نویسنده = مصطفی لطفی
شناسایی مهارت‌های مدیریتی فرماندهان رده عملیاتی به روش داده بنیاد

دوره 17، شماره 58، اسفند 1400، صفحه 77-107

10.22034/qjmst.2022.521901.1483

اسماعیل اسدی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ مصطفی لطفی جلال آبادی