بررسی تربیت نظامی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) از دیدگاه فرماندهان

نویسندگان

1 - عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی(ع)

چکیده

تربیت نظامی، موضوع مهم و سرنوشت ‌ساز و یکی از دغدغه‌های اصلی فرماندهان و مسئولین امور تربیتی در مراکز آموزش عالی ارتش جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. هدف این تحقیق بررسی مفهوم تربیت نظامی، روش‌ها ، موانع و عوامل موثر در تربیت نظامی از دیدگاه فرماندهان گردان‌های دانشجویی دانشگاه افسری امام علی (ع) می‌باشد. از این رو، پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و از استراتژی کیفی تئوری داده بنیاد استفاده شده است. برای انجام این تحقیق یازده نفر از فرماندهان گردان‌های دانشجویی که سابقه بیشتری در رابطه با موضوع مطالعه داشتند به عنوان نمونه اولیه انتخاب شدند. با نمونه‌ها‌ی مورد مطالعه مصاحبه و متن مصاحبه ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس مطالعه متن مصاحبه بوده و پس از استخراج مفاهیم و مضامین اولیه از روش اشتراوس و کوربین برای طراحی مدل تربیت نظامی دانشجویان استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، مفهوم تربیت نظامی از دیدگاه فرماندهان عبارت است از تغییر رفتار مستمر مبتنی بر ارزش‌ها و ساختن جسم و پرورش روح که منجر به ارتقا سطح دانایی و توانایی، جامعه پذیری، سازگاری با محیط، اطاعت پذیری و ایجاد تعهد از طریق آموزش و فراگیری در فرد نظامی می‌گردد. همچنین روشها، موانع و عوامل موثر در تربیت نظامی دانشجویان طی  مدلی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of military education in Imam Ali(AS) students from the commanders’ point of view

نویسندگان [English]

 • jafar haghighat manesh
 • ibrahim haji pour
 • seyyed hossein atashi
 • seyed rohollah mirakbari
چکیده [English]

Military education is an important and considerable issue and one of the main concern of commanders and those responsible for training in IRI army. The aim of this paper is the inspection of military education concepts, manners, preventives and effective factors in battalion commander's view in Imam Ali(as) Military Officer University. Therefore, this paper is a qualitative research which  takes advantage of data-based theory qualitative strategy. Eleven commanders with more relative experiences in the field, have been chosen as primary samples. Firstly, they have been interviewed and then their interview's contexts are written in this paper and registered as main information. The analysis of that information is performed based on complete study on interview's contexts. After extracting the primary concepts, the SCHTRVOS – CORBIN approach has been used to design an acceptable model.As a result, the military education in commanders' view is described as changing of continuous behavior based on worthiness, soul and body nurture that is consequences to rise up the physical ability and knowledge level, environmental compatibility, sociability, obedience and undertaking by educating a military person.Finally, the approaches, preventatives and effective factors in military education are presented by an admissible model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • education
 • Military Education
 • Worthy Officer Traits
 • Effective Factors in Military Education
 • منابع

  • · اعرافی، علیرضا،"آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت  و مبانی آن"، چاپ اول، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص 178، 1377.
  • · جعفری مقدم، سعید، " مستند سازی تجارب مدیران از دیدگاه مدیریت دانش"، چاپ سوم،موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1389
  • · حاجی ده‌آبادی، درآمدی بر نظام تربیتی اسلام، ص12، 1384.
  • · رشیدزاده، فتح اله،"تربیت نظامی"، چاپ اول، دانشگاه افسری امام علی(ع)، معاونت پژوهشی، 1389
  • · رهنما، اکبر،"سیمای ویژگی های انسان مطلوب از دیدگاه تربیتی اسلام"، چاپ اول ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1384
  • · شریعتمداری، علی ،"اصول و فلسفه تعلیم وتربیت" تهران: انتشارات امیر کبیر، 1382
  • · شکوهی، غلامحسین، "تعلیم و تربیت و مراحل آن " انتشارات قدس رضوی، 1370
  • · یک نامی، مصطفی، " نظارت و راهنمایی آموزشی " تهران: انتشارات سمت، 1377
   • · هاشمی اردکانی، حسن،"عوامل تربیتی در مسیر کمال وجودی انسان از منظر نهج البلاغه"، چاپ چهارم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388
    • Daengbuppha, j &Hemminrton, N and Wilkes, K, “using arounded theory to model visitor experiences at heritage sitse”, qualitative market research: an international journal, Vol.9, pp.367-388, 2006
    • Glaser, .B and Strauss, .A, “the discovery of grounded theory”, Aldine publishing Co. Chicago, il, 1967.
    • Goulding, C, “Grounded theory :the missing methodology on the interpretivist agenda” , qualitative market research : an international journal, Vo l.1,No.1, pp.7-50, 1998.
    • Goulding, C, “Grounded theory, ethnography and phenomenology”. European journal of marketing, Vol.39, No.3/4,pp.294-308, 2005.
    • Goulding, C,” Grounded theory: a practical guide for management”, business and market researchers, first published, Sage publications Ltd, 2002.