervision of service through recognizing the change of power’s concept in the postmodern era, we can greatly reduce the weaknesses of organizational culture in armed forces.

کلیدواژه‌ها [English]

 • power
 • culture
 • Discipline
 • Organizational Culture
 • Michel Foucault
 • منابع

  • احمدی، محمدحسین. (1388). «تأثیر فرهنگ سازمانی پلیسی بر نهادینه‌کردن انضباط دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی». فصلنامهمطالعاتمدیریتانتظامی. سال چهارم. شماره سوم. 384-412.
  • اقتداری، علی‌محمد. (1372). سازمانو مدیریت. تهران: دیبا.
  • استونر، جیمز، فریمن. (1375). مدیریترفتارسازمانی (جلد سوم: رهبری و کنترل). سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
  • بحرالعلوم، ح و همکاران. (1381). «ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی شاغل در تهران». نشریهالمپیک. شماره پیاپی 21.
  • پاینده، حسین. (1392). گشودنرمان. تهران: مروارید.
  • دریفوس، هیوبرت و پل رابینو. (1387). میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نی.
  • دفت، ریچارد ال. (1378). تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • دلاوری. رضا.(1390) آسیب شناسی آموزش های سازمانی در بخش دولتی بر اساس مدل سه شاخکی. نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی.
  • رابینز، استیفن پی. (1379). تئوری های سازمان ساختار، طراحی، کاربردها. ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: صفار.
  • رابینز، س.پ. (1374). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
  • رضائیان. علی. (1369). اصول مدیریت. سمت. 1369.
  • زیمل،گئورگ. (1378). «شکل های سلطه». در نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناسی، ترجمه رشاد فرهنگ. تهران: نی.
  • ساعتچی، م. (1382). روانشناسی بهره‌وری. تهران: ویرایش.
  • سلطانی، محمدرضا. (1391). تحلیل وضعیت و طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح مبتنی بر مبانی دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی، دو‌فصلنامه علمی‌ـ‌ـپژوهشی مدیریت اسلامی، سال 20، شماره 1.
  • طوسی، م. ع. (1372). فرهنگ سازمانی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  • فوکو، میشل. (1377). ایرانی‌ها چه رویایی در سر دارند؟. ترجمه حسین معصومی همدانی. تهران: هرمس.
  • کامران، فریدون. (1380). نقش انضباط کار در بهره‌وری شرکت تحقیقاتی. تهران: موسسه انتشاراتی و مشاوره‌ای دانشیار.  
  • نوابخش، مهرداد و فاروق کریمی. (1388). «واکاوی مفهوم قدرت در نظریات میشل فوکو». فصلنامه مطالعاتسیاسی.
  • نیچه، فریدریش. (1377). ارادهقدرت. ترجمه محمد شریف. تهران: جامی.
  • نیکوکار، غلامحسین، سلطانی، محمدرضا، نیاوند، عباس. (1392). طراحی الگوی بومی شناخت و سنجش فرهنگ سازمانی سازمان‌های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت دولتی. دوره 5. شماره 3. صص 143-163.
  • هومن، ح. ع. (1381). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

   

  • Gray, Colin. S. (2011). Hard power and soft power: the utility of military force as an instrument of policy in the 21st century. Pennsylvania: Strategic Studies Institute.
  • Heywood, Andrew. (2011). Global Plitics. London: Plagrave Macmillan.
  • Nye, Joseph. (2004). soft power: the means to success in world politics. New York: Public Affairs.
  • Pierce, James G. (2004). Organizational Culture and Professionalism: An Assessment of Professional Culture of the U.S. Army Senior Level Officer. A Thesis in Public Administration for the degree of Doctor of Philosoph. The Pennsylvania State University.
  • Quinn, R. (1999). Diagnosing culture and changing organizational culture.New York: Addison Wesley.
  • Schein, E.H. (1999). The Corporate Culture Survival Guide.San Francisco: Jossey-Bass.
  • Sheridan, Alan. (1980). Michel Foucault. London: Tavistock.