بررسی ارتباط بین حلقه‌های چرخه مدیریت دانش مطالعه موردی؛ دانشگاه افسری امام علی (ع)

نویسندگان

1 - عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 - کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

در سالهای اخیر، مدیریت دانش به عنوان موضوع مهم و حیاتی مورد توجه قرار گرفته است جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانها با قدرت دانش می‌توانند برتری‌های بلند مدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند. در حقیقت، در عصر تحول و عدم اطمینان‌های محیطی سازمان‌هایی موفق هستند که به طور مستمر به تولید دانش بپردازند. به طرز مناسب دانش را سازماندهی کنند و آن را در مجموعه‌ی سازمان توسعه دهند و در فناوری‌ها، محصولات و خدمات به کار گیرند .در این تحقیق سعی شده است تا میزان همبستگی بین حلقه‌های تشکیل دهنده چرخه‌ی مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی (ع) مشخص شود. به این منظور، از مدل چهار حلقه‌ای جاشپارا به عنوان چرخه مدیریت دانش استفاده شده و سه فرضیه و یک سوال تحقیقی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج تحقیق نشان می دهد در حدود 36% از تغییرات خلق دانش با عامل سازماندهی دانش بیان می‌شود. عامل تبادل دانش بر خلق دانش اثر دارد که در حدود 41% از تغییرات خلق دانش با عامل تبادل دانش بیان می‌شود. عامل به‌کار بستن دانش بر خلق دانش اثر دارد که در حدود 56% از تغییرات خلق دانش با عامل به‌کار بستن دانش بیان می‌شود که نسبت به سایر متغیر‌ها بیشترین سهم را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the ralations between the loops of management science cycle

نویسندگان [English]

 • rohollah fakouri 1
 • ayyob amiri 1
 • mehdi esmaeli 1
 • morteza nazari 2
چکیده [English]

    In recent years science management has been attended as a crucial topic. Both of Scientific and economic society bieleve that organizations are able to keep their permanent priority in competitive fields just by new science. In fact, in this area with such a huge evolusion and unstable invironmental condition organizations which came up with novel ideas are successful. They should properly organize the knowledge and extend it in it’s substructure and use it in tecnology, products and services. In this  paper, the correlation between extant loops of management cycle in the university of “Elm o sanat” has been investigated. Investigation has been done by 4 loop “jashpara” model as the science cycle management with 3 hypothesis and one question. The result shows that 36 percent of science novelty variation has expressed by scientific organization. Transition knowledge factor effects on science creation. About 41 percent of science creation variation present by Transition knowledge factor. science creation depend on science operation that 56 percent of them relate by science creation that allocate the major part.

کلیدواژه‌ها [English]

 • knowledge management
 • four loop model knowledge management
 • knowledge creation
 • Organization
 • knowledge interchange
 • knowledge utilization
 • منابع

  • رادینگ، آلن. (1383)، مدیریت دانش و موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات، چاپ اول، مترجم محمد حسین لطیفی. انتشارات سمت.
  • افرازه، عباس. (1384)، مدیریت دانش (مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری وپیاده سازی)، چاپ اول، دانشگاه صنعتی امیر­کبیر.
  • دلاور، علی. (1387)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش.
  • مومنی، منصور. (1386)، تحلیل­های آماری با استفاده از spss، نشر کتاب نو.
  • جعفری، مصطفی و کلانتر، سید کیانوش. مدیریت دانش در سازمان، مجله تدبیر، شماره142.
  • داونپورت تامس اچ – پروساک، لارنس. (1379) مدیریت دانش،چاپ اول، مترجم حسین رحمان سرشت. نشر ساپکو.
  • بازرگان، عباس. (1384)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، نشر طوطیا.
  • کیوی، ریمون، و کامپنهود، لوک، وان. (1382)، روش تحقیق در علوم رفتاری، نشر توتیا.
   • B.Rubestein - Montano , J.liebowit, J. Buchwalter, “Asystem thinking Frame work for knowledge management” Department of Information­System­university­of­Maryland­, March 2010
   • Jafari Mostafa; Fathian,Mohammad; Jahani, Alireza; “ Exploring the contextual dimentions of organization from knowledge management perspective”; Iran university of technology,Tehran, Iran
   • Victor oltra. ”Knowledge management effectiveness factors: the role of HRM  Vol.9  No.4, 2009